Kiedy w rodzinie pojawiła się celiakia?celiakia


Celi­akia to poważ­na choro­ba, której w żad­nym wypad­ku nie powin­no się ignorować. Dawniej uważano, że to choro­ba wieku dziecięcego, ter­az wiemy, że może wys­tąpić w każdym wieku. Oso­by chore nie mogą swo­bod­nie jeść pieczy­wa, pizzy, makaronów i wielu innych potraw. Spowodowane jest to obec­noś­cią glutenu. Oso­by chore na Celi­ak­ię, nie mogą spoży­wać go bez przykrych kon­sek­wencji zdrowot­nych.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Badanie przyczyn poronienia (6)Czy wiesz, że bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia, biegun­ki, bóle głowy, apa­tia, brak apety­tu, objawy niedoży­wienia oraz noto­ryczne uczu­cie zmęczenia mogą wskazy­wać na celi­ak­ię? Są to dość niekom­for­towe objawy, znacznie utrud­ni­a­jące życie i bard­zo trudne do wye­lim­i­nowa­nia bez poz­na­nia ich przy­czyny. Więcej infor­ma­cji na tem­at celi­akii zna­jdziesz tutaj»

.

Celiakia w rodzinieCeliakia objawy

Pier­wszym krok­iem po zdi­ag­no­zowa­niu u człon­ka rodziny celi­akii powin­no być poz­nanie choro­by i dowiedze­nie się jak powin­no się dbać o zdrowie chorego. Celi­akia to choro­ba uwarunk­owana gene­ty­cznie. Oznacza to, że może być przekazy­wana z pokole­nia na pokole­nie. Jeśli Ty cho­ru­jesz na celi­ak­ię to Two­je dzieci mogą być zagrożone wys­tąpi­e­niem tej choro­by. Jeżeli two­ja sios­tra, brat, mama, dzi­adek czy ktokol­wiek z rodziny jest chory, resz­ta rodziny zna­j­du­ję się w grupie ryzy­ka.

Kolejnym krokiem jest ustalenie, ile osób w rodzinie nie może spożywać glutenu.

Następ­nie czeka nas pod­ję­cie decyzji odnośnie żywienia w rodzinie. Jeżeli dwie na cztery oso­by są chore, warto wziąć pod uwagę wprowadze­nie diety bezg­lutenowej dla całej rodziny. Odpowied­nio zbi­lan­sowana i zróżni­cow­ana może być równie wartoś­ciowa i atrak­cyj­na co zwykła dieta. Osobą chorym na pewno było­by raźniej i łatwiej. Gotowanie dwóch różnych zestawów oraz dban­ie o to żeby poży­wnie osób chorych nie miało abso­lut­nie kon­tak­tu z gluten­em to bard­zo trudne i karkołomne zadanie. Dlat­ego wiele osób decy­du­ję się na dietę całą rodz­iną.

Po podjęciu decyzji o żywieniu w rodzinie, należy sprawdzić co tak naprawdę można jeść.

Dieta bez glutenowa to dieta elim­i­na­cyj­na — należy całkowicie wyk­luczyć wszys­tkie pro­duk­ty zaw­ier­a­jące gluten. Nie jest to proste zadanie, ponieważ gluten zna­j­du­je­my nawet tam, gdzie kom­plet­nie się nie spodziewamy. Warto sko­rzys­tać z wiedzy zebranej przez sto­warzyszenia osób z celi­ak­ią i na bieżą­co sprawdzać listy pro­duk­tów doz­wolonych.

Po zapoznaniu się ze składami produktów i ułożeniu menu warto skonsultować się ze specjalistą

Rezygnu­jąc z glutenu w naszej diecie odci­namy gałąź pro­duk­tów, która doty­chczas dostar­cza­ła nam różnych sub­stancji odży­w­czych. Aby nie narażać się na niebez­pieczne niedobo­ry, warto upewnić się, że nasza dieta jest całkowicie zdrowa. Najlepiej poroz­maw­iać na ten tem­at z diete­tykiem.
Mogło­by się na pozór wydawać, że sprawa jest bard­zo pros­ta, że wystar­czy wyco­fać z diety gluten i prob­lem uciążli­wych objawów zniknie. Nieste­ty tak w rzeczy­wis­toś­ci nie jest. Po pier­wsze gluten dodawany jest do wielu pro­duk­tów spoży­w­czych oraz leków i cza­sa­mi trud­no jest ustal­ić czy dany pro­dukt go zaw­iera czy nie ( pro­duk­ty częs­to są nieoz­nac­zone). Po drugie jak twierdzi gas­trolog Dr n. med. Doro­ta Ksiądzy­na:

Klasy­cz­na postać choro­by trzewnej z objawa­mi ze strony prze­wodu pokar­mowego wys­tępu­je u małych dzieci. U dorosłych zde­cy­dowanie domin­u­je postać niety­powa, w której na pier­wszy plan wysuwa­ją się objawy poza­jeli­towe. Zdarza się więc, że od wys­tąpi­enia pier­wszych dolegli­woś­ci do rozpoz­na­nia upły­wa nawet 10 lat”.

rekomendacja_celiakia

Celiakia — Choroba, której nie widać

Oznacza to, że nie zawsze objawy celi­akii mogą u nas wys­tępować albo nie są one na tyle jed­noz­naczne aby pode­jrze­wać celi­ak­ię, a jed­nak jesteśmy potenc­jal­nie zagrożeni. Niez­di­ag­no­zowana i nielec­zona celi­akia może w ostate­cznoś­ci prowadz­ić do poważnego uszkodzenia jelit, niedoży­wienia, pow­sta­nia zmi­an nowot­worowych- stanów potenc­jal­nie zagraża­ją­cych życiu.

Badanie Celiakia

Sza­cu­je się, że około 96% ludzi chorych na celi­ak­ię jest nosi­cielem spec­jal­nych genów (układ HLA-DQ2/DQ8). Układ tych genów wys­tępu­je również u osób, które nie mają objawów celi­akii, dlat­ego też testy gene­ty­czne są szczegól­nie pomoc­ne w takich przy­pad­kach. Twierdzi Dr n med. Syl­wia Gór­czyńs­ka-Kosiorz, Spec­jal­ista Lab­o­ra­to­ryjnej Gene­ty­ki Medy­cznej

 

Wskazania do wykonania badania:

 • Wys­tąpi­e­nie objawów celi­akii
 • Celi­akia pojaw­iła się już w rodzinie
 • Choro­ba Hashimo­to
 • Ane­mia
 • Cukrzy­cą insuli­no zależ­na (I –go typu)
 • Pac­jen­ci z zespołem Dow­na, Turn­era, Williamsa
 • Pac­jen­ci z pozy­ty­wnym wynikiem bada­nia sero­log­icznego. ..

Więcej infor­ma­cji na tem­at testów gene­ty­cznych na celi­ak­ię zna­jdziesz tutaj »

[1] Sza­jew­s­ka H.: Czy moż­na zapo­biec celi­akii? Aler­gia, 2007, 3: 17–20; http://alergia.org.pl/lekarze/archiwum/07_03/pdf/2007_0305.pdf


Lista wskazań do przeprowadzenia testu na celiakię?

Badanie na celi­akie warto wykon­ać, kiedy two­je dziecko lub dorosły członek rodziny:

 • ma niską wagę ciała i brak apety­tu
 • cier­pi na bóle brzucha i wzdę­cia,
 • cho­ru­je na cukrzyce typu I
 • zma­ga się ze schorzeni­a­mi tar­czy­cy
 • pojaw­ia­ją się prob­le­my skórne
 • wys­tępu­je ane­mia
 • ma niedobo­ry żelaza
 • ma niską odporność i częs­to cho­ru­je,
 • rozwi­ja­ją się afty oraz zapale­nia kącików
 • ma prob­le­my ze szk­li­wem zęb­nym
 • jest osowiały, braku­je mu energii
 • częste stany depresyjne, przygnę­bi­enia
 • jeśli u kogoś z rodziny wykry­to już tę chorobę,
 • jeśli objawy celi­akii są niety­powe
 • jeśli wys­tępu­je ukry­ta for­ma celi­akii
 • jeśli wys­tępu­ją objawy wskazu­jące na celi­ak­ię a trady­cyjne metody nie dają jed­noz­nacznego wyniku

Wys­tąpi­e­nie niepoko­ją­cych objawów jest pier­wszym syg­nałem do wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego. Oso­ba z taki­mi objawa­mi po otrzy­ma­niu ujem­nego wyniku oraz wyk­lucze­niu celi­akia, może dalej prowadz­ić swo­ją diag­nos­tykę poszuku­jąc innych przy­czyn choro­by, ale nie będzie to już niezwyk­le niebez­piecz­na celi­akia.

UWAGA! Celi­akia jest chorobą mogącą prze­b­ie­gać w sposób uta­jony i skąpoob­ja­wowy. Nawet przy relaty­wnie łagod­nym prze­biegu może ona jed­nak wpły­wać na ciążę i poród u kobi­ety chorej na celi­ak­ię.

Badanie Celiakia — Zamów zestaw do pobrania próbek

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Ciebie bezpłat­nie

.

Badania celiakia cena

Przeczytaj więcej:

Chętnie doradzimy

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 lub 32 445 34 36
E-mailowo
pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie.


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

BADANIE GENETYCZNE CELIAKIA
celi­akia

celi­akia badanie
celi­akia test

celi­akia objawy
choro­ba trzew­na
choro­ba trzew­na badanie

Koszt badanie celi­akia

 

Data publikacji: 22/08/2016, Data aktualizacji: 13/07/2017