Międzynarodowy Dzień Piwa 2018Międzynarodowy Dzień Piwa 2018

Już 3 sierp­nia obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Piwa 2018 – jed­nego z najpop­u­larniejszych i najs­tarszych napo­jów, którego począt­ki się­ga­ją kilku (a może nawet kilku­nas­tu!) tysię­cy lat p.n.e. Ten zło­cisty trunek przez lata udoskon­alano: od prymi­ty­wnego napo­ju zbożowego, przez napój z chmielem, aż po klarowny płyn nasy­cony dwut­lenkiem węgla.

 

Dziś rodza­jów piwa mamy naprawdę wiele, dlat­ego każdy zna­jdzie coś dla siebie. Nawet oso­by z celi­ak­ią, które mogą sięgnąć po… piwo bezg­lutenowe!

 

Międzynarodowy Dzień Piwa – toast wznoszony na całym świecie

Ten szczegól­ny dla każdego miłośni­ka zło­cis­tego trunku dzień obchodz­imy co roku w pier­wszy piątek sierp­nia (do 2012 roku data była stała – 5 sierp­nia). To sto­sunkowo młode świę­to, które jed­nak bard­zo szy­bko zyskało zwolen­ników na całym świecie. Nic dzi­wnego – w końcu piwo towarzyszy nam już od kilku-kilku­nas­tu tysię­cy lat!

Między­nar­o­dowe­mu Dniu Piwa przyświeca­ją 3 cele: spotkanie i roz­mowa z przy­jaciół­mi przy pysznym piwie, uczcze­nie osób tworzą­cych i poda­ją­cych piwo oraz zjed­nocze­nie świa­ta dzię­ki cel­e­bracji piw wszys­t­kich kra­jów i kul­tur. To doskon­ały moment, aby spędz­ić trochę cza­su z bliski­mi i wypróbować nowe sma­ki – tym bardziej, że wiele barów i sklepów orga­nizu­je tego dnia ciekawe pro­moc­je.

Piwo – z czego jest zrobione? Zwykle ma gluten, ale…

Z czego pow­sta­je piwo? Jego pod­sta­wowe skład­ni­ki to woda, słód, drożdże i chmiel. Słód to nato­mi­ast skiełkowane i wysus­zone ziar­na zbóż. Do pro­dukcji piwa najczęś­ciej wyko­rzys­tu­je się słód jęczmi­en­ny lub pszeniczny. Nieste­ty nie wszyscy mogą bez­piecznie spoży­wać gluten – oso­by z celi­ak­ią stanow­ią sto­sunkowo dużą część społeczeńst­wa (nawet 1–3%! [1]).

 

Na szczęś­cie wielu pro­du­cen­tów wyszło im naprze­ciw, wprowadza­jąc do ofer­ty piwa bezg­lutenowe. Cho­ci­aż zaw­ier­a­ją one słód, wyko­rzysty­wany pro­ces tech­no­log­iczny pozwala zre­dukować ilość glutenu do mniej niż 20 ppm (ilość doz­wolona w pro­duk­tach bezg­lutenowych). Najczęś­ciej smak, kolor i zapach pozosta­ją bez zmi­an! Jeśli masz celi­ak­ię i gluten nie jest dla Ciebie bez­pieczny – nie martw się! Nadal możesz świę­tować Między­nar­o­dowy Dzień Piwa, wybier­a­jąc trunek oznac­zony logo przekreślonego kłosa.


Źródła:

[1] M. Pawlaczyk, S. Milews­ka, A. Rokows­ka-Waluch, K. Korzeniows­ka, Lecze­nie diete­ty­czne w celi­akii i opryszczkowatym zapale­niu skóry, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2012, 5.
Data publikacji: 01/08/2018