Pewne, dyskretne badanie DNA z nietypowych próbek

Test ojcostwa z włosów, szklanki, szczoteczki do zębów itp.

Przynieś próbki do przychodni

Jeżeli szczegól­ny nacisk kładą Państ­wo na pros­totę i dyskrecję pobra­nia prób­ki do Badań DNA, to w naszym lab­o­ra­to­ri­um mają to Państ­wo zag­waran­towane. Test ojcost­wa moż­na wykon­ać zarówno na pod­staw­ie wymazu z policz­ka jak i prób­ki niety­powej.  Badamy najwięk­szą liczbę mikrośladów i to  w pod­sta­wowej cenie bada­nia. Dodatkowo każ­da prób­ka jest ubez­piec­zona na wypadek np. zanieczyszczenia. Jako jedyni daje­my gwarancję na nasze bada­nia!
testdna_infografika_750

Co może posłużyć za próbkę mikrośladową?

Próbką mikroślad­ową określamy każdą rzecz z której ist­nieje szansa wyi­zolować indy­wid­u­alne dna oso­by, którą chce­my pod­dać testom. Do bada­nia mogą posłużyć takie prób­ki jak: włosy z cebulka­mi (włosy ucięte są bezużyteczne), plamy krwi, plamy spermy, szc­zotecz­ka do zębów, chus­tecz­ka do nosa z wydzieliną z nosa, woskow­ina pozostaw­iona na paty­czku do czyszczenia uszu, maszyn­ka do gole­nia, pasek z glukometru, niedopałek papierosa, guma do żucia, paznok­cie, pod­pas­ka lub tam­pon, smoczek/gryzak, sztućce, butel­ka lub pusz­ka, słom­ka, szk­lan­ka, kubek itp. Jeśli nie są Państ­wo pewni, czy dana prób­ka nada­je się do bada­nia chęt­nie Państ­wu doradz­imy. Roz­mowa z naszy­mi kon­sul­tan­ta­mi jest zawsze bezpłat­na i niezobow­iązu­ją­ca. Jeżeli nie masz pomysłu co możesz pod­dać badan­iom, zadz­woń do nas i przed­staw swo­ją sytu­ację. Pomoże­my rozwiązać ten prob­lem.Co może posłużyć za próbkę mikroślad­ową?

 

Zadbamy o twoją ddyskrecję

Wszys­tkim naszym pac­jen­tom gwaran­tu­je­my dyskrecję. Po pier­wsze mogą Państ­wo wykon­ać badanie anon­i­mowo. Po drugie prób­ki mogą Państ­wo przynieść bezpośred­nio do nas i na miejs­cu również ode­brać wyni­ki bada­nia DNA. Jeśli bardziej wygod­na jest dla Państ­wa for­ma lis­tow­na, wów­czas kore­spon­dencję przesyłamy w bard­zo dyskret­ny sposób (bez nazwy i piecząt­ki lab­o­ra­to­ri­um). Po trze­cie z kolei Państ­wa dane są chro­nione zgod­nie z prawem i niko­mu ich nie udostęp­ni­amy ani też nie potwierdza­my, że dana oso­ba zle­ciła u nas wyko­nanie bada­nia. To dlat­ego jesteśmy najczęś­ciej wybier­anym lab­o­ra­to­ri­um przez oso­by zau­fa­nia pub­licznego, cele­bry­tów oraz wszys­t­kich tych, którym szczegól­nie zależy na dyskrecji. Jak dbamy o Państ­wa dyskrecję?

badanie-ojcostwa-z-wlosow

Najdogodniejszy system płatności

Badanie w naszym lab­o­ra­to­ri­um charak­teryzu­je się bard­zo wygod­ną i elasty­czną for­mą płat­noś­ci. Może­my dos­tosować się do wszel­kich wyma­gań naszych klien­tów. Wszys­tko po to, by maksy­mal­nie ułatwić pro­ces przeprowadzenia bada­nia. Jako jedyni badamy prób­ki mikroślad­owe w cenie stan­dar­d­owych wymazów. Koszt bada­nia w naszym lab­o­ra­to­ri­um to 1247 zł

 

sprawdz_probke_przed_oplaceniem_badania_01
zaplac_przy_odbiorze_wyniku2

 

Badanie krok po kroku

Aby zle­cić nam wyko­nanie bada­nia ojcost­wa z niety­powej prób­ki wystar­czy do nas zadz­wonić lub zamówić zestaw pobran­iowy przez inter­net. Jeżeli macie Państ­wo jakiekol­wiek pyta­nia doty­czące postępowa­nia związanego z badaniem, zachę­camy do kon­tak­tu.

internet_telefonicznie_750

Dodatkowe informacje:

Badanie mikrośladów, to skom­p­likowany i wyma­ga­ją­cy cza­su pro­ces. Nat­u­ral­nie wzbudza on wiele dodatkowych pytań.
 

jak_prawidlowo_zabezpieczyc_probke_do_badania
jak_oplacic_badanie
formularz_badania_z_mikrosladu
nietypowe_przypadki_jakie_badalismy

 

Porozmawiaj z nami:

Bada­nia DNA z mikrośladów częs­to wyma­ga­ją dodatkowej kon­sul­tacji, dlat­ego jeżeli masz jakiekol­wiek pyta­nia skon­tak­tuj się z nami. Przeprowadz­imy Cię przez całą pro­ce­durę i pomoże­my skutecznie zebrać prób­ki.

 

jm

Chętnie doradzimy:

Jeśli chcą Państ­wo uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami:

Tele­fon­icznie

Pod bezpłat­nym numerem:

800 007 771
lub
32 445 34 36

E-mailowo

pod adresem e-mail: biuro@testdna.pl

Zaprasza­my także do zadawa­nia pytań na cza­cie

ms
Data publikacji: 11/09/2015, Data aktualizacji: 19/07/2017