Niepokojące zażółcenia oczu lub skóry?

Zespół GilbertaZauważyłeś u siebie niepoko­jące zażółce­nie oczu lub/i skóry? Zmi­any w zabar­wie­niu pojaw­ia­ją się zwłaszcza po dłuższym okre­sie niejedzenia lub wysiłku fizy­cznym? Pier­wsze sko­jarze­nie, to pewnie – żół­tacz­ka! Wiru­sowe zapale­nie wątro­by. Tym­cza­sem objawy, które obser­wu­jesz, mogą być symp­tomem łagod­nego schorzenia o nazwie Zespół Gilber­ta.

Zespół Gilber­ta jest łagod­ną chorobą meta­bol­iczną o podłożu gene­ty­cznym, związaną z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Objawy choro­by Gilber­ta częs­to bywa­ją mylone z żół­taczką,  a sam Zespół Gilber­ta bywa rozpoz­nawany bard­zo późno lub w ogóle nie jest właś­ci­wie diag­no­zowany!

.

Jeżeli więc …

  • miewasz zażół­cone białków­ki oczu bądź skórę – zwłaszcza po dłuższym okre­sie niejedzenia, wysiłku fizy­cznym, czy też na skutek stre­su
  • zmienione­mu zabar­wie­niu towarzyszy gorsze samopoczu­cie, osła­bi­e­nie, bóle brzucha, a nawet wymio­ty…

Możesz mieć Zespół Gilber­ta!

.

Co mi grozi?

Stan skóry – najwięk­szego z posi­adanych organów – bard­zo częs­to świad­czy o naszej kondy­cji fizy­cznej i zdrow­iu. Jeżeli więc zauważasz u siebie niepoko­jące, odb­ie­ga­jące od normy zażółce­nia powierzch­ni skóry, czy też białkówek oczu, poszukaj przy­czyny tych zmi­an!

.

Skonsultuj się z lekarzem!

Pamię­taj, że sam Zespół Gilber­ta nie jest groźny! Niem­niej jed­nak każ­da, nawet najbardziej łagod­na żół­tacz­ka wyma­ga diag­nos­ty­ki w celu wyk­luczenia innych poważnych schorzeń. Mogą one bowiem prze­b­ie­gać z wys­tępowaniem podob­nych objawów, ale nieść ze sobą dużo poważniejsze kon­sek­wenc­je dla zdrowia, a nawet życia