Podstawowe informacje na temat wirusa HPV

HPV wirus

HPV (z ang­iel­skiego Human Papil­lo­mavirus), czyli inny­mi słowy wirus bro­daw­cza­ka ludzkiego jest wirusem należą­cym do rodziny Papil­lo­mawirusów. Mało kto zda­je sobie sprawę z tego jak bard­zo jest on groźny a zarazem rozpowszech­niony i nieste­ty wciąż jed­nak do powszech­nych nie należy wiedza na tem­at pro­fi­lak­ty­ki zakażeń. Ist­nieje około 100 typów wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego.Część z nich jest tzw. relaty­wnie nieszkodli­wa. Zakaże­nie wirusem prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i samoist­nie ustępu­je. Część odpowiedzial­na jest za niegroźne zmi­any takie jak bro­daw­ki czy kurza­j­ki na skórze. Schorzenia te również łat­wo moż­na wyleczyć.

.

Nieste­ty ist­nieją odmi­any wirusa HPV (przyj­mu­je się, że jest ich około 30), które odpowiedzialne są za infekc­je narządów płciowo- moc­zowych zarówno kobi­et jak i również mężczyzn.

.

Typy HPV przenoszone drogą płciową:

Wirusy niskoonko­genne — niewielkiego ryzy­ka (HPV 6, 11, 42, 43, 44) Odpowiedzialne są one głównie za niegroźne zmi­any skórne itp. tj. kłykciny kończyste, bro­daw­ki, kurza­j­ki oraz inne.

Wirusy wysokoonko­genne – wysok­iego ryzy­ka (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 46, 51, 52, 56, 58, 67). Te typy wirusa bro­daw­cza­ka ludzkiego (HPV) zna­j­dowane są głównie w komórkach raka szyj­ki maci­cy. Ryzyko zakaże­nia wysokoonko­gen­nym typem wirusa HPV towarzyszy kobiecie  przez życie akty­wnoś­ci sek­su­al­nej.

.

Według danych statysty­cznych aż około 75% akty­wnych sek­su­al­nie kobi­et na pewnym etapie swo­jego życia ma bezpośred­nio do czynienia z zakaże­niem HPV! U 80% pac­jen­tek zakaże­nie prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo i ustępu­je samoist­nie. Niem­niej jed­nak ważne jest to, iż u 20% wys­tępu­je przewlekła for­ma zakaże­nia wirusem HPV, mogącego doprowadz­ić do roz­wo­ju raka szyj­ki maci­cy.

Rak szyj­ki maci­cy jest drugim z najczęś­ciej wys­tępu­ją­cych nowot­worów na świecie wśród kobi­et poniżej 45 roku życia. W Polsce każdego roku diag­nozu­je się tę chorobę u około 4 000 kobi­et. Połowa z tych kobi­et, u których wykry­to wspom­ni­aną wyżej jed­nos­tkę chorobową umiera z jej powodu. Inny­mi słowy co dwie min­u­ty gdzieś  na świecie umiera jed­na kobi­eta z powodu raka szyj­ki maci­cy.

Rak szyj­ki maci­cy spowodowany jest przez dłu­gotr­wałe zakaże­nie wirusem HPV! Dlat­ego też tak bard­zo waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka i lecze­nie widocznych zmi­an. Im wcześniej wirus HPV zostanie zdi­ag­no­zowany tym więk­sze powodze­nie leczenia

Konsekwencjami zakażenia HPV

  • rak prą­cia
  • rak pochwy,
  • rak sro­mu,
  • rak odby­tu
  • szpetne bro­daw­ki i kłykciny kończyste

 

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017