Refundowany test na Nietolerancje LaktozyRefundowany test na Nietolerancje Laktozy

Jeżeli należysz do Opol­skiego, Śląskiego lub Dol­nośląskiego Odd­zi­ału NFZ oraz ist­nieją medy­czne wskaza­nia, to te badanie możesz wykon­ać nieod­płat­nie dzię­ki refun­dacji z NFZ.

 

 

Musisz jedynie uzyskać skierowanie do porad­ni gene­ty­cznej, które wys­tawi Twój lekarz prowadzą­cy oraz staw­isz się na wiz­ytę w porad­ni gene­ty­cznej- jest to wymóg konieczny.

Szer­sze szczegóły na tem­at pro­ce­dury wyko­na­nia badań refun­dowanych uzyska­cie Państ­wo dzwoniąc pod numery tele­fonów: (32) 445 34 36, 800 007 771 (bezpłat­na infolinia) lub pisząc na adres e-mail: biuro@testdna.pl

.

UWAGA: PRZEPRASZAMY ALE W CHWILI OBECNEJ LIMITY REFUNDOWANYCH BADAŃ ZOSTAŁY JUŻ WYKORZYSTANE I BADANIE TO JEST NIEDOSTĘPNE.


 

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 08/08/2017