chce_wykonac_test_w_moim_miesciechce_wykonac_test_samodzielnie_w_domu

 

.

Test na ojcost­wo w placów­ce medy­cznej

Bez kolejek — pobranie próbek już w dniu umówienia wizyty

umow01

Na wiz­ytę w jed­nym z odd­zi­ałów region­al­nych (tutaj moż­na sprawdz­ić, gdzie mają Państ­wo najbliżej…) nie muszą Państ­wo dłu­go czekać — wystar­czy do nas zadz­wonić z 1–2 dniowym wyprzedze­niem i umówić dogod­ny dla Państ­wa ter­min.

.

.

umow02

W placów­ce medy­cznej oso­ba z per­son­elu medy­cznego w sposób fachowy i pro­fesjon­al­ny pobierze od Państ­wa wymazy z policz­ka oraz zostaną wypełniony for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia.

.

umow03

Na wynik bada­nia oczeku­je się 3–5 dni roboczych. Doku­ment w formie pisem­nej moż­na ode­brać oso­biś­cie, może­my go także wysłać na adres wskazany w for­mu­la­rzu. Dodatkowo, po potwierdze­niu hasła bez­pieczeńst­wa, infor­ma­cję o wyniku może­my przekazać tele­fon­icznie lub e-mailowo.

.

Test na ojcost­wo w domu

Prosto, szybko i bezboleśnie

.

Domowy test na ojcostwoZestawy wysyłane są w każdy dzień roboczy do godziny 14:00 (sprawdź formy i kosz­ty dostawy…). Zestaw moż­na także kupić “od ręki” w placówkach medy­cznych (lista placówek) i aptekach (lista aptek).

zobacz_jak_wyglada_zestaw_do_pobrania_probek_kup_zestaw

Zobacz jak wyglą­da zestaw do pobra­nia próbek

 

.

.

pobierz_probki

Prób­ki (wymazy z policz­ka lub inne) od ojca, dziec­ka i ewen­tu­al­nie mat­ki w dogod­nym momen­cie. Wypełnij for­mu­la­rz (zobacz jak wyglą­da…)  i razem z pobrany­mi próbka­mi odeślij do lab­o­ra­to­ri­um (w zestaw­ie zna­j­du­je się opła­cona kop­er­ta zwrot­na). Prób­ki moż­na także przynieść do placów­ki (zna­jdź adres najbliższej placów­ki…) lub zamówić kuri­era na nasz koszt, który przy­jedzie do Państ­wa po przesyłkę.

 

.

umow03

Na wynik bada­nia ojcost­wa oczeku­je się 3–5 dni roboczych. Doku­ment w formie pisem­nej moż­na ode­brać w placów­ce medy­cznej, może­my go także wysłać na adres, który wskażą Państ­wo w for­mu­la­rzu. Dodatkowo, po potwierdze­niu hasła bez­pieczeńst­wa, infor­ma­cję o wyniku może­my przekazać tele­fon­icznie lub e-mailowo.

.

Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).
Data publikacji: 16/07/2015, Data aktualizacji: 14/11/2016