Niedobory cynku a celiakia

 

http://www.123rf.com/photo_23382881_collage-of-products-containing-zinc.html?term=zinc&vti=ni0135yvapi0b3yld8

Wypada­ją Ci włosy, łamią się paznok­cie, masz suchą skórę i trądzik, dokucza­ją ci biegun­ka, osła­bi­e­nie, niedokr­wis­tość lub straciłaś apetyt? To typowe objawy celi­akii spowodowane niedo­borem cynku. Sprawdź jak pozbyć się uciążli­wych dolegli­woś­ci!

 

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Niedobory cynku objawy

Więk­szość z nas cier­pi na niedobo­ry cynku związane ze źle zbi­lan­sowaną dietą lub niepełnym przyswa­janiem min­er­ałów spowodowanym celi­ak­ią. Niewystar­cza­ją­cy poziom cynku wpły­wa na funkcjonowanie całego orga­niz­mu i powodu­je:

.

wypadanie włosów

łamanie się paznok­ci

zaburzenia miesiączkowa­nia

obniżone libido

trądzik

prob­le­my skórne

pękanie skóry w kącikach ust

utrud­nione goje­nie ran

zwięk­sze­nie licz­by zmarszczek

przyśpiesze­nie starzenia się

zaburzenia traw­ienia

biegun­ki

 

Przyczyny niedoboru cynku

Przy­czy­na­mi niedoboru cynku są zbyt mała jego ilość w diecie i/lub prob­le­my z jego przyswa­janiem w jeli­cie cienkim spowodowanym stanem zapal­nym, naduży­waniem alko­holu lub celi­ak­ią. Utrud­nione wchła­ni­an­ie jest dużo gorsze, ponieważ bez wzglę­du na ilość cynku w diecie będziemy cier­pieć na jego bra­ki.

Trud­noś­ci z pełnym przyswa­janiem min­er­ałów i wit­a­min mogą być spowodowane celi­ak­ią czyli trwałą nietol­er­ancją glutenu, która niszczy kosm­ki jeli­towe. To one są odpowiedzialne za praw­idłowe przyswa­janie sub­stancji odży­w­czych, w tym cynku. Dzieje się tak ponieważ gluten dzi­ała toksy­cznie na pac­jen­ta i wywołu­je pow­stanie prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA, które niszczą kosm­ki w jeli­cie cienkim.

W wyniku celi­akii, która utrud­nia nam przyswa­janie cynku i innych min­er­ałów cier­pimy na liczne niedobo­ry, które skutku­ją niebez­pieczny­mi powikła­ni­a­mi zdrowot­ny­mi, taki­mi jak:

.

skut­ki niedoboru cynku

ane­mia

prob­le­my ze szk­li­wem

nisko­rosłość

zaburzenia erekcji

zaparcia

wzdę­cia

osteo­poroza

osteope­nia

nud­noś­ci

przewlekłe osła­bi­e­nie

prob­le­my neu­ro­log­iczne

poronienia

nowotwór

.

Diagnostyka celiakii

Celi­akia  czyli choro­ba trzew­na to schorze­nie autoim­muno­log­iczne dziedz­ic­zone gene­ty­cznie. Dlat­ego najlep­szym sposobem na sprawdze­nie czy jesteśmy chore to wyko­nanie tes­tu dna na celi­ak­ię. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym zyskamy pewność wyniku, ponieważ w 100% wyk­luczy chorobę lub da wskazanie do dal­szej diag­nos­ty­ki czyli bada­niu na prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Jeśli oba bada­nia wyjdą dodat­nio wtedy lekarz może odstąpić od zlece­nia nam biop­sji jeli­ta cienkiego. Dodatkowo test dna na celi­ak­ię to jedyne badanie, które może­my wykon­ać będąc już na diecie bezg­lutenowej.rekomendacja_celiakia

 

 

 

 

Leczenie celiakii — uzupełnienie niedoboru cynku

Jeśli wynik tes­tu DNA na celi­ak­ię i testów sero­log­icznych potwierdzą chorobę to jedynym sposobem na lecze­nie celi­akii i tym samym uzu­pełnie­nie niedoboru cynku i innych min­er­ałów jest dieta bezg­lutenowa. Wyłącznie dzię­ki wye­lim­i­nowa­niu z diety glutenu kosm­ki jeli­towe odbudu­ją się, zapale­nie w jeli­cie uspokoi się  i zaczniemy w pełni przyswa­jać sub­stanc­je odży­w­cze. W efek­cie będziemy w pełni wchła­ni­ać cynk i pozbędziemy się dokuc­zli­wych objawów celi­akii i niedoborów min­er­ałów.

Jedynym skutecznym lecze­niem celi­akii jest prze­jś­cie na ścisłą dietę bezg­lutenową wyłącznie pod okiem diete­ty­cz­ki! Ma to związek z tym, że jest to dieta elim­i­na­cyj­na, tzn. usuwamy z menu więk­szość dostęp­nych pro­duk­tów, które na codzień dostar­cza­ją nam wit­a­min i min­er­ałów. W związku z tym spec­jal­ist­ka diete­ty­cz­ka tak ułoży nam jadłospis aby był pozbaw­iony glutenu a jed­nocześnie zapew­ni­ał nam wszys­tkie niezbędne sub­stanc­je odży­w­cze.

 

Badanie celiakia – dowiedz się więcej 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


 

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

 

Data publikacji: 03/10/2016, Data aktualizacji: 12/07/2017