Test genetyczny w kierunku diagnozy Zespołu Gilberta

Badanie gene­ty­czne w kierunku diag­nozy Zespołu Gilber­ta jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zagroże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w cel wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań!.