Test genetyczny w kierunku diagnozy Zespołu Gilberta

Badanie gene­ty­czne w kierunku diag­nozy Zespołu Gilber­ta jest obec­nie najskuteczniejszym badaniem na rynku. Daje pewną i jed­noz­naczną diag­nozę co do ewen­tu­al­nego zagroże­nia i pozwala na pod­ję­cie konkret­nych kroków w cel wye­lim­i­nowa­nia ryzy­ka groźnych powikłań!

Co daje badanie?

  • Wynik potwierdza­ją­cy Zespół Gilber­ta to spokój i pewność, gdyż oznacz łagod­ną przy­czynę wysok­iej biliru­biny
  • Szy­b­ka diag­noza i rozróżnie­nie z inny­mi choroba­mi, których prze­bieg może być cięż­ki, np. zespół Criglera-Naj­jar typ I
  • Uniknię­cie niewłaś­ci­wego leczenia, przy błęd­nym rozpoz­na­niu innych chorób
  • Uniknię­cie inwazyjnej biop­sji wątro­by 
  • Uniknię­cie niekom­for­towego ‘tes­tu głodowego’ (zas­tosowanie restrykcji kalo­rycznej przez 24–48 h które prowadzi do dwu- lub trzykrot­nego wzros­tu stęże­nia pośred­niej biliru­biny)
  • Uniknię­cie niekom­for­towego tes­tu z feno­bar­bi­talem (podawanie feno­bar­bi­talu w daw­ce 30–50 mg 3 razy na dobę doust­nie przez 5–7 dni, co powodu­je zmniejsze­nie stęże­nia biliru­biny)
  • Badanie jest też wskazane u noworod­ków, u których żół­tacz­ka pojaw­iła się w pier­wszych 2 dni­ach życia i utrzymy­wała się nawet 14 dni, w celu szy­bkiej diag­nozy i zdoby­cia wiedzy na całe życie
  • Postaw­ie­nie pewnej diag­nozy to bard­zo istot­na infor­ma­c­ja, gdyż pac­jent z Zespołem Gilber­ta powinien uważać na dawkowanie niek­tórych leków.

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.