Masz Hashimoto? Dowiedz się, które nietolerancje pokarmowe mogą mieć wpływ na Twoje zdrowie i jak je zbadać

Dużo mówi się o wpły­wie diety oraz ewen­tu­al­nych nietol­er­ancji pokar­mowych na stan zdrowia oraz samopoczu­cie osób z chorobą Hashimo­to. Odpowied­nia dieta w niek­tórych przy­pad­kach pozwala wręcz zmniejszyć dawkę przyj­mowanego leku lub wprowadz­ić chorobę w stan remisji. Które nietol­er­anc­je pokar­mowe warto zatem zbadać w przy­pad­ku choro­by Hashimo­to?

Nietolerancja glutenu i laktozy a Hashimoto

Najwięk­szy wpływ na skuteczność leczenia niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy pow­stałej w prze­biegu choro­by Hashimo­to mają dwie nietol­er­anc­je pokar­mowe: nietol­er­anc­ja glutenu oraz lak­tozy. Jeśli stan Twoich jelit nie jest najlep­szy, odczuwasz wzdę­cia, masz prob­lem z wypróż­ni­an­iem i widzisz, że coraz więcej pro­duk­tów Ci szkodzi, a pomi­mo leczenia niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy cały czas odczuwasz objawy może to oznaczać, że masz celi­ak­ię czyli trwałą nietol­er­ancję glutenu (nawet jeśli ter­az jesteś na diecie bezg­lutenowej możesz odczuwać jej objawy).
.
Dieta bezg­lutenowa jest bard­zo pop­u­lar­na wśród osób z chorobą Hashimo­to. Warto wiedzieć, że nie ma obec­nie żad­nych pod­staw naukowych do rutynowego stosowa­nia takiej diety.  Nato­mi­ast fak­ty­cznie wiele osób z chorobą Hashimo­to nie toleru­je glutenu. Według różnych badaczy współwys­tępowanie nad­wrażli­woś­ci na gluten i choro­by Hashimo­to wynosi od 3,2 do 43% [1].

Wyni­ki licznych badań naukowych dowodzą, że oso­by z chorobą Hashimo­to częś­ciej cho­ru­ją również na celi­ak­ię czyli trwałą nietol­er­anc­je glutenu o podłożu gene­ty­cznym. Dlat­ego też rekomen­dowane jest wyko­na­nia bada­nia gene­ty­cznego na celi­ak­ię u wszys­t­kich pac­jen­tów z tą chorobą. Ryzyko rozwinię­cia się celi­akii u osób z chorobą Hashimo­to wynosi 1:30 — to aż 10 razy więcej niż w pop­u­lacji ogól­nej [2].

Bada­nia naukowe potwierdza­ją również, że u osób, które mają nietol­er­ancję lak­tozy elim­i­nac­ja jej z diety znaczą­co popraw­iła przyswa­janie tyroksyny, a to z kolei poz­woliło na obniże­nie TSH bez zmi­any daw­ki hor­monu lub wręcz jej obniże­nie. Najczęst­szą przy­czyną nietol­er­ancji lak­tozy jest polimor­fizm genu LCT. Odpowia­da on za zmniejs­zoną pro­dukcję enzy­mu lak­taza, którego zadaniem jest traw­ie­nie cukru mlecznego — lak­tozy. Nietol­er­anc­ja lak­tozy typu dorosłych doty­czy aż 37% społeczeńst­wa i moż­na ją wykryć prostym testem gene­ty­cznym. Dowiedz się więcej na tem­at nietol­er­ancji lak­tozy… 

Lek.med. Sła­womir Krzemińs­ki gas­troen­terolog

Zdaniem specjalisty:

Najbardziej charak­terysty­czny­mi objawa­mi celi­akii są prob­le­my związane z ukła­dem pokar­mowy, takie jak bóle brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki. Tego typu symp­to­my posi­a­da jed­nak tylko około 10% chorych. Doty­czą one pon­ad­to głównie dzieci i osób starszych. Tak naprawdę celi­akia może objaw­iać się na wiele różnych sposobów. Mogą wys­tąpić np. bóle głowy, zmęcze­nie, ane­mia, afty, nis­ki wzrost, a nawet depres­ja. W związku z tak różnorod­ny­mi objawa­mi celi­akia jest jed­nak chorobą trud­ną do wykrycia – aż 95% Polaków nie zda­je sobie sprawy z jej obec­noś­ci! 

Dlaczego warto wykonać test na celiakię (trwałą nietolerancję glutenu) oraz nietolerancję laktozy u pacjenta z chorobą Hashimoto?

  • Stwierdze­nie nietol­er­ancji glutenu lub lak­tozy i wdroże­nie leczenia diete­ty­cznego częs­to pozwala popraw­ić funkcjonowanie tar­czy­cy pac­jen­ta — dochodzi do zmniejszenia dawkowa­nia leku, a w niek­tórych przy­pad­kach do remisji choro­by.
  • Celi­akia może dawać bard­zo niespecy­ficzne objawy takie jak depres­ja, bóle koś­ci i stawów, zmęcze­nie itp. Są one bard­zo częs­to zbliżone do objawów niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy dlat­ego łat­wo ją przeoczyć. Tym­cza­sem nielec­zona celi­akia prowadzi do wyniszczenia jelit (zaczy­namy z cza­sem odczuwać dolegli­woś­ci po różnych zjed­zonych pokar­ma­ch, naby­wamy nietol­er­anc­je pokar­mowe takie jak nietol­er­anc­ja lak­tozy, nie przyswa­jamy skład­ników min­er­al­nych i wit­a­min co skutku­je niskim żelazem, fer­ry­tyną czy wit­a­m­iną D, źle wchła­ni­amy lek a zatem koniecz­na jest częs­ta zmi­ana jego dawkowa­nia. Te objawy celi­akii są odwracalne pod warunk­iem, że choro­ba zostanie szy­bko wykry­ta i zas­tosowane lecze­nie.
  • Nielec­zona celi­akia może doprowadz­ić do raka jeli­ta. 
  • Ten test wykonu­je się raz w życiu — jego wynik jest zawsze aktu­al­ny i nie musisz go pow­tarzać!

Przeprowadzone przez włoski ośrodek badania pokazały, że wprowadzenie diety bezglutenowej u osób z subkliniczną niedoczynnością tarczycy i celiakią doprowadziło do znacznego unormowania pracy tarczycy:

  • u 71% po roku diety bezg­lutenowej doszło do ure­g­u­lowa­nia sub­klin­icznej niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy
  • u 19% przestrze­ga­ją­cych diety bezg­lutenowej poziom prze­ci­w­ci­ał prze­ci­wtar­czy­cowych zaczął mieś­cić się w normie [3].

Uwa­ga! Celi­akia to nie to samo co aler­gia czy nad­wrażli­wość na gluten. Nie moż­na jej więc wykryć w tes­tach na alergie czy opóźnione nietol­er­anc­je pokar­mowe IgG zależne. W celu zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii wykonu­je się test gene­ty­czny, a jeżeli jego wynik wskazu­je na predys­pozy­c­je gene­ty­czne do tej choro­by prze­ci­w­ci­ała ale specy­ficzne dla dla tego typu nietol­er­ancji glutenu.

Dlaczego pomimo diety bezglutenowej pacjenci odczuwają objawy celiakii?

dieta bezg­lutenowa z wyboru a dieta oso­by chorej na celi­ak­ię to dwie różne diety. Pac­jen­ci z celi­ak­ią muszą unikać nawet ślad­owych iloś­ci glutenu, które mogą dostać się do danego poży­wienia w cza­sie pro­ce­su pro­duk­cyjnego. Dlat­ego kupu­ją cer­ty­fikowane bezg­lutenowe przyprawy, cer­ty­fikowane mąki, makarony itp. Jeśli jesteś na diecie bezg­lutenowej z wyboru praw­dopodob­nie nie zwracasz uwa­gi na ślad­owe iloś­ci glutenu.


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią-
-Dwie zmi­any w genie LCT: C/T(-13910) oraz G/A(-22018) odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy
-Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku celi­akii
-Wiary­god­ny także jeśli jesteś na diecie bezg­lutenowej i bezlak­to­zowej! 

Nasi specjaliści

Dowiedz się więcej:

Dołącz do grupy dyskusyjnej Zdrowatarczyca.info na Face­booku:

Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Źródła:

[1] Rata­jczak A, Moszak M, Grzymisławs­ki M. Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to. Pielęg­niarst­wo i zdrowie pub­liczne 2017;7(4)309 [2] Rata­jczak A, Moszak M, Grzymisławs­ki M. Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to. Pielęg­niarst­wo i zdrowie pub­liczne 2017;7(4)309 [3] [1] Wentz I., Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017

 

Data publikacji: 06/09/2018, Data aktualizacji: 05/04/2019