Trombofilia badanie – na czym polega i ile kosztuje?

Jak wykryć trombofilię, Jaka jest cena badania na trombofilię, Czy trombofilia jest uleczalna, Co jeść przy trombofilii

Trom­bofil­ia wrod­zona jest gene­ty­czną skłon­noś­cią do nad­krzepli­woś­ci krwi. Może wiązać się z wys­tąpi­e­niem zakrzepicy oraz jej powikłań, przede wszys­tkim zatorowoś­ci płuc­nej. Trom­bofil­ia wrod­zona zwięk­sza również ryzyko poronienia. Trom­bofil­ia badanie – dowiedz się więcej!

Jak wykryć trom­bofil­ię?

Jaka jest cena bada­nia na trom­bofil­ię?

Czy trom­bofil­ia jest uleczal­na?

Co jeść przy trom­bofil­ii?

Jak wykryć trombofilię?

Trom­bofil­ia wrod­zona ma podłoże gene­ty­czne i sama w sobie nie daje widocznych objawów. Zatem jak wykryć trom­bofil­ię wrod­zoną? W tym celu wykonu­je się proste badanie DNA – wystar­czy wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Takie badanie wystar­czy wykon­ać raz w życiu, ponieważ geny związane z trom­bofil­ią wrod­zoną są niezmi­enne. Warto takie badanie zle­cić jak najszy­b­ciej, by w razie czego zacząć dzi­ałać odpowied­nio wcześnie.

Jaka jest cena badania na trombofilię?

To, jaka jest cena bada­nia na trom­bofil­ię wrod­zoną, zależy od zakre­su tes­tu. Badanie obe­j­mu­jące mutac­je czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, VR2, PAI-1, a dodatkowo wari­anty genu MTHFR kosz­tu­je trochę pon­ad 300 zło­tych. Warto zdawać sobie sprawę, że badanie w pakiecie jest w sum­ie znacznie tańsze niż anal­iza każdego genu z osob­na.

Czy trombofilia jest uleczalna?

Zas­tanaw­iasz się, czy trom­bofil­ia jest uleczal­na? Genów związanych z trom­bofil­ią wrod­zoną nie da się zmienić. Jeśli jed­nak masz świado­mość, że są u Ciebie obec­ne, możesz rozpocząć odpowied­nią pro­fi­lak­tykę. Obe­j­mu­je ona m.in. nawod­nie­nie orga­niz­mu i unikanie innych czyn­ników ryzy­ka, a jeśli planu­jesz ciążę lub już w niej jesteś – korzys­tanie z przepisanych przez lekarza leków prze­ci­wza­krzepowych.

Co jeść przy trombofilii?

Oso­by z trom­bofil­ią wrod­zoną powin­ny szczegól­ną uwagę zwracać na odpowied­nie nawod­nie­nie i unikać odwad­ni­a­ją­cych napo­jów (alko­hol, kawa, moc­na herba­ta). A co jeść przy trom­bofil­ii? Powin­na to być zdrowa i zbi­lan­sowana dieta, zaw­ier­a­ją­ca wszelkie niezbędne skład­ni­ki odży­w­cze (węglowodany, biał­ka, zdrowe tłuszcze). Warto pamię­tać o utrzy­ma­niu odpowied­niej masy ciała, ponieważ otyłość również jest czyn­nikiem zwiesza­ją­cym ryzyko zakrzepicy.

Data publikacji: 07/02/2019