Ustalenie ojcostwa przed sądem

Ustalenie ojcostwa do sądu
 
Polskie prawo kwestie ojcostwa reguluje w sposób jednoznaczny. W świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego matką dziecka jest kobieta, która je urodziła natomiast ojcem mężczyzna, który jest mężem matki. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko urodziło się w okresie 300 dni od rozwiązania małżeństwa lub orzeczenia separacji.

Czasem zdarza się, że jeszcze przed oficjalnym rozwiązaniem małżeństwa kobieta nawiązuje bliższe relacje z innym mężczyzną, który staje się biologicznym ojcem dziecka. Ze względu na procedury prawne chroniące dziecko konieczne jest wówczas ustalenie ojcostwa przed sądem.

.

.
 

Jak można ustalić ojcostwo?

Z wnioskiem o ustalenie ojcostwa  może zwrócić się matka, dziecko, mężczyzna, który uważa się za ojca oraz prokurator. Należy pamiętać, że wniosek ten nie może być złożony przez jednego lub oboje rodziców jeśli dziecko zmarło lub uzyskało pełnoletniość. Zanim jednak zgłosisz w sądzie chęć ustalenia ojcostwa musi nastąpić procedura zaprzeczenia w stosunku do innego mężczyzny, gdyż zgodnie z polskim prawem, ustalenie ojcostwa nie może nastąpić, gdy dziecko ma ojca.
 

Ustalenie ojcostwa – jakie dowody należy dostarczyć do sądu?

Składając w Wydziale Rodzinnym najbliższego Sądu Rejonowego wniosek o ustalenie ojcostwa należy pomyśleć  przedstawieniu właściwych dowodów. Są to zwykle:
 

  • Akta sprawy o zaprzeczenie ojcostwa lub prawomocny wyrok sądu potwierdzający zaprzeczenie.
  • Zgodne oświadczenia matki i ojca dziecka.
  • Rzadko badania DNA.
 

Kto pokrywa koszty sądowe w sprawach o ustalenie ojcostwa?

Koszty sądowe zawsze są pokrywane przez stronę przegraną. Jeśli więc osoba dochodząca ustalenia ojcostwa nie udowodni pokrewieństwa z dzieckiem wówczas to ona ponosi wszystkie wydatki, łącznie z wynagrodzeniem pełnomocnika strony przeciwnej oraz badaniami DNA. Ponadto, jeśli sąd uzna wniosek za bezzasadny może obciążyć osobę składającą pozew innymi kosztami postępowania.
 

Czy ustalenie ojcostwa przed sądem to, to samo co uznanie dziecka?

Pozornie wydawać by się mogło, że ustalenie ojcostwa i uznanie dziecka to, to samo. W końcu chodzi o to, aby dziecko miało prawo do opieki biologicznego ojca lub świadczeń alimentacyjnych. Niestety są to dwie odrębne procedury. Chociaż konsekwencje ustalenia ojcostwa i uznania dziecka prawnie są takie same to jednak okoliczności i sposób uzyskania wpisu o ojcostwie w akcie urodzenia jest inny. Uznanie dziecka nie wymaga złożenia pozwu w sądzie i opiera się na zgodnym oświadczeniu obojga rodziców.
 
Więcej nt. Uznania dziecka
 
Materiał opracowany na podstawie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na dzień 30.09.2015

Data publikacji: 30/09/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016