Ustalenie ojcostwa przed sądem

Ustalenie ojcostwa do sądu


 
Pol­skie pra­wo kwest­ie ojcost­wa reg­u­lu­je w sposób jed­noz­naczny. W świ­etle kodek­su rodzin­nego i opiekuńczego matką dziec­ka jest kobi­eta, która je urodz­iła nato­mi­ast ojcem mężczyz­na, który jest mężem mat­ki. Doty­czy to również sytu­acji, gdy dziecko urodz­iło się w okre­sie 300 dni od rozwiąza­nia małżeńst­wa lub orzeczenia sep­a­racji.

Cza­sem zdarza się, że jeszcze przed ofic­jal­nym rozwiązaniem małżeńst­wa kobi­eta naw­iązu­je bliższe relac­je z innym mężczyzną, który sta­je się bio­log­icznym ojcem dziec­ka. Ze wzglę­du na pro­ce­dury prawne chroniące dziecko konieczne jest wów­czas ustal­e­nie ojcost­wa przed sądem.

.

.
 

Jak można ustalić ojcostwo?

Z wnioskiem o ustal­e­nie ojcost­wa  może zwró­cić się mat­ka, dziecko, mężczyz­na, który uważa się za ojca oraz proku­ra­tor. Należy pamię­tać, że wniosek ten nie może być złożony przez jed­nego lub obo­je rodz­iców jeśli dziecko zmarło lub uzyskało pełno­let­niość. Zan­im jed­nak zgło­sisz w sądzie chęć ustal­e­nia ojcost­wa musi nastąpić pro­ce­du­ra zaprzeczenia w sto­sunku do innego mężczyzny, gdyż zgod­nie z pol­skim prawem, ustal­e­nie ojcost­wa nie może nastąpić, gdy dziecko ma ojca.
 

Ustalenie ojcostwa – jakie dowody należy dostarczyć do sądu?

Składa­jąc w Wydziale Rodzin­nym najbliższego Sądu Rejonowego wniosek o ustal­e­nie ojcost­wa należy pomyśleć  przed­staw­ie­niu właś­ci­wych dowodów. Są to zwyk­le:
 

  • Akta sprawy o zaprzecze­nie ojcost­wa lub pra­wom­oc­ny wyrok sądu potwierdza­ją­cy zaprzecze­nie.
  • Zgodne oświad­czenia mat­ki i ojca dziec­ka.
  • Rzad­ko bada­nia DNA.
 

Kto pokrywa koszty sądowe w sprawach o ustalenie ojcostwa?

Kosz­ty sądowe zawsze są pokry­wane przez stronę prze­graną. Jeśli więc oso­ba dochodzą­ca ustal­e­nia ojcost­wa nie udowod­ni pokrewieńst­wa z dzieck­iem wów­czas to ona ponosi wszys­tkie wydat­ki, łącznie z wyna­grodze­niem pełnomoc­ni­ka strony prze­ci­wnej oraz bada­ni­a­mi DNA. Pon­ad­to, jeśli sąd uzna wniosek za bez­za­sad­ny może obciążyć osobę składa­jącą pozew inny­mi kosz­ta­mi postępowa­nia.
 

Czy ustalenie ojcostwa przed sądem to, to samo co uznanie dziecka?

Pozornie wydawać by się mogło, że ustal­e­nie ojcost­wa i uznanie dziec­ka to, to samo. W końcu chodzi o to, aby dziecko miało pra­wo do opie­ki bio­log­icznego ojca lub świad­czeń ali­men­ta­cyjnych. Nieste­ty są to dwie odręb­ne pro­ce­dury. Cho­ci­aż kon­sek­wenc­je ustal­e­nia ojcost­wa i uzna­nia dziec­ka prawnie są takie same to jed­nak okolicznoś­ci i sposób uzyska­nia wpisu o ojcost­wie w akcie urodzenia jest inny. Uznanie dziec­ka nie wyma­ga złoże­nia pozwu w sądzie i opiera się na zgod­nym oświad­cze­niu obo­j­ga rodz­iców.
 
Więcej nt. Uzna­nia dziec­ka
 
Mate­ri­ał opra­cow­any na pod­staw­ie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na dzień 30.09.2015

Data publikacji: 30/09/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016