Warsztaty — Genetyka w codziennej pracy położnej

Zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w bezpłat­nych warsz­tat­ach — “Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej” orga­ni­zowanym przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um, które odbędą się 18 maja w godz­i­nach 9:30 — 14.00. Warsz­taty dla położnych odby­wa­ją się w siedz­i­bie testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um na ul. Bocheńskiego 38 A w Katow­icach.

Plan warsztatów został podzielony na dwa bloki:

I) Poronie­nie — wspar­cie, prawa, badanie

 1. Jak roz­maw­iać z pac­jen­tką po poronie­niu?
 2. Prawa pac­jen­tek po poronie­niu
 3. Jakie bada­nia po poronie­niu mogą być pomoc­ne dla pac­jen­t­ki w poz­na­niu przy­czyny poronienia? ( wykład wygłosi spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej Bea­ta Kozak-Klonows­ka)
 4. Jak praw­idłowo zabez­pieczyć mate­ri­ał do badań gene­ty­cznych? (wykład wygłosi diag­nos­ta lab­o­ra­to­ryjny)

II) Bada­nia gene­ty­czne — dlaczego ratu­ją zdrowie i życie człowieka?

 1. Test­NO­VA — czym jest i jakie prob­le­my rodz­iców może rozwiązać?
 2. Co moż­na zro­bić, aby ustrzec dziecko przed roz­wo­jem choro­by wrod­zonej?
 3. Jak bez­piecznie rozsz­erzać dietę dziec­ka?
 4. Częste infekc­je niemowla­ka — czy to coś poważnego?
 5. Nad­mierne ule­wanie, niepraw­idłowe napię­cie mięśniowe — czy to choro­ba wrod­zona?
 6. Czy szczepić zgod­nie z kalen­darzem szczepień?
 7. Jak dawkować leki, aby były bez­pieczne i skuteczne?

Zapisy na warsztaty

Zapisy pod linkiem — https://www.testdna.pl/warsztaty-dla-poloznych lub pod nr 533 018 828 oraz 533 363 083.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Link do wydarzenia na Face­booku: www.facebook.com/events/435306767240303


Warsz­taty — Gene­ty­ka w codzi­en­nej pra­cy położnej
5 (100%) 2
Data publikacji: 09/04/2019, Data aktualizacji: 12/04/2019