Wynik badania online — szybko i bezpiecznie

Każdy nasz Pac­jent może śledz­ić postęp w real­iza­cji zamówionego bada­nia oraz zapoz­nać się z gotowym wynikiem, logu­jąc się do pan­elu klien­ta. Aby się zal­o­gować wystar­czy podać adres e-mail oraz nr tele­fonu podany w doku­men­tach zlece­nia bada­nia.

 

Dostęp do pan­elu otrzy­mu­ją Państ­wo w momen­cie dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Infor­ma­cję o dostępie do pan­elu klien­ta wraz z linkiem do strony, gdzie moż­na się zal­o­gować wysyłamy Państ­wu drogą mailową.

Jak należy się zalogować do panelu klienta testDNA

Po wpisa­niu adresu mailowego w odpowied­nie okienko otrzy­mu­ją Państ­wo smsa z jed­no­ra­zowym kodem dostępu, który jest ważny przez 5 min­ut.

UWAGA: Aby zapewnić Państ­wu maksy­malne bez­pieczeńst­wo, wymagamy poda­nia jed­no­ra­zowego kodu przy każdej pró­bie wejś­cia do pan­elu. Hasłem będzie zabez­piec­zony również plik z wynikiem tes­tu na ojcost­wo.

 

Co widzą Państ­wo po zal­o­gowa­niu do pan­elu klien­ta:

  • ter­min doręczenia próbek
  • planowany ter­min zakończenia anal­iz
  • pasek postępu w real­iza­cji bada­nia
  • wynik
  • możli­wość doda­nia doku­men­tacji doty­czącej bada­nia

 

Komu­nikaty, jakie mogą Państ­wo otrzymy­wać za pośred­nictwem pan­elu klien­ta:

  • infor­ma­c­ja o logowa­niu
  • doręcze­nie próbek
  • zak­się­gowana płat­ność
  • dostęp­ny wynik
  • infor­ma­c­je o wszel­kich brakach for­mal­nych (np. brakach w doku­men­tacji) powodu­ją­cych wstrzy­manie wyda­nia wyniku

 

LOGOWANIE DO PANELU KLIENTA

 

Data publikacji: 27/02/2019, Data aktualizacji: 22/03/2019