Wysoki poziom żelaza — co oznacza?

Co oznacza wysokie stężenie żelaza, Kto częściej ma za wysokie żelazo, Co oznacza za wysokie żelazo w ciąży, Czy za wysokie żelazo jest niebezpieczne

Jed­nym z najważniejszych skład­ników krwi człowieka jest żela­zo, które jest niezwyk­le istotne dla naszej kondy­cji zdrowot­nej i dobrego samopoczu­cie. Wchodzi w skład hemo­glo­biny, czer­wonego bar­wni­ka krwi, której głównym zadaniem jest trans­portowanie i dostar­czanie tlenu do poszczegól­nych częś­ci orga­niz­mu. Od praw­idłowej zawartoś­ci żelaza w krwi zależy właś­ci­wy wzrost i odnaw­ian­ie się tkanek. Częs­to nieustanne zmęcze­nie ma swo­ją przy­czynę w niedoborze tego skład­ni­ka. Również brak odpornoś­ci powinien skłonić do reflek­sji.

Co oznacza wysok­ie stęże­nie żelaza?
Kto częś­ciej ma za wysok­ie żela­zo?
Co oznacza za wysok­ie żela­zo w ciąży?
Czy za wysok­ie żela­zo jest niebez­pieczne?

Co oznacza wysokie stężenie żelaza?

Częś­ciej mówi się o niedoborze żelaza we krwi. Jed­nak równie istot­nym prob­le­mem jest za wysok­ie żela­zo. Praw­idłowa zawartość skład­ni­ka we krwi wynosi od 70 do 150 mikrogramów/dl. Przekrocze­nie normy może przy­czynić się do poważnych zaburzeń. Okazu­je się, że zbyt wysok­ie stęże­nie żelaza, może być bardziej niebez­pieczne niż jego niedobór. Ciągłe zmęcze­nie, złe samopoczu­cie, osła­bi­e­nie mogą być jego objawem. W wielu przy­pad­kach jest objawem choro­by — hemochro­ma­tozy.

Kto częściej ma za wysokie żelazo?

Prob­lem częś­ciej doty­czy mężczyzn, jed­nak i kobi­ety nie powin­ny go bagatelizować. Rzad­ko doty­ka ludzi młodych, zazwyczaj pier­wsze syg­nały pojaw­ia­ją się w wieku śred­nim. Niepoko­jące są zaburzenia miesiączkowa­nia. Należy jak najszy­b­ciej skon­sul­tować się z ginekolo­giem, który zle­ci odpowied­nie bada­nia w tym kierunku.

Co oznacza za wysokie żelazo w ciąży?

Ciąża jest bard­zo ważnym okre­sem w życiu kobi­ety i dziec­ka. Poziom żelaza jest niezwyk­le istot­ny ponieważ warunk­u­je praw­idłowy rozwój pło­du. Niedobór lub nad­mi­ar żelaza może spowodować szereg niepraw­idłowoś­ci. Cukrzy­ca ciążowa, która może przek­sz­tał­cić się w cukrzy­cę typu B, jest efek­tem zbyt wysok­iego poziomu tego skład­ni­ka. Sys­tem­aty­czne bada­nia kon­trolne min­i­mal­izu­ją tego typu zagroże­nia, umożli­wia­ją zas­tosowanie właś­ci­wych leków, które usta­bi­lizu­ją sytu­ację.

Czy za wysokie żelazo jest niebezpieczne?

Zarówno niedobór, jak i nad­mi­ar żelaza jest niebez­pieczny dla zdrowia. Zaburzenia ryt­mu ser­ca, jego niewydol­ność, prob­le­my z miażdży­cą, czy nad­ciśnie­niem mogą być efek­tem utrzy­mu­jącej się niepraw­idłowoś­ci. Serce może ule­gać licznym uszkodzeniom, prob­le­my z wątrobą mogą prowadz­ić do cukrzy­cy.

Data publikacji: 29/04/2019, Data aktualizacji: 10/05/2019