Za wysoki poziom żelaza we krwi — co oznacza?

Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi, Czy podwyższony poziom żelaza we krwi jest niebezpieczny, Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi u dziecka, Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi u dorosłego

Żela­zo jest jed­nym z ważniejszych skład­ników hemo­glo­biny. Ten czer­wony bar­wnik, który jest zawarty w ery­tro­cy­tach, speł­nia szczegól­na rolę. Hemo­glo­bi­na dostar­cza i trans­portu­je tlen do orga­niz­mu człowieka, umożli­wia­jąc jego praw­idłowe funkcjonowa­nia. Żela­zo zatem wspo­ma­ga pracę orga­niz­mu, reg­u­lu­je układ ner­wowy, jest niezwyk­le ważne dla układu odpornoś­ciowego, pozwala zlik­wid­ować niebez­pieczne sub­stanc­je pojaw­ia­jące się w wątro­bie. Zarówno pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi, jak i jego niedobór są groźne dla orga­niz­mu i mogą stać się przy­czyną wielu chorób i zaburzeń.

Co oznacza pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi?
Czy pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi jest niebez­pieczny?
Co oznacza pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi u dziec­ka?
Co oznacza pod­wyżs­zony poziom żelaza we krwi u dorosłego?

Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi?

Niewłaś­ci­wy poziom żelaza we krwi najczęś­ciej jest skutkiem niepraw­idłowych nawyków żywieniowych. Może być syg­nałem wielu chorób i dolegli­woś­ci. Wymienić tu należy: choro­by wątro­by, cukrzy­ca typu B, prob­le­my ze stawa­mi, niepłod­ność, zbyt wcześnie pojaw­ia­ją­ca się menopauza. Pac­jent częs­to jest zmęc­zony, nie potrafi się skon­cen­trować, mogą pojaw­ić się prob­le­my z sercem.

Czy podwyższony poziom żelaza we krwi jest niebezpieczny?

Lekarze alar­mu­ją, że nie wol­no lekce­ważyć pod­wyżs­zonej iloś­ci żelaza w orga­nizmie. Częs­to przedłuża­ją­cy się stan prowadzi do zaburzeń w pra­cy ser­ca. Nad­mi­ar żelaza uszkadza wątrobę, powodu­je rozwi­ja­jącą się marskość narzą­du, może doprowadz­ić nawet do nowot­woru. Równie groźne jest rozwi­ja­jące się nad­ciśnie­nie i brak równowa­gi hor­mon­al­nej orga­niz­mu.

Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi u dziecka?

Niewłaś­ci­wy poziom żelaza we krwi u dziec­ka sprzy­ja zmęcze­niu, bladoś­ci skóry, prob­lemów z kon­cen­tracją. Zagrożony jest również rozwój intelek­tu­al­ny i fizy­czny. Dlat­ego bard­zo ważne jest, aby sys­tem­aty­cznie wykony­wać bada­nia kon­trolne i mon­i­torować wszelkie niepraw­idłowoś­ci. Dodatkowo, ist­nieje niebez­pieczeńst­wo poważnej choro­by, hemochro­ma­tozy, związanej z nad­miernym gro­madze­niem się tego skład­ni­ka w orga­nizmie.

Co oznacza podwyższony poziom żelaza we krwi u dorosłego?

Nad­mi­ar żelaza u oso­by dorosłej może świad­czyć o chorobach wątro­by czy niewłaś­ci­wej diecie. Również choro­by gene­ty­czne częs­to wiążą się z tym zaburze­niem. Istot­na jest sys­tem­aty­cz­na kon­tro­la pod opieką lekarza rodzin­nego lub spec­jal­isty.

Data publikacji: 29/04/2019, Data aktualizacji: 09/05/2019