Ustalenie ojcostwa w czasie ciąży

Dlaczego warto wykonać test na ojcostwo w ciąży?

  • Pewny wynik już od 8 tygod­nia ciąży
  • Bez­pieczny dla dziec­ka i mat­ki
  • Szy­b­ki rezul­tat
  • Pew­na meto­da z powodze­niem wyko­rzysty­wana na całym świecie
  • Pobranie próbek w jed­nej z 200 przy­chod­ni w Polsce
  • Pomoc spec­jal­istów na bezpłat­nej infolinii

.

Są sytu­acje, w których na wynik tes­tu na ojcost­wo nie moż­na czekać. Stres oraz niepokój źle wpły­wa­ją nie tylko na samopoczu­cie przyszłej mamy, ale też na relac­je między nią a part­nerem. Rozwiązaniem w tej sytu­acji jest wyko­nanie bez­piecznego bada­nia na ojcost­wo, które w 100% rozwieje wąt­pli­woś­ci przyszłych rodz­iców.

 

Dlaczego warto wiedzieć?bezpieczny_nieinwazyjny_test_DNA_na_ojcostwo

Korzyś­ci z wyko­na­nia tes­tu ojcost­wa na etapie ciąży jest wiele. Mężczyz­na, który dowiadu­je się, że na pewno jest ojcem przes­ta­je być tylko płat­nikiem. Jego relac­ja z dzieck­iem i matką sta­je się głęb­sza i moc­niejsza. Od infor­ma­cji, kto jest ojcem dziec­ka wiele zależy. Przys­zli rodz­ice muszą zde­cy­dować, jak będzie wyglą­dało ich wspólne życie i związek. Korzyst­nym jest więc rozwian­ie wszel­kich wąt­pli­woś­ci jeszcze przez nar­o­dz­i­na­mi potomst­wa.

test-na-ojcostwo

.

 

.

Test ojcostwa w ciąży — dwie możliwości zbadania

 

Badanie z krwi matkitest ojcostwa z krwi

Test na ojcost­wo w cza­sie ciąży wykony­wany jest z krwi mat­ki i ojca. By przeprowadz­ić badanie, wystar­czy przyjść na pobranie do jed­nej z 200 placówek w całej Polsce. We krwi ciężarnej krąży bowiem wolne DNA zaw­ier­a­jące m.in DNA pło­du. Jego izo­lac­ja i anal­iza pozwala na wydanie jed­noz­nacznego wyniku pokrewieńst­wa.

 

 Test ojcostwa podczas badań ciąży

Ist­nieje też możli­wość przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo przy okazji badań pre­na­tal­nych. W takiej sytu­acji pobier­any jest frag­ment kos­mów­ki lub płyn owod­niowy, z kolei od ojca wymaz z policz­ka lub tak zwany mikroślad np. włosy, szc­zotecz­ka do zębów, niedopałek papierosa, guma do żucia itp.

 

.

Kiedy można wykonać testy na ojcostwo w ciąży?

Określe­nie ojcost­wa jest możli­we od bard­zo wczes­nego okre­su ciąży, moż­na to sprawdz­ić już w pier­wszym trymestrze. Wyko­nanie tes­tu na ojcost­wo możli­we jest już od 8 tygod­niu ciąży (w przy­pad­ku , bada­nia ojcost­wa z krwi mat­ki) oraz ok. 13–16 tygod­nia ciąży w przy­pad­ku ustal­e­nia ojcost­wa wykony­wanego przy okazji badań diag­nos­ty­cznych.

 

Jak wykonać badanie?umow_sie_na_wizyte_w_lokalnym_oddziale

  • Skon­tak­tuj się z nami i umów wiz­ytę
  • Przyjdź do jed­nej z pon­ad  200 przy­chod­ni w Polsce
  • Odbierz wyni­ki badań

 


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Dziękujemy za zaufanie!

Dowiedz się jeszcze więcej o bada­niu

www.ojcostwoprenatalne.pl

.D

 

 

Data publikacji: 30/09/2015, Data aktualizacji: 07/08/2017