Celiakia badania ‚Äď czyli szybka i pewna diagnostyka celiakii

Pode¬≠jrze¬≠wasz u siebie celi¬≠ak¬≠ińô? W takiej sytu¬≠acji trze¬≠ba dzi¬≠aŇāańá szy¬≠bko, poniewaŇľ im duŇľej celi¬≠akia jest niez¬≠di¬≠ag¬≠no¬≠zowana tym prowadzi do wińôk¬≠szego spus¬≠toszenia w orga¬≠nizmie. Zas¬≠tanaw¬≠iasz sińô, jakie bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô bńôdńÖ najlep¬≠sze w Twoim wypad¬≠ku i czy w og√≥le sńÖ one dla Ciebie wskazane? JeŇõli masz jakiekol¬≠wiek wńÖt¬≠pli¬≠woŇõ¬≠ci zadz¬≠woŇĄ do nas i sko¬≠rzys¬≠taj z bezpŇāat¬≠nych  kon¬≠sul¬≠tacji z naszy¬≠mi spec¬≠jal¬≠is¬≠ta¬≠mi. 

 

.

Spis treŇõ¬≠ci: 

 1. Pier¬≠wsze badanie na celi¬≠ak¬≠ińô czyli od czego zaczńÖńá diag¬≠nos¬≠tykńô? 
 2. Por√≥w¬≠nanie koszt√≥w badaŇĄ na celi¬≠ak¬≠ińô 
 3. Badanie na celi¬≠ak¬≠ińô ‚Äúz krwi‚ÄĚ czyli o tes¬≠tach sero¬≠log¬≠icznych 
 4. Biop¬≠s¬≠ja jeli¬≠ta 
 5. Dlaczego badanie gene¬≠ty¬≠czne na celi¬≠ak¬≠ińô daje Ci pewnoŇõńá?
 6. Gdzie moŇľesz wykon¬≠ańá badanie na celi¬≠ak¬≠ińô?
 7. Nasi spec¬≠jal¬≠iŇõ¬≠ci 

Badania na celiakińô ‚Äď krok pierwszy

Pier¬≠wsze badanie na celi¬≠ak¬≠ińô, kt√≥re warto wykon¬≠ańá przy pode¬≠jrze¬≠niu wys¬≠tńôpowa¬≠nia tej choro¬≠by, to test gene¬≠ty¬≠czny. Dlaczego tak jest? Celi¬≠akia to choro¬≠ba, kt√≥rńÖ mamy zapisanńÖ w genach. Oznacza to, Ňľe tylko oso¬≠by posi¬≠ada¬≠jńÖce pewne geny (w naszej pop¬≠u¬≠lacji to HLA DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8) mogńÖ na nińÖ zachorowańá. Oczy¬≠wiŇõ¬≠cie samo posi¬≠adanie gen√≥w zwińÖzanych z celi¬≠ak¬≠ińÖ nie oznacza, Ňľe jesteŇõmy chorzy lub na pewno kiedyŇõ zacho¬≠ru¬≠je¬≠my, jed¬≠nak ich brak prak¬≠ty¬≠cznie w 100% wyk¬≠lucza celi¬≠ak¬≠ińô nie tylko w tej chwili, ale r√≥wnieŇľ w przyszŇāoŇõ¬≠ci. Wynik tego bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô jest wińôc waŇľny przez caŇāe Ňľycie i nie trze¬≠ba go nigdy pow¬≠tarzańá. Brak gen√≥w DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8 oznacza, Ňľe diag¬≠nos¬≠tykńô celi¬≠akii moŇľe¬≠my zakoŇĄczyńá juŇľ na tym kroku.

 

WaŇľne informacje na temat genetycznego badania na celiakińô:

 • jego wynik jest waŇľny przez caŇāe Ňľycie;
 • prak¬≠ty¬≠cznie jed¬≠noz¬≠nacznie wyk¬≠lucza celi¬≠ak¬≠ińô, co pozwala pac¬≠jen¬≠towi zaoszczńôdz¬≠ińá czas i pienińÖdze na dal¬≠sze bada¬≠nia na nietol¬≠er¬≠ancjńô glutenu, m.in. na reg¬≠u¬≠larne pow¬≠tarzanie bada¬≠nia prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā;
 • test jest bezbolesny i niein¬≠wazyjny;
 • to badanie na celi¬≠ak¬≠ińô moŇľesz przeprowadz¬≠ińá r√≥wnieŇľ, bńôdńÖc na diecie bezg¬≠lutenowej.

badania na celiakie

Badania na celiakińô ‚Äď krok drugi (tylko dla os√≥b, kt√≥re majńÖ przynajmniej jeden z gen√≥w: HLA DQ2.2, DQ2.5 lub DQ8)

JeŇõli gene¬≠ty¬≠czne badanie na celi¬≠ak¬≠ińô wykaza¬≠Ňāo u Ciebie przy¬≠na¬≠jm¬≠niej jeden z gen√≥w zwińÖzanych z tńÖ chorobńÖ, kole¬≠jnym krok¬≠iem jest wyko¬≠nanie bada¬≠nia prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā (tzw. sero¬≠log¬≠iczne bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô). Jest to konieczne, aby sprawdz¬≠ińá, czy choro¬≠ba w tej chwili jest akty¬≠w¬≠na. Wińôk¬≠szoŇõńá pac¬≠jen¬≠t√≥w z celi¬≠ak¬≠ińÖ ma we krwi pod¬≠wyŇľs¬≠zony poziom pewnych prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā. PoniŇľej zna¬≠jdziesz infor¬≠ma¬≠cjńô, kt√≥re prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa naleŇľy zbadańá.

 

Celiakia badanie ‚Äď jakie przeciwciaŇāa sprawdzińá we krwi?

 • caŇākow¬≠ity poziom IgA,
 • prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa anty-tTG w klasie IgA,
 • prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa EMA w klasie IgA,
 • prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa anty-DGP w klasie IgA (u dzieci poniŇľej 2. roku Ňľycia).

JeŇõli anal¬≠iza wykaŇľe niedob√≥r caŇākowitego poziomu IgA, prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa naleŇľy powt√≥rzyńá w klasie IgG. MoŇľ¬≠na teŇľ najpierw wykon¬≠ańá oznacze¬≠nie caŇākowitego poziomu IgA i dopiero w sytu¬≠acji, kiedy wynik bńôdzie w normie, zro¬≠bińá pozostaŇāe bada¬≠nia.

 

Celiakia badanie serologiczne ‚ÄĒ waŇľne informacje:

 • Nieste¬≠ty brak prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā we krwi nie wyk¬≠lucza celi¬≠akii, poniewaŇľ czńôŇõńá os√≥b chorych na celi¬≠ak¬≠ińô nie wyt¬≠warza prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā.
 • Aby to badanie na celi¬≠ak¬≠ińô byŇāo wiary¬≠godne, pac¬≠jent musi przy¬≠na¬≠jm¬≠niej przez 6 tygod¬≠ni jeŇõńá pro¬≠duk¬≠ty zaw¬≠ier¬≠a¬≠jńÖce gluten ‚Äď ten test jest zatem nieod¬≠powied¬≠ni dla os√≥b prze¬≠by¬≠wa¬≠jńÖ¬≠cych na diecie bezg¬≠lutenowej.
 • Sero¬≠log¬≠iczne badanie na celi¬≠ak¬≠ińô moŇľe nie wykazańá wczes¬≠nego eta¬≠pu choro¬≠by, dlat¬≠ego bada¬≠nia krwi naleŇľy pow¬≠tarzańá.
 • Ten rodzaj bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô nie jest wskazany dla os√≥b przyj¬≠mu¬≠jńÖ¬≠cych leki immuno¬≠supresyjne, poniewaŇľ wynik moŇľe byńá w ich przy¬≠pad¬≠ku faŇāszy¬≠wie negaty¬≠wny.
 • Wynik tego bada¬≠nia na nietol¬≠er¬≠ancjńô glutenu moŇľe byńá faŇāszy¬≠wie pozy¬≠ty¬≠wny u os√≥b z choroba¬≠mi wńÖtro¬≠by oraz przy sil¬≠nej infekcji.

 

JeŇõli wiemy o ograniczeni¬≠ach tych badaŇĄ, jesteŇõmy w stanie odpowied¬≠nio sińô do nich od przy¬≠go¬≠towańá. Coraz czńôŇõ¬≠ciej uda¬≠je sińô postaw¬≠ińá diag¬≠nozńô celi¬≠akii przy pozy¬≠ty¬≠wnym wyniku badaŇĄ gene¬≠ty¬≠cznych oraz moc¬≠no pod¬≠wyŇľs¬≠zonych prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāach. W√≥w¬≠czas moŇľe¬≠my pom¬≠inńÖńá krok 3.

badania na nietolerancje glutenu

 

JeŇõli masz geny zwińÖzane z celi¬≠ak¬≠ińÖ oraz moc¬≠no pod¬≠wyŇľs¬≠zone prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa, to znaczy, Ňľe cho¬≠ru¬≠jesz na celi¬≠ak¬≠ińô i koniecznie powinieneŇõ prze¬≠jŇõńá na dietńô bezg¬≠lutenowńÖ (diag¬≠nozńô powinien zawsze postaw¬≠ińá lekarz).

 

 

celiakia badania

 

Badania na celiakińô ‚Äď krok trzeci (dla os√≥b, kt√≥re majńÖ objawy celiakii, ale wynik przeciwciaŇā jest niejednoznaczny oraz w przypadku potrzeby oceny stopnia zaawansowania choroby)

JeŇõli sero¬≠log¬≠iczne bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô (inaczej testy z krwi czy prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇāa) daŇāy niejed¬≠noz¬≠naczny wynik, lekarz moŇľe zale¬≠cińá wyko¬≠nanie biop¬≠sji jeli¬≠towej. Jest to badanie stosowane gŇā√≥wnie do oce¬≠ny stanu jelit (w celi¬≠akii dochodzi do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych, czyli maŇāych wypustek w jeli¬≠tach, kt√≥rych zadaniem jest lep¬≠sze wchŇāa¬≠ni¬≠an¬≠ie sub¬≠stancji odŇľy¬≠w¬≠czych) oraz stop¬≠nia zaawan¬≠sowa¬≠nia choro¬≠by. Niek¬≠t√≥rzy uwaŇľa¬≠jńÖ, Ňľe to badanie moŇľe jed¬≠noz¬≠nacznie wyk¬≠luczyńá celi¬≠ak¬≠ińô lub jńÖ potwierdz¬≠ińá ‚Äď ot√≥Ňľ nic bardziej myl¬≠nego! Do postaw¬≠ienia jed¬≠noz¬≠nacznej diag¬≠nozy za kaŇľdym razem potrzeb¬≠ne jest badanie uzu¬≠peŇā¬≠ni¬≠a¬≠jńÖce. Trze¬≠ba pamińô¬≠tańá, Ňľe nie tylko celi¬≠akia moŇľe doprowadz¬≠ińá do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych.

Celiakia badania ‚Äď waŇľne informacje na temat biopsji jelita:

Nie pozwala stwierdz¬≠ińá, jaka jest przy¬≠czy¬≠na zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych ‚Äď moŇľe byńá on r√≥wnieŇľ spowodowany np. wrzodziejńÖ¬≠cym zapale¬≠niem jelit czy chorobńÖ LeŇõniowskiego-Crohna.

Nie wykaŇľe zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych przy wczes¬≠nym etapie celi¬≠akii czy diecie bezg¬≠lutenowej.

 

PoniewaŇľ to badanie przeprowadzane jest w trak¬≠cie gas¬≠troskopii, kt√≥ra jest badaniem bard¬≠zo nieprzy¬≠jem¬≠nym, u dzieci konieczne jest zas¬≠tosowanie znieczu¬≠le¬≠nia og√≥l¬≠nego.

Czy musisz stosowańá dietńô bezglutenowńÖ? Badanie na celiakińô w testDNA da Ci pewnoŇõńá

 • Ofer¬≠u¬≠je¬≠my najsz¬≠er¬≠szy zakres usŇāug (DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w pod¬≠jed¬≠nos¬≠tce őĪ i ő≤).
 • Kuri¬≠er w cenie bada¬≠nia dostar¬≠czy do Ciebie zestaw do samodziel¬≠nego pobra¬≠nia i odbierze go po zam√≥wie¬≠niu na stron¬≠ie.
 • Do wyniku bada¬≠nia na celi¬≠ak¬≠ińô otrzy¬≠masz pisemne zalece¬≠nia lekarskie oraz diete¬≠ty¬≠czne, a przy pozy¬≠ty¬≠wnym rezulta¬≠cie ‚Äď dodatkowo przykŇāad¬≠owe menu bezg¬≠lutenowe.
 • Badanie jest bezbolesne, wykony¬≠wane z wymazu z policz¬≠ka (taka pr√≥b¬≠ka ma wińôk¬≠szńÖ sta¬≠bil¬≠noŇõńá niŇľ pr√≥b¬≠ka krwi). Dowiedz sińô wińôcej 
 • W razie potrze¬≠by masz moŇľli¬≠woŇõńá zm√≥wienia 30-min¬≠u¬≠towej kon¬≠sul¬≠tacji tele¬≠fon¬≠icznej wyniku ze spec¬≠jal¬≠istńÖ z zakre¬≠su gas¬≠trologii czy diete¬≠ty¬≠ki klin¬≠icznej.
 • Na kaŇľdym etapie moŇľesz liczyńá na pomoc naszych spec¬≠jal¬≠ist√≥w, kt√≥rzy dostńôp¬≠ni sńÖ dla Ciebie 7 dni w tygod¬≠niu (pon.-pt. 7:00‚Äď22:00, week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta 9:00‚Äď21:00).
 • Badanie real¬≠i¬≠zowane jest w cer¬≠ty¬≠fikowanym lab¬≠o¬≠ra¬≠to¬≠ri¬≠um gene¬≠ty¬≠cznym z 15-let¬≠nim doŇõwiad¬≠cze¬≠niem, w kt√≥rym Ňľaden wynik do tej pory nie zostaŇā pod¬≠waŇľony. Dowiedz sińô wińôcej.

 

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô w punkcie pobraŇĄ

CaŇākow¬≠ity koszt bada¬≠nia (cena bada¬≠nia 297 zŇā + koszt pobra¬≠nia przez per¬≠son¬≠el medy¬≠czny 50zŇā): 347,-  

1. Wybierz ter¬≠min rozwiŇĄ

Wybierz datńô

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy¬≠chod¬≠nińô rozwiŇĄ

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechan√≥w, Ul Sp√≥Ňādziel¬≠cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostr√≥w Mazowiec¬≠ka, ul. SŇāowack¬≠iego 6
Tel: (24) 361 74 30PŇāock, ul. Dwor¬≠cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo¬≠ri¬≠aŇĄs¬≠ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar¬≠wolin, ul. Jana PawŇāa II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59OstroŇāńô¬≠ka, ul. Pileck¬≠iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow¬≠iŇĄskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30PŇāoŇĄsk, ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza¬≠wa, ul. Krzy¬≠we KoŇāo 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow¬≠ice, ul. BocheŇĄskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Czńôs¬≠to¬≠chowa, ul. Ander¬≠sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (32) 445 05 44Tychy, ul. Gen¬≠er¬≠aŇāa Charles‚Äôa de Gaulle‚Äôa 49
Tel: (33) 488 03 16UstroŇĄ, ul. Sta¬≠wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw¬≠ier¬≠cie, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w ŇölńÖs¬≠kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel¬≠sko BiaŇāa, ul. Pszen¬≠na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas¬≠trzńô¬≠bie Zdr√≥j, ul. Dwor¬≠cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71WodzisŇāaw ŇölńÖs¬≠ki, ul. GaŇāczyŇĄskiego 2
Tel: (32) 445 35 66MikoŇā√≥w, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57ŇĽory, ul.Wojska Pol¬≠skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Bńôdzin, ul. MaŇāobńÖdz¬≠ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun¬≠waldz¬≠ka 235 43‚Äď600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz¬≠naŇĄ, ul. SŇāowack¬≠iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy TomyŇõl, ul. ZbńÖszyŇĄs¬≠ka 9
Tel: (67) 345 01 77PiŇāa, ul. Matwieje¬≠wa 6
Tel: (95) 711 70 35Mińôdzy¬≠ch√≥d, ul. Marsza¬≠Ňā¬≠ka PiŇā¬≠sud¬≠skiego 14
Tel.: (67) 345 01 21GoŇāaŇĄcz, ul. Libelta 4
Tel: (63) 220 21 65KoŇāo, ul. BolesŇāawa Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kńôp¬≠no, ul. Mick¬≠iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostr√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. WrocŇāawska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. DńÖbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80WrzeŇõ¬≠nia, ul. Piast√≥w 16
Tel: (61) 278 50 80KoŇõ¬≠cian, ul. NacŇāawska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. RacŇāaw¬≠ic¬≠ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 KoŇāo, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz¬≠naŇĄ, ul. Braniews¬≠ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (94) 716 60 32BiaŇāy B√≥r, ul. Nadrzecz¬≠na 2a/1
Tel: (94) 716 63 05DarŇāowo, ul. M.C. SkŇāodowskiej 32
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow¬≠staŇĄc√≥w Wielkopol¬≠s¬≠kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 7
Tel: (67) 345 01 36WaŇācz, ul. Pias¬≠tows¬≠ka 3
Tel. (94) 716 60 82KoŇāo¬≠brzeg, ul. Szpi¬≠tal¬≠na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dńôb¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Ňöwinou¬≠jŇõ¬≠cie, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 23‚Äď25
Tel: (91) 831 09 04Gry¬≠fice, ul Ks.StanisŇāawa Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38MyŇõlib√≥rz, ul. KoŇõ¬≠ciel¬≠na 15
Tel: (91) 831 09 77KamieŇĄ Pomors¬≠ki, ul. Koperni¬≠ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15SŇāawno, ul. CheŇā¬≠moŇĄskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star¬≠gard, ul. Kil¬≠iŇĄskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza¬≠lin, ul. SŇāowack¬≠iego 4
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06BiaŇāys¬≠tok, ul. Dziesińôciny 12
Tel: (87) 735 10 40SuwaŇā¬≠ki, ul. MŇāy¬≠narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra¬≠je¬≠wo, Osiedle PoŇāud¬≠nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06MoŇĄ¬≠ki, Al. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36BiaŇāa Pod¬≠las¬≠ka, ul. Kr√≥lowej Jad¬≠wi¬≠gi 2
Tel: (82) 592 20 41CheŇām, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy¬≠jaŇļni 13
Tel: (84) 534 34 00ZamoŇõńá, ul. Jas¬≠na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru¬≠biesz√≥w, Ul. LeŇõmi¬≠ana 28
Tel: (81) 451 11 44KraŇõnik, Ul. Zyg¬≠mun¬≠ta KrasiŇĄskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75PuŇāawy, ul. Cen¬≠tral¬≠na 15
Tel: (25) 740 56 04ŇĀuk√≥w, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubart√≥w, ul.Mickiewicza 3‚Äď5
Tel: (84) 534 35 35BiŇā¬≠go¬≠raj, ul. Tadeusza KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00ZamoŇõńá, al. Jana PawŇāa II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd¬≠goszcz, ul. KarŇāow¬≠icza 3‚Äď5
Tel: (56) 690 40 97Grudz¬≠ińÖdz, ul. Klasz¬≠tor¬≠na 9/11
Tel: (52) 569 10 93InowrocŇāaw, ul. Dwor¬≠cowa 71
Tel: (56) 690 40 95ToruŇĄ, ul. Ste¬≠fana Sre¬≠brnego 1
Tel: (54) 412 41 03WŇāocŇāawek, ul. ZduŇĄs¬≠ka 2
Tel: (56) 690 40 96Kowale¬≠wo Pomorskie, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 3A
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol¬≠ub-DobrzyŇĄ, ul. Szosa Ryp¬≠iŇĄs¬≠ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Ňöwiecie, ul. Byd¬≠gos¬≠ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip¬≠no, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow¬≠ina Tatrza¬≠ŇĄs¬≠ka, ul. DŇāu¬≠ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy SńÖcz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarn√≥w, ul. NiepodlegŇāoŇõ¬≠ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96GdaŇĄsk, ul. SubisŇāawa 24
Tel: (59) 722 84 43SŇāup¬≠sk, ul. Juliusza Kos¬≠sa¬≠ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol¬≠noŇõ¬≠ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog¬≠a¬≠rd GdaŇĄs¬≠ki, ul. Skarszews¬≠ka 10A
Tel: (59) 727 33 15CzŇāuch√≥w, Os. Waz√≥w 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Byt√≥w, ul. Lńôbors¬≠ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99ElblńÖg, ul. Nowowiejs¬≠ka 7
Tel: (87) 735 13 18EŇāk, ul. Baran¬≠ki 24
Tel: (89) 627 16 68Olsz¬≠tyn, ul. WioŇõlars¬≠ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32MŇāawa, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. ŇĽerom¬≠skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 17
Tel: (16) 736 11 17Prze¬≠myŇõl, ul. Opal¬≠iŇĄskiego 13
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17JarosŇāaw, ul. Poni¬≠a¬≠towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubacz√≥w, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzesz√≥w, Pl. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona G√≥ra, ul. WyszyŇĄskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorz√≥w Wielkopol¬≠s¬≠ki, ul. ŇĀuŇľy¬≠c¬≠ka 7
Tel: (68) 414 52 72ŇĽary, ul. Strzel¬≠c√≥w 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra¬≠jeŇĄskie, Al. Wol¬≠noŇõ¬≠ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele¬≠nia G√≥ra, ul. OgiŇĄskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60WaŇābrzych, ul. Armii Kra¬≠jowej 22‚Äď23
Tel: (71) 723 00 56WrocŇāaw, Ul. Kunick¬≠iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88KŇāodzko, Ul. Wojs¬≠ka Pol¬≠skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ňölńôza, ul. Przys¬≠tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56WrocŇāaw, ul. TrwaŇāa 7
Tel: (74) 660 62 55Ňöwid¬≠ni¬≠ca, ul. Kliczkows¬≠ka 37
Tel: (71) 723 73 40OleŇõni¬≠ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03ZŇāo¬≠to¬≠ry¬≠ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. PiŇā¬≠sud¬≠skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami¬≠en¬≠na G√≥ra, ul. WŇāadysŇāawa Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56WrocŇāaw, ul. Skar¬≠bow¬≠c√≥w 121‚Äď123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. TysińÖ¬≠cle¬≠cia PaŇĄst¬≠wa Pol¬≠skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Ňöwińô¬≠tokrzys¬≠ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara¬≠chow¬≠ice, ul. Jana PawŇāa II 1
Tel: (41) 241 22 02KoŇĄskie, ul. PoŇāud¬≠niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jńôdrze¬≠j√≥w, ul. MaŇāo¬≠gos¬≠ka 25
Tel: (41) 248 39 99PiŇĄcz√≥w, ul. Batal¬≠ion√≥w ChŇāop¬≠s¬≠kich 33
Tel: (41) 241 21 45WŇāoszc¬≠zowa, Ul. Mleczars¬≠ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. ŇölńÖs¬≠ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kńôdzierzyn KoŇļle, ul. Czer¬≠wiŇĄskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20NamysŇā√≥w, ul. Mick¬≠iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. KoŇõ¬≠ciusz¬≠ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24ŇĀ√≥dŇļ, ul. Kni¬≠aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55BeŇāchat√≥w, ul. Edward√≥w 2A
Tel: (43) 655 74 09WieluŇĄ, ul J.ŇĽubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier¬≠adz, ul. Krakowskie Przed¬≠mieŇõ¬≠cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. DńÖbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24ŇĀ√≥dŇļ, ul. Bazarowa 9
3. Podaj dane rozwiŇĄ

‚ÄěPodanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane bńôdńÖ przetwarzane wyŇāńÖcznie w celu udzie¬≠le¬≠nia odpowiedzi na pytanie, na pod¬≠staw¬≠ie art. 23 ustńôp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp¬≠nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z p√≥Ňļn.zm.), przez to testD¬≠NA Ser¬≠vices Sp. z o.o. z siedz¬≠ibńÖ w Katow¬≠icach przy ul. BocheŇĄskiego 38, zare¬≠je¬≠strowanńÖ w rejestrze przed¬≠sińôbior¬≠c√≥w prowad¬≠zonym przez SńÖd Rejonowy dla Katow¬≠ice-Wsch√≥d w Katow¬≠icach Wydzi¬≠aŇā VIII Gospo¬≠dar¬≠czy Kra¬≠jowego Rejestru SńÖdowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso¬≠bie poda¬≠jńÖcej dane przysŇāugu¬≠je pra¬≠wo dostńôpu do treŇõ¬≠ci swoich danych oraz ich popraw¬≠ia¬≠nia.‚ÄĚ

Pobierz pr√≥bki do badania na celiakińô sam w domu

Two¬≠je pr√≥b¬≠ki zostanńÖ objńôte bezpŇāat¬≠nńÖ gwarancjńÖ na wypadek
niepraw¬≠idŇāowego pobra¬≠nia ‚Äď 100% bez¬≠pieczeŇĄst¬≠wo.
badanie na celiakińô w domu

 

Diag¬≠noza celi¬≠akia ‚ÄĒ to proste dzińô¬≠ki testom DNA

Jeszcze kilka¬≠naŇõ¬≠cie lat temu diag¬≠noza celi¬≠akii wcale nie byŇāa taka pros¬≠ta. Ňöred¬≠ni czas od wys¬≠tńÖpi¬≠enia objaw√≥w nietol¬≠er¬≠ancji glutenu do jej wykrycia to nawet 10 lat. Dlaczego? Przede wszys¬≠tkim dostńôp do badaŇĄ na celi¬≠ak¬≠ińô byŇā ogranic¬≠zony, a wielu lekarzy nie miaŇāo dostate¬≠cznej wiedzy na tem¬≠at tego schorzenia. Prob¬≠le¬≠mem byŇā teŇľ mit, iŇľ ‚Äúceli¬≠akia jest chorobńÖ wieku dziecińôcego‚ÄĚ i moŇľ¬≠na z niej wyros¬≠nńÖńá. To wszys¬≠tko spraw¬≠iaŇāo, Ňľe diag¬≠noza celi¬≠akii byŇāa czńôs¬≠to staw¬≠iana za p√≥Ňļno lub myl¬≠nie. DziŇõ dzińô¬≠ki odpowied¬≠nim badan¬≠iom moŇľe¬≠my wykryńá celi¬≠ak¬≠ińô ze 100% pewnoŇõ¬≠cińÖ i to bard¬≠zo szy¬≠bko. Bada¬≠nia gene¬≠ty¬≠czne z kolei pozwala¬≠jńÖ nam wyprzedz¬≠ińá objawy choro¬≠by (byńá o krok przed nińÖ), dzińô¬≠ki czńôst¬≠sze¬≠mu mon¬≠i¬≠torowa¬≠niu prze¬≠ci¬≠w¬≠ci¬≠aŇā i obserwacji swo¬≠jego orga¬≠niz¬≠mu, przy tym sńÖ bezbolesne i kom¬≠for¬≠towe dla pac¬≠jen¬≠ta wińôc z powodze¬≠niem moŇľ¬≠na je przeprowadz¬≠ińá nawet u bard¬≠zo maŇāych dzieci.

Celi¬≠akia ‚Äď zdaniem spec¬≠jal¬≠isty (lek. med. SŇāa¬≠womir KrzemiŇĄs¬≠ki, gas¬≠troen¬≠terolog):

Celi¬≠akia czńôs¬≠to uwaŇľana jest za chorobńô wieku dziecińôcego, z kt√≥rej sińô wyras¬≠ta. To duŇľy bŇāńÖd. Obec¬≠nie aŇľ 60% nowo rozpoz¬≠nawanych przy¬≠pad¬≠k√≥w celi¬≠akii stanow¬≠ińÖ oso¬≠by dorosŇāe. Co waŇľne, z trwaŇāej nietol¬≠er¬≠ancji glutenu nie da sińô wyros¬≠nńÖńá: od momen¬≠ty postaw¬≠ienia diag¬≠nozy do koŇĄ¬≠ca Ňľycia naleŇľy przestrze¬≠gańá diety bezg¬≠lutenowej. Nielec¬≠zona celi¬≠akia, czyli nieprzestrze¬≠ganie ŇõcisŇāej diety bezg¬≠lutenowej prowadzi do niebez¬≠piecznych powikŇāaŇĄ zdrowot¬≠nych. NaleŇľńÖ do nich m.in nowot¬≠wory ukŇāadu pokar¬≠mowego, gŇā√≥wnie chŇāo¬≠ni¬≠a¬≠ki. Celi¬≠akia jest chorobńÖ prowadzńÖ¬≠ca do zaniku kosmk√≥w jeli¬≠towych, czyli maŇāych wypustek w jeli¬≠cie cienkim. Odpowiada¬≠jńÖ one za wchŇāa¬≠ni¬≠an¬≠ie skŇāad¬≠nik√≥w odŇľy¬≠w¬≠czych z poŇľy¬≠wienia, suple¬≠men¬≠t√≥w diety, a nawet lek√≥w. 

Nasi specjaliŇõci

badania na nietolerancjńô glutenu
badania na nietolerancjńô glutenu
.

Badania na nietolerancjńô glutenu i nie tylko ‚Äď dowiedz sińô wińôcej:

Data pub­likacji: 30.05.2016
Ostat­nia aktu­al­iza­c­ja: 05.01.2019

Badanie Celi­akia
5 (100%) 5

BezpŇāat¬≠na roz¬≠mowa Gwaran¬≠tu¬≠je¬≠my indy¬≠wid¬≠u¬≠alne pode¬≠jŇõ¬≠cie do kaŇľdego pac¬≠jen¬≠ta
Pomoc 7 dni w tygod¬≠niu: Pon-pt: 7:00 ‚ÄĒ 21:00 Week¬≠endy i Ňõwińô¬≠ta: 9:00 ‚ÄĒ 21:00

mgr Bar¬≠bara Dńôbows¬≠ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

.…..

Data publikacji: 30/05/2016, Data aktualizacji: 17/05/2019