Badanie chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia

Inne nazwy tego bada­nia: badanie mate­ri­ału z poronienia, określe­nie wad gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu, badanie aber­racji chro­mo­so­mowych u pło­du, badanie ane­u­ploidii chro­mo­so­mowych, badanie gene­ty­czne kos­mów­ki z poronienia samoist­nego


Co wykrywa badanie?

Badanie to sprawdza, czy u pło­du wys­tąpiła choro­ba gene­ty­cz­na, która przy­czyniła się do poronienia, m.in.: zespół Edward­sa, zespół Pateu, zespół Dow­na, zespół Turn­era. Szczegółowej anal­izie pod­dawane są chro­mo­somy, które najczęś­ciej są odpowiedzialne
za poronie­nie: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22.
.

Badanie chorób gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu jest badaniem wykony­wanym na mate­ri­ale poron­nym, który zazwyczaj zosta­je
zabez­piec­zony przez lekarza pod­czas zabiegu łyżeczkowa­nia.


Dlaczego diagnostykę poronień warto rozpocząć właśnie od tego badania?

Po pier­wsze znacznie szy­b­ciej możesz poz­nać przy­czynę poronienia. Na pod­staw­ie wyniku tego bada­nia lekarz gene­tyk ma szanse określić ryzyko powtórzenia się tej wady w kole­jnej ciąży oraz wskazać najlep­szy kierunek dzi­ała­nia. Dodatkowo może praw­idłowo ukierunk­ować dal­szą diag­nos­tykę, tak aby zwięk­szyć szanse na donosze­nie kole­jnej ciąży.
.

Po drugie może­cie zaoszczędz­ić pieniądze, ponieważ rozpoczniecie badanie od tego, które wykry­wa najczęst­sze przy­czyny poronień.
.

Po trze­cie badanie chorób gene­ty­cznych pło­du po poronie­niu jest badaniem bardziej istot­nym niż kar­i­o­typ, ponieważ może jed­noz­nacznie wskazać przy­czynę poronienia. Badanie kar­i­o­ty­pu rodz­iców nie jest rozstrzy­ga­jące, gdyż może wskazy­wać jedynie na ewen­tu­al­ną przy­czynę poronienia [1]. Jak pokazu­je jed­no ze źródeł naukowych, poronienia w pon­ad 50% przy­pad­ków są spowodowane niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­so­mowy­mi pło­du przy praw­idłowych kar­i­o­ty­pach
rodz­iców.

 

.

.


Zdaniem eksperta — dlaczego warto, aby rodzice wykonali badanie chorób genetycznych płodu jako przyczyny poronienia?

Bada­nia po poronie­niu warto zacząć od badań gene­ty­cznych mate­ri­ału z poronienia, ponieważ wady gene­ty­czne są najczęst­szą przy­czyną utraty ciąży (60%). Częs­to pozwala to skró­cić diag­nos­tykę po poronie­niu. W ich wyniku uzyskamy infor­ma­cję, czy stwierd­zona u pło­du niepraw­idłowość chro­mo­so­mowa ma charak­ter rodzin­ny, czyli może się powtórzyć, czy też doty­czy tylko tego pło­du i ryzyko powtórzenia jest niskie.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Alek­san­dra Jezela — Stanek
— spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej


Źródła naukowe o chorobach genetycznych jako przyczynie poronienia
..

W pier­wszym trymestrze ciąży 50–80% zar­o­d­ków wykazu­je niepraw­idłowoś­ci chromoso­mowe. Najczęst­szy­mi
są aber­rac­je licz­by chro­mo­somów
. Częs­tość niepraw­idłowoś­ci chro­mo­so­ma­l­nych spa­da wraz ze wzrostem
częs­toś­ci poronień, a niepraw­idłowy kar­i­o­typ poro­nionego pło­du jest szan­są dla kole­jnej ciąży”[1]

.

W epi­to­genezie poronień samoist­nych domin­u­jącą rolę odgry­wa­ją czyn­ni­ki gene­ty­czne. Głównym warunk­iem prowadzą­cym do pow­sta­nia zaburzeń o podłożu gene­ty­cznym jest niepraw­idłowa licz­ba i struk­tu­ra chro­mo­somów.”[2]....

 

W bada­ni­ach Carpa i wsp. wyższe szanse (68%) na urodze­nie zdrowego dziec­ka miały pary, u których poro­niony samoist­nie zar­o­dek miał aber­rację chro­mo­so­mową, niż pary u których w mate­ri­ale z poronienia nie znaleziono aber­racji chro­mo­so­mowych (41%). Według tego samego auto­ra 85% kobi­et, u których poronie­nie było spowodowane aber­racją chro­mo­so­mową u zar­o­d­ka, może być spoko­j­na o losy kole­jnej ciąży, jed­nak u 15% ist­nieje ryzyko powtórzenia się aber­racji chro­mo­so­mowej”[3]

 

Zale­ca się, aby badanie chorób gene­ty­cznych pło­du wykon­ać jako pier­wsze badanie w celu stwierdzenia przy­czyny poronienia. .

 


Co obejmuje badanie chorób genetycznych jako przyczyny poronienia?

 

 

W naszym lab­o­ra­to­ri­um porównu­je­my pro­fil gene­ty­czny mat­ki oraz przesłanych do nas próbek. Dzię­ki temu mamy pewność, że badany mate­ri­ał pochodzi od dziec­ka. W tym celu wysyłamy zestaw do samodziel­nego pobra­nia wymazu z wewnętrznej strony policz­ka.

 

Kliknij i przeczytaj jak zlecić badanie


Całoś­ciowy koszt bada­nia to 820 zł. W cenie tej macie Państ­wo zag­waran­towane:

 badanie chorób gene­ty­cznych pło­du jako przy­czyny poronienia
 określe­nie płci po poronie­niu
 30-min­u­tową kon­sul­tację tel. z lekarzem gene­tykiem (Przeczy­taj, dlaczego warto poroz­maw­iać ze spec­jal­istą)
 odbiór prób­ki z adresu domowego lub ze szpi­ta­la
 wynik max. do 10 dni roboczych (może­my go wysłać na maila oraz trady­cyjną pocztą)


Wykonując badanie chorób genetycznych płodu po poronieniu:

może­cie uzyskać infor­ma­cję, czy poronie­nie było spowodowane zmi­aną losową, która nie powtórzy się w kole­jnej ciąży, i na którą nie mieli
żad­nego wpły­wu.
zde­cy­dowanie szy­b­ciej poz­na­cie przy­czynę poronienia. Bard­zo częs­to diag­nos­tykę moż­na zakończyć już na tym etapie. Dzię­ki temu może­cie zaoszczędz­ić czas i pieniądze.
zna­jąc przy­czynę poronienia może­cie lep­iej przy­go­tować się do kole­jnej ciąży
poroz­maw­ia­cie z lekarzem gene­tykiem, który powie co oznacza wynik przeprowad­zonego bada­nia oraz wyda dal­sze zalece­nia, które zwięk­szą szanse
na powodze­nie kole­jnej ciąży.

Jeśli chcesz:

  • uzyskać więcej infor­ma­cji
    na tem­at bada­nia gene­ty­cznych przy­czyn
    po poronie­niu 
  • dowiedzieć się więcej na tem­at badań po poronie­niu

zadz­woń i poroz­maw­iaj z naszą kon­sul­tan­tką medy­czną, która udzieli Ci szczegółowych infor­ma­cji.

 

 Badanie przy­czyn poronienia:
AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,Brod­ni­ca,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary
Źródło:[1] B. Kwi­nec­ka-Dmitriew, M. Zakrzews­ka, A. Latos-Bielańs­ka, J. Skrzypczak:  Częs­tość wys­tępowa­nia aber­racji chro­mo­so­mowych w mate­ri­ale z poronień. Ginekolo­gia Pol­s­ka 2010, 81, 896–901.[2] M. Lewic­ka, M. Suli­ma, M. Pyć, B. Stawarz: Charak­terysty­ka poronień i prawa przysługu­jące kobiecie po stra­cie ciąży. Rocznik Pomorskiej Akademii Medy­cznej w Szczecinie. 2013, 59, 1, 123–129, s. 124–125.[3] J. Skrzypczak, B. Kwi­nec­ka-Dmitriew, M. Zakrzews­ka, A. Latos-Bielańs­ka: Czy i jak częs­to aber­rac­je chro­mo­so­mowe zar­o­d­ków pow­tarza­ją się w kole­jnej ciąży? Ginekolo­gia Pol­s­ka 2010, 81, 681–686.[4] Euro­pean Jour­nal of Med­ical Tech­nolo­gies 2015; 4(9): 52

 

Data publikacji: 27/11/2017, Data aktualizacji: 19/12/2017