Badanie martwego płodu — czy warto je wykonać?

Czy warto zrobić badania genetyczne martwego płodu, Ile kosztuje badanie martwego płodu, Gdzie zrobić badania martwego płodu, Kiedy wykonuje się badania martwego płodu

Urodze­nie martwe lub poronie­nie jest zawsze trau­maty­cznym wydarze­niem w życiu rodz­iców. Są oni skupi­eni na swoim żalu i utra­cie ciąży, jed­nak nie mogą zapom­i­nać, żeby wykon­ać badanie martwego pło­du. Dzię­ki temu mogą poz­nać przy­czynę utraty dziec­ka, a w przyszłoś­ci zapo­biec tego typu sytu­acjom.

Czy warto zro­bić bada­nia gene­ty­czne martwego pło­du?
Ile kosz­tu­je badanie martwego pło­du?
Gdzie zro­bić bada­nia martwego pło­du?
Kiedy wykonu­je się bada­nia martwego pło­du?

Czy warto zrobić badania genetyczne martwego płodu?

Badanie martwego pło­du warto zawsze wykon­ać w przy­pad­ku przed­w­czes­nego zakończenia ciąży. Dzię­ki temu moż­na poz­nać przy­czynę poronienia. W więk­szoś­ci przy­pad­ków odpowiada­ją za nią zaburzenia gene­ty­czne, które są wywołane przez wadli­wy mate­ri­ał gene­ty­czny (wady gene­ty­czne) pochodzą­cy od rodz­iców. Bada­nia martwego pło­du poz­wolą na zbadanie mate­ri­ału gene­ty­cznego, dzię­ki czemu w przyszłoś­ci możli­we będzie uniknię­cie podob­nych kom­p­likacji. Szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka nawet mimo poronienia są bowiem bard­zo wysok­ie.

Ile kosztuje badanie martwego płodu?

Badanie martwego pło­du pole­ga­jące na anal­izie DNA to koszt wynoszą­cy 800‑1000 zło­tych. Ceny są różne, w zależnoś­ci od wybranego lab­o­ra­to­ri­um. Wiele lab­o­ra­toriów ofer­u­je nie tylko samo badanie gene­ty­czne, ale również ustal­e­nie płci martwego pło­du. Z pewnoś­cią warto sko­rzys­tać z rozsz­er­zonej opcji bada­nia.

Gdzie zrobić badania martwego płodu?

Badanie martwego pło­du (bada­nia po poronie­niu) moż­na zro­bić w lab­o­ra­to­ri­um zaj­mu­ją­cym się anal­izą mate­ri­ału gene­ty­cznego — placów­ki zna­jdziemy w każdym więk­szym mieś­cie. Mate­ri­ał do bada­nia powinien być zabez­piec­zony przez lekarza wykonu­jącego łyżeczkowanie maci­cy — jest to frag­ment kos­mów­ki, który dostar­cza się do lab­o­ra­to­ri­um w okre­sie do 48 godzin po poronie­niu.

Kiedy wykonuje się badania martwego płodu?

Bada­nia martwego pło­du powin­no się wykony­wać po poronie­niu. Dzię­ki temu moż­na ustal­ić przy­czynę zjawiska i określić, czy zaburzenia mogą się powtórzyć przy kole­jnej ciąży. Badanie DNA jest bard­zo ważne również w celu ustal­e­nia płci. W przy­pad­ku wczes­nych poronień nie jest ona widocz­na, a mimo to rodz­ice mogą sko­rzys­tać z prawa do zasiłku pogrze­bowego czy skró­conego urlopu macierzyńskiego. W tym celu niezbędne jest jed­nak poz­nanie płci pło­du, właśnie poprzez wyko­nanie badań gene­ty­cznych.

Data publikacji: 14/05/2019