Bezpłatna konsultacja z naszym specjalistą

Ehlers Danlos

Szanowni Państ­wo testD­NA jest do Państ­wa dys­pozy­cji zawsze wtedy, kiedy nas Państ­wo potrze­bu­ją. Jeśli mają Państ­wo pyta­nia lub wąt­pli­woś­ci doty­czące diag­nos­ty­ki opisanych schorzeń serdecznie zaprasza­my do sko­rzys­ta­nia z bezpłat­nej kon­sul­tacji z naszym spec­jal­istą badań DNA.

.

.

.

.

W jaki sposób mogę skorzystać z bezpłatnej konsultacji?

Aby sko­rzys­tać z bezpłat­nej kon­sul­tacji wystar­czy wypełnić krót­ki for­mu­la­rz zaw­ier­a­ją­cy Państ­wa numer tele­fonu oraz dogod­ną porę kon­tak­tu. For­mu­la­rz dostęp­ny jest tutaj…

Nasz spec­jal­ista badań DNA skon­tak­tu­je się z Państ­wem o wyz­nac­zonej przez Państ­wa porze. Kon­sul­tac­ja jest całkowicie anon­i­mowa oraz dar­mowa. Korzys­ta­jąc z niej nie są Państ­wo zobow­iązani do pod­ję­cia jakichkol­wiek kroków.

Jesteśmy do Państ­wa dys­pozy­cji także pod numera­mi tele­fonów: (32) 445 34 36, 800–007-771 (bezpłat­na infolinia dla połączeń z tele­fonów stacjonarnych) oraz adresem e-mail: biuro@testdna.pl

Data publikacji: 02/06/2015