Infor­ma­c­ja pra­sowa z dnia: 10-05-2019

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

testDNA Laboratorium Sp. z o.o. już po raz czwarty przeszło audyt Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)

26 kwiet­nia 2019 roku testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. pozy­ty­wnie przeszło kole­jną kon­trolę Pol­skiego Cen­trum Akredy­tacji. Tym samym został utrzy­many cer­ty­fikat PCA w zakre­sie stosowa­nia normy PN-EN ISO/IEC 17025 przyz­nany w 2016 roku. Potwierdza to utrzy­mu­jącą się przez lata pewność i rzetel­ność wykony­wanych badań gene­ty­cznych z zakre­su ustal­e­nia ojcost­wa.

Regularne kontrole są gwarancją pewności badań

Lab­o­ra­to­ri­um od momen­tu otrzy­ma­nia cer­ty­fikatu podle­ga reg­u­larnej kon­troli przez przed­staw­icieli PCA. Sprawdza­ją, czy w dal­szym ciągu korzys­ta ono z rozwiązań wprowad­zonych w cza­sie akredy­tacji i czy wyni­ki badań są wciąż tak samo pewne.

- Akredy­tac­ja jest ofic­jal­nym potwierdze­niem kom­pe­tencji do przeprowadzenia badań, uznaniem wiary­god­noś­ci, bezstron­noś­ci i nieza­leżnoś­ci w dzi­ała­niu, a także zapewnie­niem, że lab­o­ra­to­ri­um dzi­ała zgod­nie z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi. Potwierdze­nie pewnoś­ci badań przez PCA już czwarty raz jest dla nas dużym sukce­sem – opowia­da Bar­bara Proku­rat, Dyrek­tor ds. oper­a­cyjnych testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. – Jest także istotne dla naszych klien­tów indy­wid­u­al­nych i insty­tucjon­al­nych, ponieważ zgod­nie z Decyzją Ramową Rady Unii Europe­jskiej, która weszła w życie 30 listopa­da 2013 roku, wyni­ki badań lab­o­ra­to­ryjnych mogą być użyte przez organ ści­ga­nia i wymi­aru spraw­iedli­woś­ci tylko wtedy, gdy lab­o­ra­to­ri­um posi­a­da Akredy­tację na zgod­ność nor­mą PN-EN ISO/IEC 17025.

Dzię­ki akredy­tacji wyni­ki testów na ojcost­wo mogą być wyko­rzys­tane w sądzie. Są hon­orowane również poza grani­ca­mi Pol­s­ki.

W jaki sposób laboratorium uzyskało certyfikat akredytacji?

W celu udowod­nienia, że pro­ce­du­ra badaw­cza stosowana w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest pew­na, nie zmienia się i jest dopa­sowana do panu­ją­cych w nim warunk­ów, przez wiele miesię­cy były defin­iowane pro­ce­dury, trwała reor­ga­ni­za­c­ja pra­cy i przeprowadzano anal­izy oraz kon­t­role. Dzi­ała­nia obe­j­mowały m.in.:

  • wal­i­dację wszys­t­kich etapów badań, aparatu­ry i pomi­arów,
  • opra­cow­anie 16 pro­ce­dur ogól­nych i jed­nej badaw­czej,
  • ocenę pro­gra­mu zapewnienia jakoś­ci badań przez komisję (pro­gram obe­j­mu­je m.in. powtórną anal­izę w przy­pad­ku otrzy­ma­nia wyniku wyk­lucza­jącego pokrewieńst­wo),
  • reg­u­larną kon­trolę sprzę­tu,
  • zapew­ni­an­ie steryl­nych warunk­ów pra­cy,
  • ustal­e­nie pro­fili gene­ty­cznych pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um w celu iden­ty­fikacji ewen­tu­al­nych zanieczyszczeń DNA,
  • obow­iązkowe prze­jś­cie spec­jal­nego sys­te­mu szkoleń przez każdego nowego pra­cown­i­ka.

Inne kontrole jakości w laboratorium

testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da również inne cer­ty­fikaty – przyz­nane przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 54, 55, 52, 51, 19, 48) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci, m. in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) oraz Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS).

Jako jedyne pry­watne lab­o­ra­to­ri­um w Polsce uzyskało 100% zgod­ność wyników w tes­tach na ojcost­wo w pro­gramie biegłoś­ci Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS) posi­ada­ją­cym akredy­tację ISO/IEC 17043:2010 i orga­ni­zowanym przez amerykańskie sto­warzysze­nie pow­iązane z Nar­o­dowym Insty­tutem Stan­dard­ów i Tech­nologii (Nation­al Insti­tute of Stan­dards and Tech­nol­o­gy).


testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze akredy­towane przez PCA, Nr AB 1618. Należy do czołów­ki firm wykonu­ją­cych bada­nia gene­ty­czne z zakre­su diag­nos­ty­ki medy­cznej oraz ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Najwyższa jakość badań real­i­zowanych w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. została potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi, przyz­nany­mi m.in. przez Niemieck­ie Sto­warzysze­nie Medy­cyny Sądowej (GEDNAP 52) oraz Inter­na­tion­al Soci­ety for Foren­sic Genet­ics (ISFG). Lab­o­ra­to­ri­um reg­u­larnie bierze udzi­ał w między­nar­o­dowych pro­gra­mach biegłoś­ci m.in. Col­lab­o­ra­tive Test­ing Ser­vices (CTS), Unit­ed King­dom Nation­al Exter­nal Qual­i­ty Assess­ment Scheme for Mol­e­c­u­lar Genet­ics (UK NEQAS). Zespół tworzą spec­jal­iś­ci z wielo­let­nim doświad­cze­niem: eksper­ci ds. iden­ty­fikacji osob­niczej i krymi­nal­isty­ki oraz ds. ustal­e­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa, lekarze, diag­noś­ci lab­o­ra­to­ryjni i biotech­nolodzy. Dzię­ki współpra­cy z ceniony­mi spec­jal­is­ta­mi pac­jen­tom udostęp­ni­ana jest możli­wość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji z gene­tyka­mi, diete­tyka­mi, psy­chologa­mi oraz gas­trologa­mi. Bada­nia dostęp­ne są w całej Polsce – testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. posi­a­da pon­ad 200 punk­tów pobrań, a zestawy do pobra­nia próbek DNA zna­j­du­ją się dodatkowo w pon­ad 150 aptekach. Koor­dynu­je również przeprowadzanie badań w zagranicznych lab­o­ra­to­ri­ach. Doty­czy to przede wszys­tkim rzad­kich chorób gene­ty­cznych, których diag­nos­ty­ka w Polsce nie jest jeszcze możli­wa. Mar­ka testD­NA jest obec­na na pol­skim rynku już od 15 lat. W tym cza­sie lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało anal­izy dla pon­ad 250 000 pac­jen­tów i zdobyło zau­fanie sądów, proku­ratu­ry i lekarzy.

  Otwórz komu­nikat w for­ma­cie PDF

Zobacz też:


 

Data publikacji: 10/05/2019