Celiakia ból brzucha… Najbardziej charakterystyczny objaw celiakii

Ból brzucha jest jed­nym z najbardziej charak­terysty­cznych objawów celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu). Objawy bólu brzucha są niejed­nokrot­nie bagatelizowane, jed­nak jeśli wys­tępu­ją częs­to – bard­zo ważne jest poz­nanie przy­czyny bólu brzucha. Dlaczego? Bo może być ona groź­na dla naszego zdrowia. Przewlekłe bóle brzucha są bezpośred­nim wskazaniem do wyko­na­nia diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii. Jed­nak w rzeczy­wis­toś­ci mało kto bierze ją pod uwagę. Zdarza się też, że wykony­wane są takie bada­nia, które nie dają pewnej infor­ma­cji. Szy­bkie rozpoz­nanie celi­akii to nie tylko szansa na ustąpi­e­nie dokuc­zli­wych bólów brzucha – to również możli­wość uniknię­cia poważnych powikłań, m.in. takich jak ane­mia, niepłod­ność, poronienia, osteo­poroza czy nawet nowot­wory układu pokar­mowego.

 

Spis treś­ci:

 1. Celi­akia ból brzucha… Najbardziej charak­terysty­czny objaw celi­akii
 2. Przy­czyny bólu brzucha – celi­akia ból brzucha i inne objawy
 3. Zespół jeli­ta drażli­wego (ZJD) czy może jed­nak celi­akia?
 4. Dlaczego bagatelizowanie objawów celi­akii może być niebez­pieczne?
 5.  Lecze­nie bólu brzucha
 6. Które bada­nia na celi­ak­ię dają pewny wynik i jak wybrać wiary­godne lab­o­ra­to­ri­um?

Przyczyny bólu brzucha – celiakia ból brzucha i inne objawy

Celi­akia nazy­wana jest chorobą o wielu twarzach, wiąże się to z jej różnorod­ny­mi objawa­mi. Do najbardziej charak­terysty­cznych należą zaburzenia funkcjonowa­nia prze­wodu pokar­mowego, takie jak:

celiakia objawy gastryczne

Tego typu objawy teo­re­ty­cznie nie powin­ny spraw­ić lekar­zowi trud­noś­ci diag­nos­ty­cznych, jed­nak – jak pokazu­ją bada­nia – nieste­ty jest inaczej…

Źródła naukowe pokazu­ją, że aż 95% chorych Polaków nie zda­je sobie sprawy, że cho­ru­je właśnie na celi­ak­ię [1], a śred­ni czas postaw­ienia praw­idłowej diag­nozy wynosi aż 10 lat [2].

 

Poza prob­le­ma­mi gas­tryczny­mi celi­akia może dawać szereg objawów niezwiązanych z ukła­dem pokar­mowym – a z niedob­o­ra­mi, do jakich prowadzi, gdy jest nielec­zona. Do innych częstych objawów czy stanów chorobowych może­my zal­iczyć m.in.:

 • zahamowanie przy­ros­tu masy ciała (u dzieci)
 • ubytek masy ciała/nadwagę (u dorosłych)
 • ogól­ną męc­zli­wość
 • anemię/niedokrwistość
 • skłon­ność do krwaw­ień
 • osteopenię czy osteo­porozę
 • prob­le­my neu­ro­log­iczne (parestez­je, osła­bi­e­nie mięśniowe, atak­sje, napady drgawkowe)
 •  zmi­any skórne (AZS, egze­ma, łuszczy­ca, łysie­nie plack­owate)
 •  zaburzenia hor­mon­alne (brak miesiącz­ki, opóźnione miesiączkowanie, niepłod­ność, skłon­ność do poronień)
 •  zajady, afty, zapale­nie języ­ka

 

W przeszłoś­ci nie wys­tępowały dolegli­woś­ci, które dało­by się połączyć z celi­ak­ią? To wcale nie oznacza, że ter­az nie może­my na nią chorować – to choro­ba uwarunk­owana gene­ty­cznie, która może uak­ty­wnić się w każdym wieku. Pon­ad­to objawy nietol­er­ancji mogą z cza­sem się zmieni­ać, np. z prob­lemów gas­trycznych prze­jść w bóle głowy czy depresję. Naj­groźniejszym powikłaniem są nowot­wory układu pokar­mowego – nielec­zona celi­akia zwięk­sza ich ryzyko 40-krot­nie [3].

Zespół jelita drażliwego (ZJD) czy może jednak celiakia?

Częs­to trafi­a­ją do nas pac­jen­ci z rozpoz­nanym zespołem jeli­ta drażli­wego u których po anal­izach lab­o­ra­to­ryjnych zosta­je stwierd­zona celi­akia. Błęd­na diag­noza zespołu jeli­ta drażli­wego wyni­ka stąd, że daje on podob­ne objawy klin­iczne do celi­akii takie jak: ból brzucha, wzdę­cia, biegun­ki i/lub zaparcia, a diag­nozę staw­ia się na pod­staw­ie wywiadu, obserwacji pac­jen­ta i ewen­tu­al­nego wyk­luczenia innych chorób. U ilu osób u których została postaw­iona diag­noza zespołu jeli­ta drażli­wego była wyk­luc­zona celi­akia? Takich statystyk nieste­ty nie przeprowad­zono, jed­nak zapewne oso­by z ZJD potrafią sobie same odpowiedzieć na to pytanie.

 

Jeśli masz zespół jeli­ta drażli­wego a nie wyk­luc­zono u Ciebie celi­akii, koniecznie to zrób ponieważ jest spore praw­dopodobieńst­wo, że jesteś w grupie 95% osób które nie wiedza o swo­jej celi­akii. 

 

Dlaczego bagatelizowanie objawów celiakii może być niebezpieczne?

Celi­akia to nie aler­gia na gluten. Wielu pac­jen­tów myśli, że nietol­er­ancji pokar­mowej nie trze­ba diag­no­zować szy­bko, ponieważ nie stanowi ona zagroże­nia życia. Jed­nak w tym wypad­ku nieste­ty tak nie jest. Celi­akia to nie uczu­le­nie – to trwa­ją­ca całe życie nietol­er­anc­ja glutenu, w której każdy dzień bez diag­nozy prowadzi do coraz sil­niejszej reakcji autoim­muno­log­icznej, która nie jest widocz­na gołym okiem.

 

Pole­ga ona na degradacji kosmków jeli­towych odpowiada­ją­cych za wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych ze wszys­tkiego, co prze­chodzi przez jeli­to cienkie (wartoś­ci odży­w­czych z poży­wienia, suple­men­tów diety czy leków). Całkowite zde­grad­owanie kosmków może doprowadz­ić do roz­wo­ju nowot­woru nie tylko jeli­ta, ale również całego układu pokar­mowego. Objawy bólu brzucha mogą być jed­ny­mi z pier­wszych symp­tomów celi­akii, ale mogą też towarzyszyć przez cały okres choro­by – dlat­ego nie wol­no ich bagatelizować i należy szy­bko dzi­ałać.

 

! Uwa­ga pop­u­larne testy IgG na nietol­er­anc­je pokar­mowe nie mogą wykryć nietol­er­ancji czy nad­wrażli­woś­ci na gluten. Skuteczność testów IgG nigdy nie została potwierd­zona naukowo [4]. W bada­niu Calkhove­na i wsp. potwierd­zono, że nie należy w opar­ciu jedynie o obec­ność sIgG wprowadzać dzieciom diet elim­i­na­cyjnych, ponieważ postępowanie takie jest nieskuteczne, a wręcz szkodli­we [5].

Leczenie bólu brzucha

Aby lecze­nie bólu brzucha było skuteczne, konieczne jest poz­nanie jego przy­czyny. Badanie w kierunku celi­akii powin­no być zale­cane wszys­tkim osobom z nawraca­ją­cy­mi bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi, zaparci­a­mi czy biegunka­mi. U osób, u których wys­tępu­ją takie dolegli­woś­ci, w anal­izach lab­o­ra­to­ryjnych bard­zo częs­to stwierdza­my predys­pozy­cję do roz­wo­ju celi­akii czy też nietol­er­ancji lak­tozy.

Wykrycie celi­akii oraz prowadze­nie diety bezg­lutenowej daje możli­wość pozby­cia przykrych dolegli­woś­ci gas­trycznych takich jak ból brzucha, wzdę­cia, zaparcia czy biegun­ki ale nie tylko, dzię­ki diag­nozie może­my uniknąć powikłań m.in. chorób skóry, migren, depresji, osteo­porozy, prob­lemów rozrod­czych czy nowot­worów układu pokar­mowego. 

Przeczytaj, jak oceniają nas nasi pacjenci:

Jestem zad­owolona z całego zamówienia. Przesył­ka została wysłana ekspre­sowo, ode­branie od kuri­era również odbyło się na dru­gi dzień. Co do ceny to nie mam porów­na­nia z inną fir­mą, gdyż zamówie­nie składałam pier­wszy raz, dla mnie cena jest zad­owala­ją­ca za całość i jakość zamówienia. Odnośnie obsłu­gi klien­­ta- nie miałam żad­nych dodatkowych pytań, a o wysłanym rapor­cie poin­for­mowano mnie tele­fon­iczne, co było na plus. Gen­er­al­nie całość prze­biegła bezprob­le­mowo i bard­zo szy­bko. Także będę pole­cać dalej jeśli będę miała okazję.”

Klau­dia

Serdecznie pole­cam Lab­o­ra­to­ri­um testDNA.Konsultanci medy­czni dba­ją o to, aby wszys­tko było zre­al­i­zowane na najwyższym poziomie. Na nur­tu­jące pyta­nia odpowiada­ją wycz­er­pu­ją­co, kom­pe­tent­nie i mimo trud­nych chwil dla pac­jen­ta jakie są związane z wyko­naniem określonych badań zawsze jest świet­na atmos­fera i uśmiech w słuchaw­ce tele­fonu. Korzys­ta­jąc z usług lab­o­ra­to­ri­um zapew­ni­am, że nikt nie będzie potrak­towany jako „następ­ny” lecz jako współpra­cown­ik, roz­mowy są tak długie ile tego wyma­ga sytu­ac­ja nikt nie pospiesza, ani nie bagatelizu­je próśb pac­jen­ta. Komu­nikac­ja z per­son­elem ma najwyższą jakość, ponieważ zawsze odbier­a­ją tele­fony i na bieżą­co dają znać na jakim etapie jest badanie, które się zleca.Z całego ser­ca pole­cam tą fir­mę i mam do nich zau­fanie, dlat­ego też nie zamieniła bym jej na żad­ną inną.”

Kinga

Szcz­erze pole­cam! Kon­takt z lab­o­ra­to­ri­um pomi­mo week­endu był na5+. Wszys­tkie infor­ma­c­je rzec­zowo przekazane, dzię­ki czemu bard­zo łat­wo przes­zliśmy przez całą pro­ce­durę. Wyni­ki badań zarówno mailem jak i pocztą doszły błyskaw­icznie. Zde­cy­dowanie pole­cam!”

Anna

Szanowni Państwo,obsługę Klienta/ Pac­jen­ta w Państ­wa Labo­la­to­ri­um oce­ni­am celu­ją­co: pod­czas roz­mowy przez chat uzyskałam proste i kom­plek­sowe infor­ma­c­je o intere­su­ją­cych mnie bada­ni­ach. Kiedy zaszła taka potrze­ba, roz­mowę na cha­cie elasty­cznie zmie­nil­iśmy na tele­fon­iczną i mailową. Pros­ta instrukc­ja obsłu­gi spraw­iła, że samo pobranie mate­ri­ału do bada­nia było bezstre­sowe. Czas dostarczenia/odebrania przesył­ki oraz wyników był bard­zo zad­owala­ją­cy, a mailowa for­ma wyników badań ułatwia szy­b­ki i prosty dostęp do nich w każdym miejs­cu. Już ter­az pole­cam Państ­wa usłu­gi osobom zas­tanaw­ia­ją­cym się nad wyko­naniem badań genetycznych.Pozdrawiam serdecznie”

Edy­ta

Które badania na celiakię dają pewny wynik i jak wybrać wiarygodne laboratorium?

Najskuteczniejszym badaniem jest test DNA na celi­ak­ię – tylko to badanie jest w stanie wyk­luczyć chorobę raz na całe życie (ponieważ celi­akia jest chorobą uwarunk­owaną gene­ty­cznie i nie może­my na nią zachorować bez posi­ada­nia przy­na­jm­niej jed­nego z genów: DQ2,2 DQ2,5 DQ8). Jeśli anal­iza wykaże choć jeden gen związany z celi­ak­ią, wów­czas diag­nos­tykę należy posz­erzyć o bada­nia prze­ci­w­ci­ał z krwi. W więk­szoś­ci przy­pad­ków oba te bada­nia powin­ny być wystar­cza­jące do rozpoz­na­nia choro­by.

Co ważne: diag­nozy celi­akii nie da się postaw­ić za pomocą jed­nego bada­nia. Z tego powodu diag­nos­tykę należy rozpocząć od gene­ty­ki, aby w razie czego, już na samym początku dro­gi, móc w pełni wyk­luczyć celi­ak­ię i uniknąć błę­du diag­nos­ty­cznego. Inne bada­nia na celi­ak­ię, takie jak badanie prze­ci­w­ci­ał z krwi (bada­nia sero­log­iczne) czy biop­s­ja jeli­towa, mają pewne ograniczenia. Z tego powodu nie mogą wyk­luczyć choro­by. Dowiedz się więcej»

 

Bada­nia prze­ci­w­ci­ał (sero­log­iczne) ograniczenia 

Biop­s­ja z pobraniem wycinków z dwu­nast­ni­cy ograniczenia

 • niek­tórzy chorzy nie wyt­warza­ją prze­ci­w­ci­ał
 • nie wykażą wczes­nego eta­pu choro­by
 • mogą wyjść fałszy­wie ujemne przy diecie bezg­lutenowej lub ogranicza­jącej czy przyj­mowa­niu leków immuno­supresyjnych
 • wynik bada­nia może być fałszy­wie pozy­ty­wny u osób z choroba­mi wątro­by czy przy sil­nej infekcji
 • nie wykaże wczes­nego eta­pu choro­by
 • może wyjść fałszy­wie ujemne przy diecie bezg­lutenowej czy ogranicza­jącej gluten
 • nie pozwala stwierdz­ić, jaka jest przy­czy­na zaniku kosmków jeli­towych; poza celi­ak­ią zmi­any mogą wynikać np. z wrzodziejącego zapale­nia jelit czy choro­by Leśnioweskiego-Crohna

Na wynik bada­nia gene­ty­cznego nie mają wpły­wu czyn­ni­ki zewnętrzne 

 

 

Aby badanie genetyczne dało nam pewny wynik, należy wybrać odpowiedni zakres badania i wiarygodne laboratorium. Zawsze należy zwrócić uwagę na:

 •  Zakres bada­nia – ważne, aby obe­j­mowało wszys­tkie 3 geny pow­iązane z celi­ak­ią HLA: DQ2,2 DQ2,5 DQ8 w dwóch pod­jed­nos­tkach α i β. Tylko taki zakres w pełni może wyk­luczyć celi­ak­ię.
 •  Jakość odczyn­ników stosowanych do anal­iz – badanie, na pod­staw­ie którego lekarz może postaw­ić diag­nozę, powin­no być przeprowad­zone na odczyn­nikach posi­ada­ją­cych cer­ty­fikat IVD. Taki cer­ty­fikat posi­ada­ją zwyk­le najwięk­si czołowi pro­du­cen­ci odczyn­ników.
 • Stosowanie kon­troli w cza­sie bada­nia – z punk­tu widzenia pewnoś­ci tes­tu każde lab­o­ra­to­ri­um powin­no zas­tosować szereg kon­troli, które są potwierdze­niem praw­idłowo przeprowad­zonego bada­nia. Na pewność bada­nia ma wpływ nie tylko jakość odczyn­ników, ale także praw­idłowo funkcjonu­ją­cy sprzęt oraz ryzyko wys­tąpi­enia błę­du ludzkiego.
 •  Udzi­ał w nieza­leżnych bada­ni­ach jakoś­ci – pomi­mo zas­tosowa­nia wielu kon­troli w cza­sie trwa­nia bada­nia każde rzetelne lab­o­ra­to­ri­um powin­no pod­dawać się nieza­leżnym kon­trolom w innych ośrod­kach naukowych.
 • Ukryte kosz­ty – niek­tóre lab­o­ra­to­ria ukry­wa­ją dodatkowe kosz­ty, takie jak obsłu­ga kuri­er­s­ka, dodatkowa opła­ta za zestaw do bada­nia czy dopła­ta w razie prób­ki niewystar­cza­jącej do bada­nia. Nasze lab­o­ra­to­ri­um wszys­tkie te kosz­ty ma wlic­zone w ostate­czną cenę.
 •  Czas real­iza­cji bada­nia – w niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach czas oczeki­wa­nia na wynik wynosi nawet 20 dni roboczych (okrągły miesiąc). Nasze lab­o­ra­to­ri­um real­izu­je badanie celi­akii już w 7 dni.

Nasze lab­o­ra­to­ri­um speł­nia te wymo­gi – zamów zestaw do bada­nia i pozbądź się przykrych dolegli­woś­ci

 

Co zawiera nasze standardowe badanie celiakii:

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β).
 • Wynik w 7 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um).
 • Pisemne zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku.
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku. 
 • Gwaranc­ja na prób­ki — co daje 100% pewność wyniku.
 • Obsłu­ga kuri­er­s­ka w obie strony w cenie bada­nia na tere­nie Pol­s­ki.
 • Dar­mowa wysył­ka zestawu do bada­nia za granicę.

 

 

Oso­by z prob­le­ma­mi gas­tryczny­mi częs­to wybier­a­ją paki­et zdrowe jeli­ta

 


celiakia badanie

Badanie obe­j­mu­je:
-Wszys­tkie geny związane z celi­ak­ią- jeśli nie masz genów DQ2.2 i DQ2.5 oraz DQ8 to oznacza, że możesz być spoko­jny ponieważ nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię
-Dwie zmi­any w genie LCT: C/T(-13910) oraz G/A(-22018) odpowiedzialne za nietol­er­ancję lak­tozy
-PisemneZalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku celi­akii

Czas real­iza­cji bada­nia: celi­akia 7 dni roboczych, nietol­er­anc­ja lak­tozy do 10 dni roboczych 

 

 

Uzyskany wynik możesz omówić z lekarzem lub dietetykiem klinicznym

Do wyniku naszego bada­nia na celi­ak­ię dołącza­my pisemne zalece­nia lekarskie oraz diete­ty­czne dos­tosowane do rezul­tatu bada­nia, do pozy­ty­wnego wyniku dodatkowo otrzy­masz przykład­owe menu bezg­lutenowe, jed­nak diag­nozę zawsze powinien postaw­ić lekarz. Dlat­ego otrzy­mane wyni­ki zawsze może­cie Państ­wo skon­sul­tować z jed­nym z naszych spec­jal­istów gas­troen­terologii, gene­ty­ki lub diete­ty­ki klin­icznej.

Jak wyglą­da kon­sul­tac­ja? Kliknij i sprawdź»

 

Nasi specjaliści


.


Źródła: 

[1] M. Pawlaczyk, S. Milews­ka, A. Rokows­ka-Waluch, K. Korzeniows­ka, Lecze­nie diete­ty­czne w celi­akii i opryszczkowatym zapale­niu skóry, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2012, 5, s. 10.
[2] H. Giezows­ka, D. Giezows­ki, Choro­ba trzew­na – pato­geneza, diag­nos­ty­ka, lecze­nie i możli­woś­ci dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych, „Prob­le­my Higieny i Epi­demi­ologii” 2014, 95 (4), s. 823.
[3] H. Giezows­ka, D. Giezows­ki, Choro­ba trzew­na – pato­geneza, diag­nos­ty­ka, lecze­nie i możli­woś­ci dzi­ałań pro­fi­lak­ty­cznych, „Prob­le­my Higieny i Epi­demi­ologii” 2014, 95(4), s. 824.
[4] https://www.damianparol.com/testy-igg-na-nietolerancje-pokarmowe-to-pseudodiagnostyka/
[5] Calkhoven PG, Aal­bers M, Koshte VL, et. al. Rela­tion­ship between IgG1 and IgG4 anti­bod­ies to foods and the devel­op­ment of IgE anti­bod­ies to inhalant aller­gens. II. Increased lev­els of IgG anti­bod­ies to foods in chil­dren who sub­se­quent­ly devel­op IgG anti­bod­ies to inhalant aller­gens. Clin Exp Aller­gy. 1991;21:99–107.

 

Dowiedz się więcej: objawy celi­akii

Ból brzucha — Czy to może być celi­akia?
5 (100%) 1

 

Data publikacji: 12/09/2016, Data aktualizacji: 12/06/2019