Ból brzucha — czy to celiakia?Ból brzucha - celiakia

Ostry i nawraca­ją­cy ból brzucha — szczegól­nie po posiłku może być objawem celi­akii. Dzieje się tak ponieważ oso­ba cho­ra na celi­ak­ię nie toleru­je glutenu czyli biał­ka zbóż, który jest obec­ny w praw­ie każdym pro­duk­cie spoży­w­czym. Gluten wywołu­je u chorego pow­stanie prze­ci­w­ci­ał niszczą­cych kosm­ki jeli­towe. W efek­cie chory cier­pi na zapale­nie jeli­ta i ma utrud­nione przyswa­janie skład­ników odży­w­czych.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

 

Celiakia objawy

Celi­akia daje bard­zo zróżni­cow­ane objawy: gas­tryczne oraz poza gas­tryczne stąd lekarze mają prob­lem z szy­bką diag­nozą choro­by a doty­chcza­sowe lecze­nie objawów jest nieskuteczne. Celi­akia symp­to­my zmieni­a­ją się wraz z wiekiem pac­jen­ta, jed­nak do typowych objawów celi­akii moż­na zal­iczyć:

Celiakia symptomy typowe

 •  ból brzucha
 • wzdę­cia
 • nud­noś­ci
 • wymio­ty
 • zaparcia
 • biegun­ka
 • przewlekłe zmęcze­nie

Celiakia symptomy nietypowe

 • prob­le­my ze szk­li­wem
 • zaburzenia miesiączkowa­nia
 • prob­le­my z erekcją
 • impo­tenc­ja
 • poronienia
 • prob­le­my z zajś­ciem w ciążę
 • prob­le­my neu­ro­log­iczne

Celiakia jak zdiagnozować

Niezbędne jest wyko­nanie bada­nia na celi­ak­ię aby właś­ci­wie zdi­ag­no­zować przy­czyny objawów, szczegól­nie bólu brzucha — który częs­to mylony jest z jelitem drażli­wym. Najskuteczniejszym badaniem jest test dna na celi­ak­ię. Tylko badanie gene­ty­czne może w 100% wyk­luczyć celi­ak­ię lub będzie wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia na prze­ci­w­ci­ał tTG i EmA

ból brzucha celiakia

Test DNA na celi­akie to jedyne badanie, które moż­na wykon­ać będąc już na diecie bezg­lutenowej, w prze­ci­wieńst­wie do trady­cyjnej diag­nos­ty­ki, pod­czas której należy przez min. 3miesiące spoży­wać gluten. Jest  to wyjątkowe utrud­nie­nie szczegól­nie dla osób, u których celi­akia zostanie potwierd­zona, ponieważ  niepotrzeb­nie naraża­ją się na bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki i inne…

rekomendacja_celiakia

Celiakia co to jest

Celi­akia czyli choro­ba trzew­na to trwała nietol­er­anc­ja glutenu wywołana gen­em DQ2 i/lub DQ8, w wyniku której pow­sta­ją prze­ci­w­ci­ała niszczące kosm­ki jeli­towe. To właśnie kosm­ki e jeli­cie cienkim są odpowiedzialne za właś­ci­we, pełne przyswa­janie skład­ników odży­w­czych z poży­wienia. Zatem ich zniszcze­nie wpły­wa na obniże­nie jakoś­ci wchła­ni­a­nia wit­a­min i mikroele­men­tów. Niedobo­ry sub­stancji odży­w­czych wpły­wa­ją na pogorsze­nie samopoczu­cia i zdrowia, wywołu­ją dokuc­zli­we dolegli­woś­ci jak: ból brzucha, zaparcia, biegun­ka, kołatanie ser­ca…

Badanie celiakia przychodnia

 

 

 

 

Warto wiedzieć:


 Porozmawiaj z nami o badaniu

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 12/09/2016, Data aktualizacji: 14/07/2017