Celiakia – jak ją skutecznie zdiagnozować?

Ile trwa badanie celiakii, Jak szybko zbadać celiakię, Czy warto zbadać celiakię

Celi­akia to schorze­nie o podłożu autoim­muno­log­icznym, pole­ga­jące na trwałej nietol­er­ancji glutenu – biał­ka wys­tępu­jącego w niek­tórych zbożach. U osób nią dotknię­tych, po spoży­ciu glutenu następu­je uszkodze­nie jeli­ta cienkiego, co ma szereg negaty­wnych skutków dla naszego zdrowia. Choro­ba częs­to wys­tępu­je bezob­ja­wowo, po cichu siejąc spus­tosze­nie w naszym orga­nizmie. Jak więc sprawdz­ić, czy właśnie nas nie dotknęła celi­akia? Jak zbadać, czy jesteśmy zdrowi?

Spis treś­ci:

Celi­akia – jak zbadać?
Ile trwa badanie celi­akii?
Jak szy­bko zbadać celi­ak­ię?
Czy warto zbadać celi­ak­ię?

 

Celiakia – jak zbadać?

Diag­nos­ty­ka celi­akii bywa trud­na, szczegól­nie że świado­mość lekarzy pier­wszego kon­tak­tu w tej kwestii pozosta­je niska. Objawy celi­akii, opisy­wane przez pac­jen­ta, częs­to są ignorowane i rozpoz­nanie choro­by nier­az zaj­mu­je wiele lat. Jakie zatem bada­nia należy wykon­ać? Pier­wszym i częs­to jedynym krok­iem w diag­nos­tyce celi­akii, są bada­nia gene­ty­czne. Na pod­staw­ie tego jed­nego wyniku częs­to moż­na od razu wyk­luczyć chorobę. Jeżeli wynik nie jest rozstrzy­ga­ją­cy, zachodzi konieczność dal­szej diag­nos­ty­ki. Kole­jnym krok­iem jest badanie krwi w kierunku dwóch z trzech rodza­jów prze­ci­w­ci­ał: tTG, DGP lub EmA. Jeżeli i ta meto­da nie da jed­noz­nacznej odpowiedzi, wów­czas konieczne jest pobranie wycinków z jeli­ta cienkiego. Jeżeli są one uszkod­zone, jest to potwierdze­niem wys­tąpi­enia celi­akii.

Ile trwa badanie celiakii?

Bada­nia na celi­ak­ię są wykony­wane z wymazu z policz­ka, pro­ce­du­ra tych badań jest bard­zo pros­ta. Oczeki­wanie na wyni­ki, w zależnoś­ci od lab­o­ra­to­ri­um, może trwać do kilku dni. Podob­nie wyglą­da kwes­t­ia badań w kierunku prze­ci­w­ci­ał. Jeżeli koniecz­na jest biop­s­ja, wykonu­je się ją w trak­cie gas­troskopii, która zazwyczaj trwa do kilku­nas­tu min­ut. U dzieci prze­ważnie odby­wa się to w znieczu­le­niu ogól­nym.

Jak szybko zbadać celiakię?

Najszyb­szą metodą na wyk­lucze­nie celi­akii jest wyko­nanie badań gene­ty­cznych. Ponieważ schorze­nie jest uwarunk­owane gene­ty­cznie, cho­ru­ją tylko oso­by mające ku temu predys­pozy­c­je. Za pomocą bada­nia, stwierdza się czy dana oso­ba posi­a­da antyge­ny HLA-DQ2 lub HLA-DQ8. Ich brak pozwala jed­noz­nacznie wyk­luczyć chorobę. Jed­nakże, ich obec­ność nie oznacza stwierdzenia choro­by, a jedynie predys­pozy­c­je, że u danej oso­by może wys­tąpić celi­akia. Jak zbadać, czy fak­ty­cznie wys­tąpiła, powinien nas pok­ierować gas­troen­terolog.

Czy warto zbadać celiakię?

Jeżeli obser­wu­je­my u siebie niepoko­jące objawy, pow­iązane ze spoży­ciem pro­duk­tów zbożowych, warto upewnić się, czy nie cho­ru­je­my na celi­ak­ię. Choro­ba potrafi znaczą­co obniżyć stan­dard życia, ale również prowadz­ić do cięż­kich powikłań. Jed­no­ra­zowe wyko­nanie tes­tu gene­ty­cznego może dać nam pewność na całe życie, że nie zacho­ru­je­my lub pomóc nam w porę rozpoz­nać schorze­nie, wdrożyć odpowied­nią dietę i prowadz­ić nor­malne życie.

Data publikacji: 24/04/2019