Celiakia jak rozpoznać celiakia jak rozpoznać

Celiakia to choroba autoimmunologiczna, która może objawiać się w różny sposób w zależności od wieku, przez co lekarze mają kłopot z jej zdiagnozowaniem. Objawy celiakii u dzieci i u dorosłych będą się różnić dodatkowo nie muszą przebiegać systematycznie. Dlatego tak ważna jest skuteczna diagnostyka celiakii.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Celiakia co to jest

Celi­akia pole­ga na trwałej nietol­er­ancji glutenu, który u chorego powodu­je wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał niszczą­cych błonę jeli­ta cienkiego. Zniszc­zone jeli­to a dokład­niej kosm­ki jeli­towe powodu­ją, że skład­ni­ki odży­w­cze z poży­wienia nie przyswa­ja­ją się w pełni, skutku­jąc liczny­mi niedob­o­ra­mi skład­ników odży­w­czych. Bra­ki min­er­ałów i wit­a­min są niebez­pieczne gdyż doprowadza­ją do kom­p­likacji zdrowot­nych, różnych u dzieci i u dorosłych.

Celiakia u dzieci objawy

 • wymio­ty
 • bóle brzusz­ka
 • stolce o inten­sy­wnym nieprzy­jem­nym zapachu
 • nisko­rosłość
 • roz­drażnie­nie
 • nud­noś­ci

Celiakia u dorosłych objawy

 • ane­mia
 • zaburzenia miesiączkowa­nia
 • prob­le­my z erekcją
 • prob­le­my ze szk­li­wem
 • wypadanie włosów
 • łam­li­wość paznok­ci
 • skłon­ność do poronień
 • skłon­ność do częstych zła­mań koś­ci
 • zapala­nia stawów
 • zapale­nia mięśni

Diagnozowanie celiakii

Wymienione objawy celi­akii są bezpośred­nim wskazaniem do wyko­na­nia badań na celi­ak­ię. W tym celu najbez­pieczniejszym rozwiązaniem, który jed­nocześnie gwaran­tu­je pewność wyniku jest test dna na celi­ak­ię. Wynik w 100% wyk­luczy celi­ak­ię lub będzie wskazaniem do wyko­na­nia bada­nia krwi na prze­ci­w­ci­ała tTG i EmA. Jeśli oba bada­nia dadzą wynik wskazu­ją­cy na celi­ak­ię to lekarz może odstąpić od wyko­na­nia biop­sji, która u dzieci prze­b­ie­ga w pełnej narkozie.

 

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:

.
Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niuBezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 15/09/2016, Data aktualizacji: 24/04/2019