Celiakia objawy

Jak objawia się celiakia?Celiakia objawy

Celi­akia objaw­ia się na wiele różnych sposobów i zdarza się, że objawy te są bard­zo niecharak­terysty­czne – przy­pom­i­na­ją symp­to­my innych pop­u­larnych chorób. Pojaw­ia­ją się np. zmęcze­nie, złe samopoczu­cie, ane­mia, bóle głowy, afty, słabe przyswa­janie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych. U dzieci z kolei mogą wys­tąpić niska waga ciała albo nis­ki wzrost. Trwała nietol­er­anc­ja glutenu u każdego chorego może objaw­iać się zupełnie inaczej!

 

Najbardziej charak­terysty­czne objawy celi­akii, m.in. bóle brzucha, biegun­ki, wzdę­cia, zaparcia czy wymio­ty, wys­tępu­ją tylko u… ok. 10% chorych! [1] I to najczęś­ciej dzieci i osób starszych.

 

Celiakia – choroba dzieci i dorosłych

Wiele osób myśli, że celi­akia jest chorobą wieku dziecięcego i moż­na z niej po pros­tu wyros­nąć. Nie jest to jed­nak prawdą – zachorować moż­na w każdym wieku. Jak mówią źródła naukowe:

 

Obec­nie 60% nowo rozpoz­nawanych przy­pad­ków celi­akii doty­czy osób dorosłych (szczyt zachorowań przy­pa­da na 3. i 4. dekadę życia), spośród których 15–20% ma pon­ad 60 lat [2].

Zdarza się, że celi­akia pojaw­ia się u dziec­ka, a w wieku dojrze­wa­nia jej objawy zanika­ją. Nie znaczy to jed­nak, że taka oso­ba wyzdrowiała. Celi­akia może prze­b­ie­gać w sposób bezob­ja­wowy, prowadząc jed­nak do wyniszczenia orga­niz­mu. Z tego powodu elim­i­nac­ja glutenu koniecz­na jest przez całe życie, od momen­tu postaw­ienia diag­nozy.

Objawy celiakii u dorosłych

Ze wzglę­du na niespecy­ficzne objawy aż 95% chorych nie zda­je sobie sprawy ze swo­jej celi­akii! [3] Celi­akia objawy — symp­to­my mogą być naprawdę bard­zo różnorodne, a do tego – z wiekiem mogą się zmieni­ać. Warto również wiedzieć, że objawy ze strony układu pokar­mowego u osób chorych na celi­ak­ię nie muszą pojaw­iać się po każdym spoży­ciu glutenu. Mogą wys­tępować np. tylko od cza­su do cza­su lub w ogóle. U osób dorosłych celi­akia przy­biera częs­to postać bezob­ja­wową lub skąpoob­ja­wową.

Objawy celiakii u dzieci

U najmłod­szych dzieci najczęst­szy­mi objawa­mi celi­akii są biegun­ka, bóle brzucha, wzdę­cia, a w dal­szej kole­jnoś­ci niska waga ciała. Z kolei u dzieci w wieku przed­szkol­nym objawy sta­ją się już mniej charak­terysty­czne. Najczęś­ciej jest to nis­ki wzrost, które­mu cza­sem towarzyszy również niska waga ciała, zdarza­ją się również biegun­ka, ale też zaparcia czy brak apety­tu. U dzieci w wieku szkol­nym celi­akia najczęś­ciej objaw­ia się poprzez nis­ki wzrost, niedobór masy ciała i bóle brzucha. Dziecko może wol­niej się rozwi­jać, sła­biej się uczyć i być zmęc­zone oraz apaty­czne. Celi­akii częs­to towarzyszą też alergie pokar­mowe oraz nietol­er­anc­ja lak­tozy.

Nie wiesz, czy obser­wowane przez Ciebie objawy to celi­akia? Napisz do nas na cza­cie, żaden artykuł nie zastąpi roz­mowy ze spec­jal­istą.

 

Diagnozowanie celiakii 

Celi­akia nie jest chorobą, którą moż­na potwierdz­ić jed­nym badaniem. Przyjęło się, że celi­akia jest stwierd­zona, kiedy co najm­niej dwa bada­nia ją potwierdzą. Dawniej wykony­wano badanie prze­ci­w­ci­ał oraz biop­sję jeli­ta, dziś o wiele częś­ciej lekarze rekomen­du­ją wyko­nanie bada­nia prze­ci­w­ci­ał oraz bada­nia gene­ty­cznego, a następ­nie obserwację efek­tów diety bezg­lutenowej. Dzię­ki temu moż­na uniknąć biop­sji jeli­ta, która uważana jest za najbardziej inwazyjne badanie w kierunku celi­akii. Chcesz wiedzieć więcej? Celi­akia - diag­nos­ty­ka i lecze­nie

Jeśli masz Hashimoto, cukrzycę typu 1, reumatoidalne zapalenie stawów lub inną chorobę autoimmunologiczną, jesteś osobą bardziej narażoną na zachorowanie również na celiakię.

Tego typu schorzenia częs­to wys­tępu­ją razem.

Rozpoz­nanie objawów celi­akii może być pon­ad­to trud­niejsze. Dlaczego? Objawy trwałej nietol­er­ancji glutenu mogą być podob­ne do tych, które towarzyszą Two­je­mu schorze­niu!

 

Przykład­owo: zmęcze­nie, waha­nia wagi, waha­nia nas­tro­jów czy suchość skóry mogą wys­tąpić zarówno przy Hashimo­to, jak i przy celi­akii!

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię, warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność, badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego.

 

Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię…

 

 

Typowe objawy celiakii

 

Nietypowe objawy celiakii


 

 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Celi­akia testD­NA — two­ja dobra decyz­ja

Celiakia testDNA — Dlaczego warto? Celiakia partnerzy

Najlep­sza cena bada­nia 
Najsz­er­szy zakres bada­nia
Najszyb­szy czas real­iza­cji
Najwygod­niejsze badanie
Najko­rzyst­niejsze paki­ety
Najprzy­jem­niejszy dzi­ał obsłu­gi

naklejka_lew_www

 

Źródła:

[1] http://www.celiakia.pl/objawy/

[2] D. Sato­ra, K. Bochen, A. Prys­tu­pa, J. Pietraszek-Mam­carz, J. Mosiewicz, J. Sch­abows­ki, Celi­akia – choro­ba nie tylko dziecię­ca, „Fam­i­ly Med­i­cine & Pri­ma­ry Care Review” 2011, 13, 1, s. 91.

[3] M. Pawlaczyk, S. Milews­ka, A. Rokows­ka-Waluch, K. Korzeniows­ka, Lecze­nie diete­ty­czne w celi­akii i opryszczkowatym zapale­niu skóry, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2012, 5, s. 10.