Celiakia objawy

Jak objawia się celiakia?Celiakia objawy

Celi­akia objaw­ia się na wiele różnych sposobów i zdarza się, że objawy te są bard­zo niecharak­terysty­czne — przy­pom­i­na­ją inne pop­u­larne choro­by. Pac­jen­ci z celi­ak­ią skarżą się m.in na bóle brzucha, biegun­ki, wzdę­cia, zaparcia czy wymio­ty. Częs­to jed­nak oso­by z celi­ak­ią nie mają żad­nych objawów ze strony układu pokar­mowego. Zami­ast tego dręczy je np. zmęcze­nie, złe samopoczu­cie, ane­mia, słabe przyswa­janie wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych. U dzieci z kolei pojaw­ia się niska waga ciała albo nis­ki wzrost. Co ciekawe pon­ad 50% pac­jen­tów, którzy zgłasza­ją się do nas z taki­mi objawa­mi, jak te wymienione wyżej uzysku­je wynik wskazu­ją­cy na celi­ak­ię.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Celiakia — choroba dzieci i dorosłych

Wiele osób myśli, że celi­akia jest chorobą wieku dziecięcego i moż­na z niej po pros­tu “wyros­nąć”. Nie jest to jed­nak prawdą. Zdarza się, że celi­akia pojaw­ia się u dziec­ka, a w wieku dojrze­wa­nia jej objawy zanika­ją. Nie znaczy to jed­nak, że taka oso­ba wyzdrowiała. Celi­akia może prze­b­ie­gać w sposób bezob­ja­wowy, prowadząc jed­nak do wyniszczenia orga­niz­mu. Skutka­mi nielec­zonej celi­akii są m.in osteo­poroza (również u dzieci) czy nawet rak. Dodatkowo u pac­jen­tów z nielec­zoną celi­ak­ią rozwi­ja się też nietol­er­anc­ja lak­tozy. Ustępu­je ona jed­nak po wprowadze­niu diety bezg­lutenowej.

 

Objawy celiakii u dzieci

U najmłod­szych dzieci — poniżej 3 roku życia najczęst­szym objawem celi­akii są biegun­ka, bóle brzucha, wzdę­cia, a w dal­szej kole­jnoś­ci niska waga ciała. Z kolei u dzieci w wieku przed­szkol­nym objawy sta­ją się już mniej charak­terysty­czne. Najczęś­ciej jest to nis­ki wzrost, które­mu cza­sem towarzyszy również niska waga ciała, zdarza się biegun­ka ale też zaparcia czy brak apety­tu. U dzieci w wieku szkol­nym celi­akia najczęś­ciej objaw­ia się poprzez nis­ki wzrost, niedobór masy ciała i bóle brzucha. Dziecko może wol­niej się rozwi­jać, sła­biej się uczyć i być zmęc­zone oraz apaty­czne. Celi­akii częs­to towarzyszą też alergie pokar­mowe oraz nietol­er­anc­ja lak­tozy.

r3

 

Nie wiesz, czy obser­wowane przez Ciebie objawy to celi­akia? Napisz do nas na cza­cie, żaden artykuł nie zastąpi roz­mowy ze spec­jal­istą.

Objawy celiakii u dorosłych

U osób dorosłych klasy­czne symp­to­my takie jak biegun­ka czy bóle brzucha częs­to nie wys­tępu­ją lub wys­tępu­ją ale z prz­er­wa­mi. Warto wiedzieć, że objawy ze strony układu pokar­mowego u osób chorych na celi­ak­ię nie muszą pojaw­ia się po każdym spoży­ciu glutenu.Mogą wys­tępować np. tylko od cza­su do cza­su lub w ogóle. U osób dorosłych celi­akia przy­biera częs­to postać bezob­ja­wową lub skąpoob­ja­wową. Symp­toma­mi choro­by mogą być np. depres­ja, ane­mia, złe samopoczu­cie, poronie­nie, prob­lem z zajś­ciem w ciąże, ciągłe zmęcze­nie, bóle stawów i koś­ci, mrowienia w mięś­ni­ach, prob­le­my ze , wysyp­ka czy częste zła­ma­nia koś­ci.

 

Diagnozowanie celiakii 

Celi­akia nie jest chorobą którą moż­na potwierdz­ić jed­nym badaniem. Przyjęło się, że celi­akia jest stwierd­zona, kiedy co najm­niej dwa bada­nia ją potwierdzą. Dawniej wykony­wano badanie prze­ci­w­ci­ał oraz biop­sję jeli­ta, dziś o wiele częś­ciej lekarze, którzy są oby­ci z tem­atem nietol­er­ancji pokar­mowych rekomen­du­ją wyko­nanie bada­nia prze­ci­w­ci­ał oraz bada­nia gene­ty­cznego, a następ­nie obserwac­je efek­tów diety bezg­lutenowej. Dzię­ki temu moż­na uniknąć biop­sji jeli­ta, która uważana jest za najbardziej inwazyjne badanie w kierunku celi­akii.

Chcesz wiedzieć więcej? Celi­akia — diag­nos­ty­ka i lecze­nie 

 

Typowe objawy celiakii

 

Nietypowe objawy celiakii

Badanie celiakia przychodnia

 

Badanie celiakia – dlaczego warto wykonać je całą rodziną?

Celi­akia jest chorobą gene­ty­czną. Jeśli więc w Two­jej najbliższej rodzinie są oso­by ze stwierd­zoną celi­ak­ią warto wykon­ać badanie również u Ciebie. Z kolei jeśli Ty masz typowy dla celi­akii układ genów HLA DQ2 i HLA DQ8 powinieneś również prze­badać swo­ją rodz­inę. Jeżeli intere­su­je cię cena bada­nia celi­akii w przy­pad­ku paki­etu rodzin­nego — napisz do nas na cza­cie. Jeżeli cena bada­nia gene­ty­cznego jest dla Ciebie waż­na, nie musisz dalej szukać, bada­nia na celi­ak­ię wykonu­je­my w naszym lab­o­ra­to­ri­um, dzię­ki czemu może­my zapro­ponować naja­trak­cyjniejsze ceny.

Badanie celi­akii w pakiecie rodzin­nym — to się opła­ca
Celi­akia to dziedz­icz­na choro­ba gene­ty­cz­na.

Oznacza to, że jeżeli w rodzinie ktoś cho­ru­ję na celi­ak­ię, to ist­nieje duże praw­dopodobieńst­wo, że chorych jest więcej.

Nieste­ty, nieswois­tość objawów utrud­nia wczesne rozpoz­nanie i pow­iązanie dolegli­woś­ci z chorobą.  Dlat­ego osobą cier­pią­cym na celi­ak­ię oraz osobom pode­jrze­wa­ją­cym celi­ak­ię rekomen­du­je­my prze­badanie resz­ty rodziny. Przy­go­towal­iśmy atrak­cyjne paki­ety rodzinne, dzię­ki którym badanie jest jeszcze tańsze.

celiakia badanie

Badanie 3 os.      Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 4 os.      Zamaw­iam przez inter­net

Badanie 5 os.      Zamaw­iam przez inter­net
Badanie możesz zamówić również tele­fon­icznie lub na naszym cza­cie 

.

 

Najczęstsze objawy celiakii

Nieswois­tość objawów spraw­ia, że celi­akia u każdej oso­by, może objaw­iać się inny­mi dolegli­woś­ci­a­mi. Jeżeli masz wąt­pli­woś­ci, czy two­je objawy mogą być spowodowane celi­ak­ią, napisz do nas na cza­cie. Możesz liczyć na całkowicie bezpłat­ną poradę. Część objawów jest jed­nak obser­wowana częś­ciej:

Układ pokar­mowy

Przewlekła biegun­ka
Bóle brzucha
Spadek masy ciała
Nawraca­jące afty jamy ust­nej
Wymio­ty
Zespół jeli­ta drażli­wego
Zaparcia

Skóra

Opryszczkowate zapale­nie skóry
Choro­ba Dühringa
Egze­ma — AZS
Owr­zodzenia jamy ust­nej
Trądzik
Kruche paznok­cie
Bla­da i swędzą­ca skóra


Układ Krwiotwór­czy

Niedokr­wis­tość — Ane­mia
Niedobór żelaza
Niedokr­wis­tość mega­loblasty­cz­na
Leukope­nia

Układ Moc­zowo-Płciowy

Opóźnione dojrze­wanie
Opóźniona menar­che (pier­wsza miesiącz­ka)
Niereg­u­lar­na men­stru­ac­ja
Schorzenia nerek
Osła­bi­e­nie mate­ri­ału gene­ty­cznego


Układ Mięśniowo-szkiele­towy

Osła­bi­e­nie mięśniowe
Osła­bi­e­nie kostne
Tęży­cz­ka (mrowie­nie mięśni)
Nisko­rosłość
Zapale­nie stawów

Ośrod­kowy układ ner­wowy

Padacz­ka — epilep­s­ja
Migrena, częste bóle głowy
Depres­ja
Atak­s­ja
Miopatie
Neu­ropa­tia obwodowa


Inne objawy częs­to obser­wowane u chorych

Choro­by szk­li­wa zębowego
Choro­by tar­czy­cy
Choro­ba Hashimo­to
Cukrzy­ca typu I
Brzy­d­ki odd­ech
Ból pleców
Uczu­cie pale­nia w stawach
Bóle, zwędzenia, szty­wnienia stawów
Uczu­cie zaćmienia
Drażli­wość
Przypły­wy złoś­ci
Huśtawka nas­tro­jów
Bur­zli­wy tem­pera­ment
Uczu­cie zmęczenia
Zawroty głowy
Waha­nia wagi
Wypadanie włosów

Powikła­nia nielec­zonej celi­akii

Rak gardła, przełyku lub jeli­ta cienkiego
Chło­ni­ak jeli­ta cienkiego
Wrzodziejące zapale­nie jeli­ta czczego i krętego
Schorzenia wątro­by
Chło­ni­ak nieziar­niczy
Hipos­pl­enizm
Bezpłod­ność
Nawraca­jące poronienia
Porody przed­w­czesne
Przed­w­czes­na menopauza
Osteo­poroza i osteo­ma­lac­ja
Pato­log­iczne zła­ma­nia
Schorzenia psy­chiczne
Depres­ja


Opra­cow­ano na pod­staw­ie: prof. H. Sza­jew­s­ka “Czy moż­na zapo­biec celi­akii” Aler­gia 3/2007 

 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

mgr Magdalena Siedlińska

.

Celi­akia testD­NA — two­ja dobra decyz­ja

Celiakia testDNA — Dlaczego warto? Celiakia partnerzy

Najlep­sza cena bada­nia 
Najsz­er­szy zakres bada­nia
Najszyb­szy czas real­iza­cji
Najwygod­niejsze badanie
Najko­rzyst­niejsze paki­ety
Najprzy­jem­niejszy dzi­ał obsłu­gi

naklejka_lew_www