Czym jest zakrzepica?

Zakrzepi­ca to trze­cia najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca choro­ba układu ser­cowo — naczyniowego. W Polsce co roku zapa­da na nią od 50 000 do 70 000 osób. Schorze­nie to jest związane z nad­krzepli­woś­cią krwi, która powodu­je pow­stawanie zakrzepów wewnątrz żył głębo­kich. Utrud­ni­a­ją one lub wręcz uniemożli­wia­ją swo­bod­ny przepływ krwi. Niebez­pieczeńst­wo jest tym więk­sze, że pow­stałe skrzepliny mogą się oder­wać i przemieś­cić do tęt­ni­cy płuc­nej powodu­jąc zator płuc­ny i w kon­sek­wencji szy­b­ki zgon pac­jen­ta.

Zakrzepi­ca w ok. 50% przy­pad­ków nie daje widocznych objawów, dlat­ego jej zdi­ag­no­zowanie następu­je częs­to zbyt późno.

Najczęstsze objawy zakrzepicy:

 • ból nóg (najczęś­ciej od kolan w dół),
 • zacz­er­wie­nie­nie i obrzęk kończyny,
 • ucieple­nie kończyny,
 • uczu­cie rozpiera­nia w nodze.

 


Czynniki zwiększające ryzyko zakrzepicy:

 

.Wiele osób zas­tanaw­ia się, jak dochodzi do roz­wo­ju zakrzepicy i czy moż­na zapo­biec jej groźnym powikłan­iom. Wpływ na rozwój zakrzepicy ma zarówno nasz styl życia (częste podróże, oper­ac­je, długie unieru­chomie­nie, przyj­mowanie leków hor­mon­al­nych) jak i predys­pozy­c­je gene­ty­czne.

.

Pozornie niegroźne i nieda­jące żad­nych objawów zmi­any w genach mogą znacznie zwięk­szyć ryzyko zakrzepicy. Szczegól­nie jeśli nieświado­ma obciąże­nia pac­jen­t­ka zajdzie w ciążę, przyj­mu­je antykon­cepcję hor­mon­al­ną. Warto pod­kreślić, że zakrzepi­ca bard­zo częs­to rozwi­ja się bezob­ja­wowo. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. O tym, że pow­stał zakrzep pac­jen­ci najczęś­ciej dowiadu­ją się dopiero w momen­cie hos­pi­tal­iza­cji.


Jakie badania wykonać?

W celu wykrycia ewen­tu­al­nych zakrzepów czy prob­lemów z zakrzepli­woś­cią krwi najczęś­ciej lekarz zale­ca pac­jen­towi wyko­nanie takich badań jak:

 • USG Dopplera żył dol­nych (czułość bada­nia wynosi ok. 93%, jed­nak w obrę­bie żył głębo­kich goleni czułość wynosi ok. 50%)
 • poziom D-dimerów (wynik bada­nia poziomu D-dim­merów może być pod­wyżs­zony przez ok. 3 miesiące u osób, które prze­były epi­zod zakrzepicy),
 • licz­ba płytek krwi.

Dlat­ego, aby mieć pewność, czy orga­nizm ma gene­ty­cznie uwarunk­owane skłon­noś­ci do tworzenia się zakrzepów warto wykon­ać badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej. Jest one zale­cane szczegól­nie osobom po prze­bytej zakrzepicy, jak i tym, u których w rodzinie wys­tąpiły zakrzepy. Mutac­je w genach związanych z trom­bofil­ią znacznie pod­noszą ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy.

 

W tych sytuacjach wykonaj badanie na trombofilię wrodzoną

trombofilia wrodzona

 

Trom­bofil­ia wrod­zona znacznie zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy (nawet o 50–80 razy). Moż­na jed­nak prze­ci­wdzi­ałać jej skutkom sto­su­jąc odpowied­nie lecze­nie. Dlat­ego też tak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka. Wykrycie mutacji w genach u jed­nego z członków rodziny to syg­nał, że blis­cy krewni również powin­ni się prze­badać.

Jak wykonasz badanie?

Aby sprawdz­ić, czy masz trom­bofil­ię wrod­zoną wystar­czy, że wykonasz test gene­ty­czny. Dzię­kikurier temu możesz zde­cy­dowanie wcześniej włączyć odpowied­nie lecze­nie i wye­lim­i­nować czyn­ni­ki, które sprzy­ja­ją pow­stawa­niu zakrzepów, są  to m.in.: papierosy, antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, otyłość, siedzą­cy tryb życia, długie i częste podróże. Współwys­tępowanie które­goś z czyn­ni­ka i mutacji czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, genu MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, V R2 znacze­nie pod­nosi praw­dopodobieńst­wo zakrzepicy.

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

 

 

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu z wymazu z policz­ka lub w 1 z 200 naszych przy­chod­ni w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką.

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepuCzy masz lekarza, z którym możesz omówić wynik
przeprowadzonego badania?

Jeśli nie —  w takim przy­pad­ku możesz umówić się na kon­sul­tację tele­fon­iczną z naszym spec­jal­istą z zakre­su gene­ty­ki klin­icznej. Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz uzu­pełnionej przez Ciebie Kar­ty Zdrowia i Choro­by będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

Jak wyglą­da kon­sul­tac­ja? Kliknij i sprawdź.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

.

Przeczytaj więcej:

Przeczy­taj, dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Jak leczyć zakrzepicę?

Trom­bofil­ia wrod­zona — co to takiego?
Dziedz­icze­nie trom­bofil­ii wrod­zonej
Ból nóg a zakrzepi­ca
Przy­czyny poronienia
Sprawdź, czy jesteś nosi­cielem trom­bofil­ii wrod­zonej

Mate­ri­ały źródłowe:

W. Noszczyk, P. Ciostek Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa
A. Paj­das Wskaza­nia do diag­nos­ty­ki trom­bofil­ii
E. Woj­tasińs­ka Wrod­zona trom­bofil­ia jako czyn­nik ryzy­ka żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej
K. Zaw­ils­ka Wrod­zona trom­bofil­ia a żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa