Czym jest zakrzepica?

Zakrzepi­ca to trze­cia najczęś­ciej wys­tępu­ją­ca choro­ba układu ser­cowo — naczyniowego. W Polsce co roku zapa­da na nią od 50 000 do 70 000 osób. Schorze­nie to jest związane z nad­krzepli­woś­cią krwi, która powodu­je pow­stawanie zakrzepów wewnątrz żył głębo­kich. Utrud­ni­a­ją one lub wręcz uniemożli­wia­ją swo­bod­ny przepływ krwi. Niebez­pieczeńst­wo jest tym więk­sze, że pow­stałe skrzepliny mogą się oder­wać i przemieś­cić do tęt­ni­cy płuc­nej powodu­jąc zator płuc­ny i w kon­sek­wencji szy­b­ki zgon pac­jen­ta.

.

Wiele osób zas­tanaw­ia się, jak dochodzi do roz­wo­ju zakrzepicy i czy moż­na zapo­biec jej groźnym powikłan­iom. Wpływ na rozwój zakrzepicy ma zarówno nasz styl życia (częste podróże, oper­ac­je, długie unieru­chomie­nie, przyj­mowanie leków hor­mon­al­nych) jak i predys­pozy­c­je gene­ty­czne.

.

Pozornie niegroźne i nieda­jące żad­nych objawów zmi­any w genach mogą znacznie zwięk­szyć ryzyko zakrzepicy. Szczegól­nie jeśli nieświado­ma obciąże­nia pac­jen­t­ka zajdzie w ciążę, przyj­mu­je antykon­cepcję hor­mon­al­ną. Warto pod­kreślić, że zakrzepi­ca bard­zo częs­to rozwi­ja się bezob­ja­wowo. To dlat­ego nazy­wana jest ona “cichym zabójcą”. O tym, że pow­stał zakrzep pac­jen­ci najczęś­ciej dowiadu­ją się dopiero w momen­cie hos­pi­tal­iza­cji.

Najczęstsze objawy zakrzepicy to:

-ból nóg (najczęś­ciej jed­nak jest to ból nóg od kolan w dół)
-obrzęk kończyny dol­nej
-zmi­ana zabar­wienia skóry nogi na czer­wony lub siny
-rozpier­a­ją­cy, kłu­ją­cy ból
-uczu­cie rozpiera­nia w nodze

Jakie badania wykonać?

W celu wykrycia ewen­tu­al­nych zakrzepów czy prob­lemów z zakrzepli­woś­cią krwi najczęś­ciej zale­ca się wyko­nanie takich badań jak: doppler żył dol­nych, licz­ba płytek krwi, poziom D-dimerów.

Zale­cane jest również rozsz­erze­nie tej diag­nos­ty­ki o badanie w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej (nawet jeśli wyni­ki wcześniejszych badań nie łudzą zas­trzeżeń). Badanie jest zale­cane szczegól­nie pac­jen­tom, u których w rodzinie wys­tąpiły zakrzepy. Mutac­je w genach związanych z trom­bofil­ią znacznie pod­noszą ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy.

200-przychodni

.

W tych sytuacjach wykonaj badanie na trombofilię wrodzoną

trombofilia wrodzona 2

 

Trom­bofil­ia wrod­zona znacznie zwięk­sza ryzyko roz­wo­ju zakrzepicy (nawet o 50–80 razy). Moż­na jed­nak prze­ci­wdzi­ałać jej skutkom sto­su­jąc odpowied­nie lecze­nie. Dlat­ego też tak waż­na jest wczes­na diag­nos­ty­ka. Wykrycie mutacji w genach u jed­nego z członków rodziny to syg­nał, że blis­cy krewni również powin­ni się prze­badać.

Jak wykonasz badanie?

Aby sprawdz­ić, czy masz trom­bofil­ię wrod­zoną wystar­czy, że wykonasz test gene­ty­czny. Dzię­kikurier temu możesz zde­cy­dowanie wcześniej włączyć odpowied­nie lecze­nie i wye­lim­i­nować czyn­ni­ki, które sprzy­ja­ją pow­stawa­niu zakrzepów, są  to m.in.: papierosy, antykon­cepc­ja hor­mon­al­na, otyłość, siedzą­cy tryb życia, długie i częste podróże. Współwys­tępowanie które­goś z czyn­ni­ka i mutacji czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, genu MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1, V R2 znacze­nie pod­nosi praw­dopodobieńst­wo zakrzepicy.

trombo

Badanie obe­j­mu­je:
-czyn­nik V Lei­den

-mutację genu pro­trom­biny G20210A

-wari­ant C677T genu MTHFR

-wari­ant A1298C genu MTHFR

-PAI-1/SERPINE1

-V R2

 

 

Badanie możesz wykon­ać samodziel­nie w domu z wymazu z policz­ka lub w 1 z 200 naszych przy­chod­ni w całej Polsce.
Zestawy do bada­nia wysyłamy także za granicę. Wymaz z policz­ka jest pewną i łatwą w pobra­niu próbką.

Wybierz paki­et najlep­szy dla Ciebie

Zależy Ci na szybszym wyniku, konsultacji z genetykiem lub pobraniu w placówce?

.

Wybierz paki­et, który spełni Two­je oczeki­wa­nia.

.

W każdym z paki­etów badamy 6 zmi­an: mutację czyn­ni­ka V Lei­den, genu pro­trom­biny, dwie mutac­je genu MTHFR (C677T i A1298c), PAI-1, V R2.
.

Paki­et STANDARD:

 • 6 mutacji
 • wynik 14 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • cena 330 zł

samodzielnie-w-domu

Paki­et PLUS:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • pobranie w placów­ce
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu

Paki­et PREMIUM:
 • 6 mutacji
 • wynik w 5 dni roboczych
 • kuri­er gratis
 • kon­sul­tac­ja tele­fon­icz­na
  z gene­tykiem (30 min­ut)
 • cena 443 zł

przejdź do sklepu


Omów wynik z genetykiem

Swój wynik możesz omówić z naszym lekarzem gene­tykiem pod­czas 30-min­u­towej roz­mowy tele­fon­icznej. Pod­czas kon­sul­tacji dowiesz się, co oznacza­ją poszczególne mutac­je,
a także jakie ewen­tu­alne dal­sze lecze­nie będzie odpowied­nie dla Ciebie.

Zadz­woń do nas i zapy­taj o szczegóły!

.

Przeczytaj więcej:

Przeczy­taj, dlaczego warto samodziel­nie pobrać wymaz z policz­ka?
Jak leczyć zakrzepicę?

Trom­bofil­ia wrod­zona — co to takiego?
Dziedz­icze­nie trom­bofil­ii wrod­zonej
Ból nóg a zakrzepi­ca
Przy­czyny poronienia
Sprawdź, czy jesteś nosi­cielem trom­bofil­ii wrod­zonej

Mate­ri­ały źródłowe:

W. Noszczyk, P. Ciostek Żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa
A. Paj­das Wskaza­nia do diag­nos­ty­ki trom­bofil­ii
E. Woj­tasińs­ka Wrod­zona trom­bofil­ia jako czyn­nik ryzy­ka żyl­nej choro­by zakrzepowo-zatorowej
K. Zaw­ils­ka Wrod­zona trom­bofil­ia a żyl­na choro­ba zakrzepowo-zatorowa


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Emilia Mazur

mgr Emil­ia Mazur

mgr Klaudia Müller

mgr Klau­dia Müller

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz