Dlaczego z testDNA

Na rynku funkcjonu­je w tej chwili około 10 firm, które zaj­mu­ją się diag­nos­tyką DNA. Każ­da z nich — co jest całkowicie nat­u­ralne — zachę­ca do korzys­ta­nia ze swoich pro­duk­tów i usług. Jakie są więc ele­men­ty, które wyróż­ni­a­ją fir­mę testD­NA spośród konkurencji?

.
Wiele powodów, dla których warto sko­rzys­tać z naszych usług:

Całkowi­ta pewność

Każdy człowiek ma całkowicie unikalne DNA (z wyjątkiem bliźniąt jed­no­ja­jowych) — dzię­ki temu możli­we jest stosowanie anal­iz DNA jako naj­doskon­al­szej metody służącej ustal­e­niu ojcost­wa. Stosowane metody są dokład­nie takie same, jak te służące policji w iden­ty­fikacji spraw­ców przestępstw. Czułość badań DNA gwaran­tu­je potwierdze­nie ojcost­wa z praw­dopodobieńst­wem 99,999%, bądź wyk­lucze­nie ojcost­wa w 100%.

Współpra­ca z apteka­mi i placówka­mi medy­czny­mi

Jako jedyni współpracu­je­my z apteka­mi na tere­nie całego kra­ju, w których mogą Państ­wo zakupić zestawy do samodziel­nego pobra­nia próbek. Wiele aptek czyn­nych jest również w niedziele stąd też mają Państ­wo możli­wość zakupu zestawu 7 dni w tygod­niu. Od lat rozbu­dowu­je­my współpracę z przy­chod­ni­a­mi medy­czny­mi, w których odby­wa­ją się pobra­nia zarówno do badań pry­wat­nych i sądowych.

Anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych

Bada­nia ojcost­wa wykony­wane na potrze­by pry­watne i sądowe opier­a­ją się na anal­izie aż 24 mark­erów gene­ty­cznych (spec­jal­nych miejsc na DNA), dzię­ki temu lab­o­ra­to­ri­um jest w stanie osza­cow­ać znacznie wyższe praw­dopodobieńst­wo ojcost­wa niż przy bada­niu 16 mark­erów. Pon­ad­to, w wielu przy­pad­kach gdzie bada się ojca i dziecko znacznie rzadziej wys­tępu­je konieczność włączenia mate­ri­ału od mat­ki po to aby uzyskać jed­noz­naczny wynik. Jak jed­no z nielicznych lab­o­ra­toriów dzi­ała­ją­cych na tere­nie kra­ju testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. jest w stanie Państ­wu zaofer­ować anal­izę na pod­staw­ie 24 mark­erów.

Korzystne ceny

Anal­izy przeprowadzane są na wysoce wyspec­jal­i­zowanym sprzę­cie, który pozwala w krót­szym cza­sie wykon­ać więk­szą ilość badań. To spraw­ia, że przy zachowa­niu najwyższej jakoś­ci moż­na zapro­ponować najko­rzyst­niejsze ceny wykony­wanych testów DNA. Uwa­ga! Za bada­nia nie musisz płacić gotówką, gdyż płat­ność moż­na rozłożyć nawet na 24 miesięczne raty, a w szczegól­nych przy­pad­kach ceny podle­ga­ją negoc­jacji.

Gwaranc­ja poufnoś­ci

Zapewnie­nie dyskrecji jest jed­nym z pri­o­ry­tetów lab­o­ra­to­ri­um. Infor­ma­c­je doty­czące wyko­nanych badań oraz zamówionych zestawów są chro­nione i całkowicie poufne — dostęp do nich mają tylko zle­ca­ją­cy badanie oraz pra­cown­ik lab­o­ra­to­ri­um. Możesz się kon­tak­tować z lab­o­ra­to­ri­um poprzez szyfrowany i anon­i­mowy czat z kon­sul­tan­tem na stron­ie www. Kore­spon­dencję może­my kierować na skry­tkę pocz­tową lub poste-restante.

Łat­wość pobra­nia

Pobranie mate­ri­ału jest zupełnie bezbolesne i niein­wazyjne. Prób­ki do bada­nia możesz pobrać samodziel­nie, a jako mate­ri­ał może posłużyć wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Wystar­czy, że zamówisz spec­jal­ny zestaw do pobra­nia mate­ri­ału (tele­fon­icznie, przez stronę www lub odbierzesz oso­biś­cie w naszej placów­ce). Mate­ri­ałem do bada­nia może być również krew lub mikrośla­dy, takie jak: uży­wana szc­zotecz­ka do zębów, włosy z cebulka­mi, maszyn­ka do gole­nia i wiele innych.

Dla celów sądowych

Wyni­ki badań DNA w kierunku ustal­e­nia pokrewieńst­wa możesz wyko­rzys­tać jako pełnowartoś­ciowy dowód w sądzie. W tym celu należy pobrać mate­ri­ał w naszym punkcie pobrań, z doko­naniem iden­ty­fikacji badanych osób na pod­staw­ie doku­men­tów tożsamoś­ci. Poprzez zachowanie odpowied­niej pro­ce­dury pobra­nia mate­ri­ału, wynik tes­tu zysku­je wartość dowodową. Do wyniku bada­nia otrzy­masz dodatkową eksper­tyzę opra­cow­aną przez biegłego sądowego.

Ogólnopol­s­ki zasięg

Dzię­ki sieci cer­ty­fikowanych punk­tów pobrań, bada­nia DNA wykony­wane są na tere­nie całego kra­ju. Na miejs­cu możesz sko­rzys­tać z fachowej opie­ki lekarskiej, pobrać mate­ri­ał oraz ode­brać wyni­ki badań. Nasze usłu­gi wykonu­je­my również poza grani­ca­mi kra­ju. Listę placówek medy­cznych, z który­mi współpracu­je­my zna­jdziesz w zakład­ce “Punk­ty pobrań”.

Fachowy per­son­el

Doskonale zda­je­my sobie sprawę, że wysok­iej klasy aparatu­ra to nie wszys­tko. Szczegól­nie przy skom­p­likowanych przy­pad­kach ważne jest bard­zo duże doświad­cze­nie zespołu naukowego.

Pra­cown­i­cy testD­NA lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. to głównie biotech­nolodzy, posi­ada­ją­cy bogate doświad­cze­nie zdobyte w ośrod­kach naukowych w kra­ju i zagranicą. Nasi kon­sul­tan­ci udzielą Ci bezpłat­nie fachowej porady i pomogą w wyborze odpowied­niego bada­nia. By ułatwić kon­takt z nami, udostęp­nil­iśmy bezpłat­ną infolin­ię oraz inter­ak­ty­wny czat na stron­ie www. Zaprasza­my Cię również do odwiedzenia jed­nej z naszych placówek.

Cer­ty­fikaty gwarancją najwyższej jakoś­ci

Wszys­tkie bada­nia wykony­wane są na najnowocześniejszym sprzę­cie lab­o­ra­to­ryjnym, a jakość usług poświad­c­zona jest między­nar­o­dowy­mi cer­ty­fikata­mi. Dzię­ki automatyza­cji i przeprowadzanym kon­trolom na każdym etapie anal­izy, ryzyko błę­du jest ogranic­zone do abso­lut­nego min­i­mum. Stosowane przez lab­o­ra­to­ri­um autorskie opro­gramowanie pozwala na anal­i­zowanie nie­s­tandar­d­owych przy­pad­ków.

Nie­s­tandar­d­owe przy­pad­ki

W sytu­acji, kiedy nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazu lub krwi od badanej oso­by, może­cie Państ­wo wyko­rzys­tać inne mate­ri­ały z których izolowane jest DNA, takie jak włosy z cebulka­mi, chus­teczkę do nosa, szc­zoteczkę do zębów, maszynkę do gole­nia i wiele innych. Możli­we jest przeprowadze­nie badań w wielu sytu­ac­jach życiowych — również bez udzi­ału dom­nie­manego ojca, przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka, pośmiert­nie, w celach detek­ty­wisty­cznych.

Gwaranc­ja jakoś­ci

Zle­ca­jąc anal­izy w testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. otrzy­mu­jesz zawsze jed­noz­naczny wynik. W sytu­acji, gdy­by mate­ri­ał do bada­nia został niepraw­idłowo pobrany lub zanieczyszc­zony przed dostar­cze­niem do lab­o­ra­to­ri­um, masz zag­waran­towane całkowicie bezpłatne powtórze­nie anal­izy. Nie jesteś narażony na żadne ukryte kosz­ty. Wyni­ki lab­o­ra­to­ri­um wyda­je dopiero po dokład­nej kon­troli całego pro­ce­su bada­nia.

Data publikacji: 15/05/2015, Data aktualizacji: 14/09/2016