Badania po poronieniu

Poroniłaś i szukasz odpowied­nich badań? Pamię­taj, że po poronie­niu masz duże szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka. Bard­zo ważne jest jed­nak określe­nie przy­czyny przed­w­czes­nego zakończenia ciąży. Dzię­ki temu zwięk­szysz szan­sę na donosze­nie kole­jnej ciąży i odzyskasz spokój. Diag­nos­tykę warto rozpocząć już po pier­wszym poronie­niu.

Jakie badania po poronieniu wykonać?

Blisko 70% poronień spowodowanych jest czyn­nika­mi gene­ty­czny­mi, warto więc rozpocząć  poszuki­wanie przy­czyny utraty ciąży właśnie od badań gene­ty­cznych. Jeżeli do poronienia doszło przez wadę gene­ty­czne dziec­ka, tylko badanie mate­ri­ału z poronienia może wskazać bezpośred­nią przy­czynę poronienia. Badanie pło­du powin­no rozpoczy­nać diag­nos­tykę po poronie­niu.

 

 • Badanie płci płodu po poronieniu
 • 02
 • 03

Badanie płci pło­du po poronie­niu

Badanie płci pło­du po poronie­niu poz­woli Ci zare­je­strować w Urzędzie Stanu Cywilnego dziecko urod­zone przed 15 tygod­niem ciąży (wtedy, kiedy narządy rozrod­cze nie są jeszcze wyk­sz­tał­cone).  Moż­na je wykon­ać nawet kil­ka czy kilka­naś­cie tygod­ni po zakończe­niu ciąży.
.
Co zyskasz dzię­ki rejes­tracji dziec­ka w USC?

 • Pra­wo do urlopu macierzyńskiego — 56 dni
 • Pra­wo do zasiłku pogrze­bowego — 4 000 zł
 • Możli­wość ubie­ga­nia się o odszkodowanie wypła­cane z grupowego ubez­pieczenia

Jak wykon­ać badanie?

Do bada­nia potrzeb­na jest prób­ka — bloczek parafi­nowy (moż­na go wypoży­czyć ze szpi­ta­la) lub mate­ri­ał zabez­piec­zony w soli fizjo­log­icznej. Badanie mona wykon­ać w całej Polsce. Koszt bada­nia to 397 zł

Dowiedz się więcej o bada­niu — Badanie płci po poronie­niu

Pakiet badań po poronieniu

Paki­et badań po poronie­niu obe­j­mu­je anal­izę 6 mutacji
w 5 genach: czyn­nik V Lei­den, mutację genu pro­trom­biny, mutację genu MTHFR C677T i A1298C, PAI-1, V R2. Mutac­je te mogą negaty­wnie wpły­wać na prze­bieg ciąży: mogą powodować poronienia, zahamować wzrost pło­du, powodować zakrzepicę. Dzię­ki odpowied­niemu lecze­niu moż­na skutecznie prze­ci­wdzi­ałać negaty­wnym skutkom trom­bofil­ii wrod­zonej.

.
Co zyskasz wykonu­jąc badanie:

   • infor­ma­c­je, czy masz mutac­je, które mogą powodować poronienia (te mutac­je może też odziedz­iczyć po Tobie Two­je dziecko)
   • możli­wość szy­bkiego pod­ję­cia leczenia pozwala­jącego na donosze­nie ciąży
   • możli­wość prze­ci­wdzi­ała­nia skutkom trom­bofil­ii w tym zakrzepicy

Dowiedz się więcej o bada­niu — Paki­et badań po poronie­niu

Badanie wad genetycznych płodu

Bada­nia gene­ty­czne mate­ri­ału z poronienia pozwala na stwierdze­nie, czy przed­w­czesne zakończe­nie ciąży było spowodowane wada­mi gene­ty­czny­mi pło­du. U 60% poro­nionych zar­o­d­ków stwierdza się obec­ność niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznych. Kon­sek­wencją tego jest m.in. Zespół Dow­na, Zespół Edward­sa, Zespół Turn­era czy Zespół Patau. Badanie pomoże  ustal­ić czy wys­tąpi­e­nie wady było przy­pad­kowe, czy też może się powtórzyć.
>

Wykonu­jąc badanie zysku­jesz:

 • infor­ma­cję, czy poronie­nie było spowodowane wada­mi gene­ty­czny­mi pło­du
 • wiedzę, jakie masz szanse na urodze­nie zdrowego dziec­ka przy kole­jnej ciąży
 • możli­wość skon­sul­towa­nia wyników  badań za dar­mo z doświad­c­zonym lekarzem gene­tykiem

Stwierdze­nie wad gene­ty­cznych u pło­du poz­woli Ci odzyskać spokój. Z kolei brak takiej wady oznacza, że przy­czy­na poronienia leży gdzieś indziej i warto pogłębić diag­nos­tykę, aby sytu­ac­ja nie powtórzyła się.
Dowiedz się więcej o bada­niu — Badanie przy­czyn poronienia

 

Badanie kariotypu

W przy­pad­ku par, które bezskutecznie stara­ją się o potomst­wo wskazane jest, aby obo­je przys­zli rodz­ice pod­dali się bada­niu.

W bada­niu cyto­gene­ty­cznym określa się nie tylko liczbę chro­mo­somów ale również ich wielkość, przewęże­nia oraz praw­idłowy rozdzi­ał (bada się czy chro­mo­somy nie są ze sobą połąc­zone w sposób niepraw­idłowy). Jakakol­wiek zmi­ana w obra­zie kar­i­o­ty­pu (czyli w obrę­bie 46 chro­mo­somów) odb­ie­ga­ją­ca od normy może być przy­czyną chorób o podłożu gene­ty­cznym, poronień czy prob­lemów z poczę­ciem dziec­ka.

Dowiedz się więcej o badaniu - Badanie kar­i­o­ty­pu

.


.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

 

Bada­nia po poronie­niu wykonasz w placówkach: AugustówBiała Pod­las­ka, Biały BórBiałys­tok, Biel­sko Biała, Bełchatów,Brod­ni­ca,  Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, Byd­goszcz, Bystrzy­caCiechocinek,  CieszynChełm, Cho­jniceChorzówCiechanów, Częs­to­chowa, CzarnemDęb­noDrawsko PomorskieElbląg, EłkGdańsk, Gar­wolinGdy­nia, Gli­wiceGołańczGorzów Wielkopol­s­ki, Gró­jec, Grudz­iądzGry­fice, InowrocławJele­nia Góra, Jędrze­jówKaliszKatow­ice, Kędzierzyn-KoźleKielce, Kluczbork, KłodzkoKobierzyceKoło­brzeg,  Konin, KońskieKosza­lin, Kowale­wo PomorskieKraków, KraśnikKros­no, Kryn­i­ca Zdrój, Krzes­zow­iceKut­no, KwidzyńLeg­ni­ca, Lublin, LubartówŁódź, Łuków, Mal­bork, Między­chódMyślibórzNowy TargNowy Sącz, Nowy Tomyśl, NysaOlsz­tyn, Opole, Ostrołę­ka, Ostró­da,  Ostrów Mazowiec­ka, Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Par­czewPiła, Piotrków Try­bunal­s­ki, Pińczów, Płock, Poz­nań, Prud­nikPrze­myśl, PuławyRadom, Radom­sko, Ryb­nikRzeszów,  SiedlceSier­adzSkierniewiceSłup­sk, Starog­a­rd Gdańs­ki, Sanok, Stalowa Wola, Starach­woiceStar­gard Szczecińs­kiSucha Beskidz­kaSuwał­kiSzczecin, SzczecinekSzczyt­no, ŚlęzaŚwid­ni­ca, Świnou­jś­cieTarnów, Tomaszów Mazowiec­ki,  Toruń, Tychy, UstrońWałbrzych, WałczWarsza­wa, WejherowoWieluńWłocławek, Wrocław, WschowaZakopaneZamość, Zaw­ier­cie,  Zielona Góra, Żary

 

 

Data publikacji: 08/02/2016, Data aktualizacji: 06/04/2016