Formularz zlecenia testu na ojcostwo

Aby zle­cić test na ojcost­wo konieczne jest wypełnie­nie przez pac­jen­ta for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia. Jeśli nie chcą Państ­wo podawać danych osobowych uczest­ników, mogą Państ­wo sko­rzys­tać z opcji tes­tu anon­i­mowego. Istotne jest jed­nak, aby wraz z próbka­mi przesłać jeden z poniższych for­mu­la­rzy. Taki druk jest stan­dar­d­owo dołąc­zony do domowego zestawu do pobra­nia próbek.

 

formularz_zlecenia_badania_z_danymi_osobowymi

formularz_zlecenia_badania_anonimowegoformularz_zlecenia_badania_z_mikrosladow

Jak wypełnić formularz

For­mu­la­rz zlece­nia bada­nia skła­da się z dwóch stron. Drukowany jest na papierze kopi­u­ją­cym w związku z tym wystar­czy wypełnić tylko ory­gi­nał, a kopia pow­sta­je przy tym sama. Ory­gi­nał należy wraz z próbka­mi przesłać do lab­o­ra­to­ri­um. Nato­mi­ast kopię pozostaw­ia­ją Państ­wo dla siebie — jako dowód zle­conego bada­nia.

Bard­zo prosimy o pod­pisanie się we wszys­t­kich polach zaz­nac­zonych na żół­to.

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 22:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00
Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz
Data publikacji: 16/06/2015, Data aktualizacji: 25/08/2016