Badanie immunofenotypu — na czym polega, jaki jest jego zakres, cena oraz czas realizacji?

 

Badanie immunofeno­ty­pu jest badaniem immuno­log­icznym. Najczęś­ciej jest ono zale­cone przez lekarzy parom po poronieni­ach i po nieu­danych próbach in vit­ro (IVF). Nieste­ty dość częs­to zdarza­ją się sytu­acje, że układ odpornoś­ciowy kobi­ety jest zbyt reak­ty­wny i trak­tu­je rozwi­ja­ją­cy się zarodek/płód jako “wro­ga”. Wyko­nanie bada­nia immunofeno­ty­pu daje możli­wość sprawdzenia, czy przy­czy­na niepowodzeń leży po stron­ie układu immuno­log­icznego. Co ważne — nad niepraw­idłową odpowiedz­ią układu moż­na zapanować. Zas­tosowanie odpowied­niego leczenia zwięk­sza na zajś­cie w ciążę i jej utrzy­manie.

Badanie immunofenotypu — na czym polega?

W bada­niu immunofeno­ty­pu sprawdza się, czy poszczególne typy lim­fo­cytów są w odpowied­nich stęże­ni­ach i pro­por­c­jach. U kobi­et, u których wys­tępu­ją poronienia nawykowe obser­wu­je się zaburzenia w pro­por­c­jach pomiędzy poszczegól­ny­mi sub­pop­u­lac­ja­mi lim­fo­cytów oraz zaburzenia w ich liczeb­noś­ci. Mówiąc proś­ciej — w bada­niu sprawdza się, czy układ odpornoś­ciowy funkcjonu­je praw­idłowo, czyli, czy nie jest nadreak­ty­wny lub czy nie wys­tępu­ją jakieś niedobo­ry odpornoś­ciowe. Dodatkowo w pakiecie immunofeno­ty­pu wery­fiku­je się, czy komór­ki NK wys­tępu­ją w praw­idłowym stęże­niu. Zbyt wysok­ie uznawane jest za jed­ną z przy­czyn nieu­danych prób In Vit­ro i poronień.

 

Badanie immunofenotypu — zakres, cena, czas realizacji

Na wyniku zamieszczane są infor­ma­c­je o następu­ją­cych sub­pop­u­lac­jach lim­fo­cytów:
CD3, CD4, CD8, CD4/CD8, CD19, CD5/CD19, CD56CD16 (komór­ki NK).

.

 

Próbką do bada­nia immunofeno­ty­pu jest krew z żyły odłok­ciowej. Kobi­ety po poronie­niu lub po nieu­danej pró­bie in vit­ro na to badanie powin­ny umaw­iać się w drugiej fazie cyk­lu. Do przeprowadzenia anal­iz bard­zo ważny jest wynik aktu­al­nej (maksy­mal­nie tygod­niowej) mor­fologii z uwzględ­nie­niem licz­by leuko­cytów (WBC) oraz lim­fo­cytów.

.

Wynik bada­nia jest dostęp­ny po 5 dni­ach roboczych.

Cena bada­nia immunofeno­ty­pu wraz z pobraniem w placów­ce to 450 zł


Jak umówić się na badanie immunofenotypu?

Wystar­czy do nas zadz­wonić lub napisać na cza­cie. Na badanie może­my umówić Państ­wa w 1 z naszych 200 placówkach w dogod­nej dla Państ­wa lokaliza­cji. Dostęp­ne placów­ki moż­na sprawdz­ić klika­jąc TUTAJ.

Badanie immunofeno­ty­pu moż­na wykon­ać w szer­szym zakre­sie w Pakiecie Poronienia Nawykowe


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

 

 

Data publikacji: 09/04/2019