Intrukcja pobrania materiału do badań za pomocą zestawu

Zestaw do badania medycznegoZestaw zaw­iera:

  • Wymazówka zakońc­zona polie­strową gąbką w plas­tikowym opakowa­niu
  • Jed­no­ra­zowe, beztalkowe rękaw­icz­ki
  • Zaadresowana kop­er­ta zwrot­na ..

Ksz­tałt wymazów­ki służącej do pobra­nia mate­ri­ału — wymazowka-badanie_medyczne

PROCEDURA POBRANIA MATERIAŁU:

Jeżeli wymaz ma być pobrany z górnych dróg odd­e­chowych (gardło), moż­na tego dokon­ać dopiero 30 min­ut po posiłku, wyp­i­tym płynie lub myciu zębów!
Zale­cane jest pobranie wymazów „na czc­zo”.

1. Umyć dokład­nie ręce (mydłem) następ­nie założyć dołąc­zone do zestawu rękaw­icz­ki.

UWAGA — Całą oper­ację pobra­nia mate­ri­ału należy bezwzględ­nie przeprowadz­ić w rękaw­iczkach dołąc­zonych do zestawu.

2. Wyjąć wymazówkę z plas­tikowego opakowa­nia chwyta­jąc za koniec bez gąbkowego aplika­to­ra. Pod­czas pobiera­nia wymazu pałeczkę należy trzy­mać przez cały czas za ten koniec.

3. Wprowadz­ić koniec pałecz­ki z gąbkowym aplika­torem w miejsce wymazu np. ujś­cie szyj­ki maci­cy, cewka moc­zowa, wewnętrz­na strona policz­ka itp. – zależy od rodza­ju wykony­wanego bada­nia.

4. Wymazówkę wprowadz­ić do zewnętrznego ujś­cia szyj­ki maci­cy, cew­ki moc­zowej – dro­gi rodne — na głębokość 1–2 cm, odczekać 2–3 sekundy i naciska­jąc na błonę ślu­zową wykon­ać kilka­krot­nie ruchy obro­towe w celu uzyska­nia więk­szej iloś­ci komórek nabłon­ka.

5. W przy­pad­ku wymazu z policz­ka tym samym aplika­torem proszę pobrać wymaz z obu policzków, poprzez kilka­krotne (ok. 10x po lewej i prawej stron­ie policz­ka) potar­cie o wewnętrzną stronę policz­ka.

6. Gdy mate­ri­ał stanowi plwoci­na należy końcówkę z aplika­torem zanurzyć w badanym mate­ri­ale i obra­cać 5 — 6 krot­nie.

UWAGA — Aplika­tor NIE MOŻE dotknąć innych powierzch­ni.

7. Następ­nie włożyć wymazówkę z pobranym mate­ri­ałem z powrotem do plas­tikowego opakowa­nia i następ­nie zamknąć.
8. Po każ­do­ra­zowym pobra­niu należy pod­pisać próbkę w miejs­cu do tego przez­nac­zonym i odesłać do lab­o­ra­to­ri­um.


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Data publikacji: 28/05/2015