Łuszczyca objawy

Jak objawia się łuszczyca i kiedy można ją wyleczyć tylko dietą?

Łuszczy­ca jest chorobą, która wys­tępu­je bard­zo częs­to. Tylko w Polsce może na nią cier­pieć pon­ad 700 000 osób. Objawy łuszczy­cy doty­czą przede wszys­tkim skóry, paznok­ci oraz stawów. W więk­szoś­ci są widoczne gołym okiem przez co stanow­ią poważny prob­lem psy­chiczny dla wielu pac­jen­tów. W dal­szej częś­ci artykułu powiemy, jakie są najczęst­sze objawy łuszczy­cy oraz kiedy moż­na wyleczyć łuszczy­cę tylko odpowied­nią dietą.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię
Wybierając badanie na celiakię warto sprawdzić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powinno obejmować haplotypy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najszerszego zakresu badania na celiakię otrzymasz od nas również zalecenia lekarza oraz dietetyka klinicznego. Przeczytaj więcej na temat pewności wyników badania na celiakię .…

Łuszczyca objawy

Pier­wsze zmi­any pojaw­ia­ją się zwyk­le jako czer­wono­brunatne grud­ki na skórze. Są one owalne bądź okrągłe, płask­ie i wyraźnie odgranic­zone od otacza­jącej skóry. Początkowo mają one od kilku milimetrów do 2 cen­tymetrów. Z cza­sem pow­ięk­sza­ją się jed­nak nawet do kilku cen­tymetrów.

Zmi­any skórne towarzyszące łuszczy­cy zlokali­zowane są najczęś­ciej na łok­ci­ach, w okol­i­cy krzyżowej, na kolanach, dło­ni­ach, stopach, poślad­kach oraz skórze głowy. Są one pokryte charak­terysty­czną sre­brzys­tą, nawarst­wia­jącą się łuską – tzw. blaszką łuszczy­cową.

Łuszczyca objawy – specyficzne zachowanie zmian skórnych

 • Objaw świecy stearynowej – jeśli zdrapiemy ze zmi­any łuskę, sta­je się ona błyszczą­ca jak steary­na.
 • Objaw Koeb­n­era – wys­tępu­je tylko w akty­wnej postaci łuszczy­cy (nie wys­tępu­je przy remisji objawów) i pole­ga na tym, że każde niewielkie zadra­panie naskór­ka po około 8–14 dni powodu­je wys­tąpi­e­nie zmi­an łuszczy­cowych. Objaw ten wys­tępu­je też w innych chorobach np. mięcza­ku zakaźnym czy lisza­ju płaskim.
 • Objaw Aus­pitza – pole­ga  na wys­tąpi­e­niu punk­towego krwaw­ienia w miejs­cu zdra­pa­nia (przy uży­ciu nieco więk­szej siły niż dla wywoła­nia objawu świecy stearynowej) chorobowych łusek. Jest to związane z płyt­szym, niż w skórze zdrowej, położe­niem naczyń krwionośnych.
 • Objaw Nikowskiego – wys­tępu­je przy łuszczy­cy krostkowej i pole­ga na spełza­niu naskór­ka w wyniku potar­cia skóry.

Łuszczyca objawy na paznokciach

Cza­sa­mi pac­jen­ci zami­ast zmi­an na skórze obser­wu­ją u siebie łuszczące się paznok­cie. Doty­czy to nawet 20–50% pac­jen­tów z łuszczy­cą. Obser­wu­ją oni u siebie zwyk­le tzw. objaw naparstkowa­nia – wys­tępowanie drob­nych i mało widocznych punk­towych wgłę­bień w płytce. Paznok­cie oso­by z łuszczy­cą są kruche, łam­li­we i rozwarst­wia­ją się. Częs­to są też pożółkłe. Takie zmi­any mogą doty­czyć zarówno rąk jak i stóp.

Objawy łuszczyca stawów

Ten typ łuszczy­cy pojaw­ia się u około 5–20% pac­jen­tów po upły­wie około 10 lat od wys­tąpi­enia zmi­an skórnych. Jego objawem jest pod­wyżs­zona tem­per­atu­ra, dreszcze, bóle stawów i piecze­nie skóry. Najczęś­ciej wys­tępu­je ona w sytu­ac­jach stre­su­ją­cych – także tych pozy­ty­wnych – oraz wtedy, gdy mamy infekcję.

Łuszczyca sama może być objawem innej choroby

Bada­nia pokazu­ją, że nawet 104 000 pac­jen­tów w Polsce, którzy leczą się na łuszczy­cę mogło­by skutecznie popraw­ić swój stan zdrowia tylko dzię­ki wyko­na­niu bada­nia na celi­ak­ię (trwałą nietol­er­ancję glutenu) i włącze­niu diety bezg­lutenowej.
>
Celi­akia czyli trwała nietol­er­anc­ja glutenu uważana jest częs­to za chorobę wieku dziecięcego. To błąd! Może ona ujawnić się w każdym wieku. Dodatkowo częs­to jej objawy są bard­zo mało charak­terysty­czne. Pac­jen­ci i lekarze kojarzą tę chorobę głównie z bóla­mi brzucha, wzdę­ci­a­mi czy biegunka­mi, a objawem celi­akii może być np. łuszczy­ca, złe samopoczu­cie, niska waga, osła­bi­e­nie, bóle głowy, prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka czy poronienia. Jeśli leczysz się na łuszczy­cę koniecznie powinieneś wykon­ać również badanie w kierunku trwałej nietol­er­ancji glutenu czyli celi­akii.

Dlaczego badanie w kierunku celiakii jest tak ważne w leczeniu łuszczycy

W przeprowad­zonych bada­ni­ach u 16% pac­jen­tów leczą­cych się na łuszczy­cę stwierd­zono pod­wyżs­zony poziom prze­ci­w­ci­ał związanych z celi­ak­ią (trwałą nietol­er­ancją glutenu). Po włącze­niu u nich diety bezg­lutenowej odno­towano poprawę stanu zdrowia.

Pro­fe­sor G. Michaels­son w jed­nym z wywiadów opub­likowanych w cza­sopiśmie „Pso­ri­a­sis Advance” wydawanym przez Nation­al Pso­ri­a­sis Foun­da­tion w USA zapy­tany o to co radzi chorym na łuszczy­cę i łuszczy­cowe zapale­nie stawów  powiedzi­ał, że:
.

zale­ca wszys­tkim pac­jen­tom z umi­arkowaną lub ciężką łuszczy­cą lub łuszczy­cą krostkową rąk i stóp wykon­ać bada­nia pod kątem celi­akii. Kosz­ty wyko­na­nia takiego bada­nia są niskie, a wyni­ki mogą być bard­zo satys­fakcjonu­jące. Z obserwacji pro­fe­so­ra wyni­ka, że pac­jen­ci z łuszczy­cą i uta­joną celi­ak­ią prze­chodząc na dietę bezg­lutenową byli wol­ni od łuszczy­cy po raz pier­wszy od 25 lat!

Jak sprawdzić, czy łuszczyca może być spowodowana celiakią?

Aby sprawdz­ić, czy przy­czyną łuszczy­cy jest celi­akia pac­jen­ci cza­sem prze­chodzą na prób­ną dietę bezg­lutenową. Nie jest to jed­nak dobre rozwiązanie ponieważ nawet jeśli nastąpi poprawa nadal nie mamy pewnoś­ci, że przy­czyną naszego prob­le­mu fak­ty­cznie jest nietol­er­anc­ja glutenu.Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy łuszczy­ca może być spowodowana celi­ak­ią — zrób prosty test gene­ty­czny. To najbardziej pewne badanie pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu i aby je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która pomoże wye­lim­i­nować u Ciebie łuszczy­cę. Wyko­nanie bada­nia gene­ty­cznego daje Ci jeszcze jed­ną ważną korzyść. Jeśli się okaże, że masz geny związane z celi­ak­ią, to jest to istot­ną infor­ma­cją dla Twoich najbliższych. Oni również  mogą chorować na trwałą nietol­er­ancję glutenu lub zachorować na nią w przyszłoś­ci. Możesz uchronić ich więc przed groźny­mi powikła­ni­a­mi tej choro­by.

Czym jest celiakia?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

Celi­akia prowadzi do zaniku kosmków jeli­towych. Te z kolei są odpowiedzialne za wchła­ni­an­ie skład­ników  z poży­wienia. Jeśli kosm­ki zanikną, to Twój orga­nizm nie będzie mógł czer­pać z poży­wienia skład­ników, które są mu potrzeb­ne. To doprowadzi do jego stop­niowego wyniszczenia. Objawem tego mogą być m.in zmi­any skórne takie jak wysyp­ka, świąd, podrażnie­nie, opryszcz­ka na skórze, rumień, grud­ki zapalne, pęcherzy­ki itp. oraz łuszczy­ca. Co ważne tym zmi­anom moż­na prze­ci­wdzi­ałać sto­su­jąc odpowied­nią dietę.
.

Celiakia badanie

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. Diag­noza celi­akii jest bard­zo istot­na.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

.

.
Im bardziej kosm­ki jeli­towe są zniszc­zone tym orga­nizm sta­je się słab­szy. Pogłębia się niedoży­wie­nie, co ma wpły­wa na wszys­tkie organy również na mózg. Oso­ba cho­ra na celi­ak­ię spoży­wa­jąc gluten naraża się na wiele uciążli­wych i częs­to także niebez­piecznych dla zdrowia kon­sek­wencji m.in
— depresję,
— ane­mię,
— prob­le­my ze szk­li­wem,
— brak energii do życia,
— apatię,
— podat­ność na choro­by — niską odporność,
— osteo­porozę (również u dzieci!)
— a nawet na nowotwór
— zapale­nie jamy ust­nej

Im szy­b­ciej zostanie u Ciebie zdi­ag­no­zowana celi­akia, tym lep­iej dla Two­jego zdrowia — będziesz miał szan­sę uniknąć wielu chorób i w tym raka jeli­ta!

Przeczy­taj więcej: łuszczy­ca lecze­nie

Celiakia badanie
Pakiety badań

 

Badanie Celiakii

  • Badanie genów HDQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


 

Badanie Celiakii wraz z konsultacją dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską i dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem i diete­tykiem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­eraBezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

Data publikacji: 20/04/2017, Data aktualizacji: 12/07/2017