Nadmiar żelaza — czy jest niebezpieczny?

Obaw­iamy się niedoboru żelaza – nikt z nas nie chce mieć prze­cież ane­mii. Warto zdawać sobie jed­nak sprawę, że nad­mi­ar żelaza może być nawet groźniejszy! Najczęś­ciej ten stan spowodowany jest hemochro­ma­tozą – chorobą gene­ty­czną, która doty­czy aż 1 na 200 osób [1].

  1. Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza?
  2. Co oznacza pod­wyżs­zony poziom żelaza w orga­nizmie?
  3. Jaki poziom żelaza jest niebez­pieczny?
  4. Kiedy zro­bić badanie na nad­mi­ar żelaza?

Jakie są objawy nadmiaru żelaza?

Początkowo nad­mi­ar żelaza daje nieoczy­wiste objawy, np. zmęcze­nie, osła­bi­e­nie, bóle brzucha, wypadaniem włosów. Z cza­sem, gdy organy i tkan­ki ule­ga­ją stop­niowe­mu zniszcze­niu, pojaw­ia­ją się inne dolegli­woś­ci. Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza na dal­szych eta­pach? To m.in. marskość wątro­by, brą­zowe plamy na skórze, cukrzy­ca, niewydol­ność ser­ca, bóle stawów, niepłod­ność czy wczes­na menopauza.

Co oznacza podwyższony poziom żelaza w organizmie?

Masz niepraw­idłowy wynik bada­nia krwi i chcesz wiedzieć, co oznacza pod­wyżs­zony poziom żelaza w orga­nizmie? Nie lekce­waż tego prob­le­mu, ponieważ wskazu­je, że dzieje się coś złego i konieczne jest poz­nanie przy­czyny.

Nad­mi­ar żelaza najczęś­ciej wiąże się z chorobą gene­ty­czną – hemochro­ma­tozą. Z powodu mutacji w genie HFE niepraw­idłowo dzi­ała mech­a­nizm odpowiedzial­ny za gospo­darkę żela­zową, co skutku­je odkładaniem tego pier­wiast­ka.

Jaki poziom żelaza jest niebezpieczny?

Wczesne wykrycie hemochro­ma­tozy pozwala cofnąć niek­tóre objawy, popraw­ić samopoczu­cie i zmniejszyć ryzyko pow­sta­nia kole­jnych powikłań (np. marskoś­ci wątro­by czy cukrzy­cy). Jaki poziom żelaza jest niebez­pieczny? Warto pamię­tać, że tak naprawdę każdy wynik powyżej normy powinien być skon­sul­towany z lekarzem, a diag­nos­ty­ka powin­na zostać pogłębiona.

Kiedy zrobić badanie na nadmiar żelaza?

Zmęcze­nie, osła­bi­e­nie orga­niz­mu, wypadanie włosów, sła­ba odporność… Tego typu dolegli­woś­ci mogą świad­czyć o zbyt wysokim poziomie żelaza. Kiedy zro­bić badanie na nad­mi­ar żelaza? Warto zde­cy­dować się na nie jak najszy­b­ciej po ich zaob­ser­wowa­niu u siebie. Poziom żelaza i fer­ry­tyny warto kon­trolować również u osób ze zmi­ana­mi w genie HFE – dzię­ki temu możli­wa będzie jak najszyb­sza reakc­ja.

 

Źródło:
[1] K. Derc, M. Grzymisławs­ki, G. Skaru­pa-Szabłows­ka, Hemochro­ma­toza pier­wot­na (Pri­ma­ry hemochro­mato­sis), „Gas­troen­terolo­gia Pol­s­ka” 2001, 8 (2), s. 181–188.

Data publikacji: 18/12/2018