Nadmiar żelaza – problem, którego nie wolno lekceważyć

Jakie są objawy nadmiaru żelaza we krwi, Jak wygląda leczenie nadmiaru żelaza we krwi, Jak obniżyć nadmiar żelaza we krwi, Co jeść przy nadmiarze żelaza

Nad­mi­ar żelaza wielu osobom kojarzy się z czymś korzyst­nym – nic bardziej myl­nego! Zbyt duża ilość tego pier­wiast­ka może odkładać się w narzą­dach, m.in. wątro­bie, trzustce, ser­cu czy stawach. To z kolei wiąże się z wys­tąpi­e­niem takich powikłań jak marskość wątro­by, niewydol­ność ser­ca, cukrzy­ca czy niepłod­ność. Co jeszcze warto wiedzieć o nad­mi­arze żelaza?

Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza we krwi?
Jak wyglą­da lecze­nie nad­mi­aru żelaza we krwi?
Jak obniżyć nad­mi­ar żelaza we krwi?
Co jeść przy nad­mi­arze żelaza?

Jakie są objawy nadmiaru żelaza we krwi?

Początkowo nad­mi­ar żelaza objaw­ia się w sposób nieoczy­wisty: zmęcze­niem i osła­bi­e­niem orga­niz­mu, bóla­mi brzucha, bóla­mi stawów. Jakie są objawy nad­mi­aru żelaza we krwi, gdy pier­wiast­ka jest już naprawdę dużo? Wtedy może dojść do uszkodzenia narządów, a w kon­sek­wencji m.in. cukrzy­cy, niepłod­noś­ci, spad­ku libido, marskoś­ci wątro­by czy prob­lemów ze stawa­mi.

Jak wygląda leczenie nadmiaru żelaza we krwi?

Zatem jak wyglą­da lecze­nie nad­mi­aru żelaza we krwi? Najpierw trze­ba poz­nać przy­czynę tego stanu rzeczy. Najczęś­ciej jest nią hemochro­ma­toza – choro­ba gene­ty­cz­na związana z mutacją w genie HFE. Jeśli zostanie postaw­iona diag­noza, należy udać się do hema­tolo­ga lub gas­troen­terolo­ga. Spec­jal­ista dobierze odpowied­nie lecze­nie.

Jak obniżyć nadmiar żelaza we krwi?

Przy hemochro­ma­tozie sto­su­je się najczęś­ciej upusty krwi – nat­u­ral­ną metodę. Jak obniżyć nad­mi­ar żelaza we krwi? Oczy­wiś­cie nie wystar­czy odd­anie krwi raz, najczęś­ciej na początku są to upusty 1–2 razy w tygod­niu, a po unor­mowa­niu poziomu żelaza – raz na kil­ka miesię­cy.

Co jeść przy nadmiarze żelaza?

Warto zdawać sobie sprawę, że gdy przy­czyną nad­mi­aru żelaza jest hemochro­ma­toza, sama dieta nie wystar­czy. Zapo­bieg­nie ona tylko dostar­cze­niu do orga­niz­mu dal­szych nad­wyżek, jed­nak nadal pozostanie w nim żela­zo już nagro­mad­zone.

Odpowied­nia dieta jest zatem tylko dodatkiem. Co jeść przy nad­mi­arze żelaza, a czego nie jeść? Należy ograniczyć pro­duk­ty bogate w żela­zo (przede wszys­tkim czer­wone mię­so, podro­by, drób i jaja) oraz alko­hol i wit­a­m­inę C, które zwięk­sza­ją przyswa­janie pier­wiast­ka. Warto jeść warzy­wa i owoce, nabi­ał i pro­duk­ty pełnoziar­niste.

Data publikacji: 08/02/2019