Planujesz ciążę? Chcesz urodzić zdrowe dziecko?

Wyklucz zakażenie wirusem HPV!

Wiele infekcji układu moc­zowo-płciowego (w tym także zakaże­nie wirusem HPV) w początkowych sta­di­ach roz­wo­ju prze­b­ie­ga bezob­ja­wowo? Są one przy tym  bard­zo niebez­pieczne dla Ciebie i Two­jego dziec­ka! Przed planowaną ciążą wskazane jest wyko­nanie bada­nia na  HPV. Wywołana nim infekc­ja może bowiem doprowadz­ić we wczes­nych eta­pach ciąży nawet do poronienia! Pon­ad­to ist­nieje także ryzyko prze­niesienia wirusa na noworod­ka zarówno pod­czas poro­du siła­mi natu­ry jak i również pod­czas cię­cia cesarskiego. Zdarza się, że dziecko ma objawy chorobowe już kil­ka miesię­cy po urodze­niu ale mogą one także wys­tąpić u niego dopiero po kilku lat­ach.

.

W jaki sposób mogę sprawdzić, czy jestem zakażona wirusem HPV?

Najczul­szy­mi i najbardziej swoisty­mi meto­da­mi potwierdza­ją­cy­mi infekcję HPV są metody z wyko­rzys­taniem biologii moleku­larnej (gene­ty­czne) np. łańcu­chowa reakc­ja polimer­azy (PCR). Czułość i swois­tość tych metod wynosi około 100%.

Porów­nanie skutecznoś­ci tes­tu HPV oraz cytologii…

 

Data publikacji: 21/05/2015, Data aktualizacji: 24/01/2017