Testy na celiakię – które badanie wybrać?badania celiakia

Celi­akia to naj­groźniejsza nietol­er­anc­ja pokar­mowa o podłożu gene­ty­cznym.  Nielec­zona prowadzi do poważnych kon­sek­wencji zdrowot­nych takich jak zmi­any skórne, psy­chiczne, a nawet nowot­worowe. Ist­nieje kil­ka rodza­jów badań w kierunku celi­akii. Od jakich najlepiej zacząć, by diag­noza była skutecz­na, wygod­na i szy­b­ka?

Rodzaje badań w kierunku celiakii

Badania genetyczne

Oso­by chore na celi­ak­ię posi­ada­ją geny: HLA DQ8 lub HLA DQ2 — to proste. Jeżeli nie ma się tych genów, nie moż­na zachorować na celi­ak­ię. Dlat­ego diag­nos­tykę w kierunku celi­akii najlepiej rozpocząć w tym kierunku. Bada­nia gene­ty­czne w kierunku celi­akii to pew­na i wygod­na diag­noza. Rekomen­dację diag­nos­ty­czne Europe­jskiego Towarzyst­wa Pedi­atrii Gas­trologii, Hepa­tologii i Żywienia również zale­ca­ją bada­nia gene­ty­czne, jako klucz i wstęp do diag­nos­ty­ki. Po potwierdze­niu obec­noś­ci genów, kole­jnym badaniem jest badanie sero­log­iczne.

Badania serologiczne przeciwciał:

  • Prze­ci­w­ci­ała prze­ciw trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej anty-tTG w klasie IgA.
    Wynik dodat­ni może świad­czyć o choro­bie
  • Prze­ci­w­ci­ała prze­ci­wen­domyz­jalne anty-EmA w klasie IgA 
    Wynik dodat­ni świad­czy tylko o wrażli­woś­ci na gluten, ale nie o celi­akii
  • Uogól­niony poziom wszys­t­kich prze­ci­w­ci­ał klasy IgA. Wynik tych badań może być fałszy­wie negaty­wny ponieważ u około 2% przy­pad­ków u osób z Celi­ak­ią wys­tępu­je bard­zo nis­ki poziom tych prze­ci­w­ci­ał

Badanie endoskopowe- biopsja jelita cienkiego

Badanie wykony­wane pod­czas gas­troskopii. Lekarz korzys­ta­jąc z sondy wyci­na malutkie frag­men­ty wnętrza jelit i pod­da­je badan­iom histopa­to­log­icznym — Oce­nia poziom zaniku kosmków jeli­towych. Stopień ich degradacji świad­czy o zaawan­sowa­niu choro­by. Zabieg jest bard­zo nieprzy­jem­ny i przeprowadza się go pod narkozą.

Zanik kosmków, dodat­ni wynik bada­nia prze­ci­w­ci­ał i dobra reakc­ja orga­niz­mu na wyco­fanie glutenu z diety, może stanow­ić pod­stawę do rozpoz­na­nia celi­akii. Jedynie przeprowadze­nie dodatkowego bada­nia gene­ty­cznego może dać całkow­itą pewność.

Badania celiakia — od czego zacząć?

Wyty­czne Europe­jskiego Sto­warzyszenia Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia z 2012 doty­czące diag­nos­ty­ki celi­akii rekomen­du­ją przeprowadze­nie badań gene­ty­cznych w kierunku celi­akii gdy pode­jrze­wamy chorobę. W przy­pad­ku dodat­niego wyniku badań DNA, obec­noś­ci prze­ci­w­ci­ał tTGA i EmA oraz wys­tępu­ją­cych objawów klin­icznych celi­akii — lekarz może pod­jąć decyzję o zrezyg­nowa­niu z biop­sji jeli­ta cienkiego.

rekomendacja_celiakia

Bada­nia celi­akii najlepiej rozpocząć od bada­nia włas­nego DNA. To badanie daje nam gwarancję pewnego wyniku, który pozosta­je ważny całe życie. Badanie jest bezbolesne i przy­jazne dla dzieci.  Wykonu­jąc badanie wyk­luczysz celi­ak­ię lub dowiedziesz się, czy two­je geny spraw­ia­ją, że możesz zachorować . Poz­woli to zapo­biec i prze­ci­wdzi­ałać choro­bie. Bada­nia gene­ty­czne gwaran­tu­ją pewność wyniku. Możesz je zle­cić samemu, bez skierowa­nia lekarza, nie wychodząc z domu.

Czy da się wyleczyć celiakię?

badania celiakiaOdpowiedź jest pros­ta — nie. Celi­akia jako choro­ba gene­ty­cz­na pozosta­je nieuleczal­na. Jedynym lekarst­wem jest rezy­gnac­ja z tego co szkodzi, czyli z glutenu. Po prze­jś­ciu na dietę bezg­lutenową orga­nizm chorego zacznie się regen­erować i jego jeli­ta będą mogły nor­mal­nie pra­cow­ać. Prze­bieg leczenia prze­b­ie­ga u każdego inaczej. Poprawę moż­na zauważyć nawet po kilku tygod­ni­ach diety, jed­nak do pełnego wyleczenia i odbu­dowy kosmków jeli­towych potrze­ba nawet 3 lat.

Badania celiakia — kiedy wykonać

W każdym przy­pad­ku, w którym mamy wraże­nie, że gluten, źle na nas dzi­ała.
Wys­tępowanie objawów klin­icznych:
spadek masy ciała, wzdę­cia, bóle brzucha, biegun­ki, owr­zodzenia ustn, eroz­jaszk­li­wa zębowego, zaburzenia behaw­io­ralne, ane­mia.
Jeśli cho­ru­jesz na: schorzenia tar­czy­cy, hashimo­to, cukrzy­cę typu I, chorobę Dühringa, chorobę Leśniewskiego-Crohna, bezpłod­ność, poronienia nawykowe
Jeśli  celi­akia jest obec­na w two­jej rodzinie
Jeśli doty­chcza­sowe bada­nia nie dały jed­noz­nacznego wyniku

 

Badanie celiakia — Test możesz zamówić nie wychodząc z domu lub zrobić badanie w jednej z 200 przychodni w całej Polsce

Aby zamówić badanie celi­akii, zadz­woń na bezpłat­ną infolin­ię 800 007 771 lub zamów przez inter­net. Zestaw przesyłamy do Państ­wa dar­mowym kuri­erem.  Badanie możesz wykon­ać również w jed­nej z pon­ad 200 przy­chod­ni w całej Polsce -> zna­jdź przy­chod­nie

.

Badanie celiakia cenaBadania celiakia cena

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko 

Warto wiedzieć:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: pon.-czw. 7:00–22:00, pt, 7:00–20:00, week­endy i świę­ta: 9:00–21:00
Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Alek­san­dra Kłud­kows­ka

mgr Joanna Musiał

mgr Joan­na Musi­ał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Eweli­na Czer­na­chows­ka

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Prze­liorz

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

Data publikacji: 02/08/2016, Data aktualizacji: 12/06/2019