Zakażenie HPV- Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest wirus brodawczaka i jak jest przekazywany?

Ludzkie wirusy bro­daw­cza­ka są grupą więcej niż 100 typów wirusów. Nazwa pochodzi od efek­tu jaki wywołu­ją te wirusy- bro­daw­ki. Typy wirusów HPV, które powodu­ją pow­stawanie bro­dawek na rękach i stopach różnią się od tych które induku­ją bro­daw­ki w okoli­cach płciowych oraz w gar­dle. Niek­tóre typy HPV związane są również z określony­mi typa­mi nowot­worów.
Około 30 typów wirusów HPV może być przekazy­wane przez kon­tak­ty sek­su­alne. Jed­nak lekarze nie są w stanie stwierdz­ić kiedy rzeczy­wiś­cie ta infekc­ja następu­je.
Więk­szość infekcji HPV mija w prze­ciągu kilku lat, ale część z nich pozosta­je przez wiele lat powodu­jąc bądź nie, zmi­any w komórkach.

2. Co to jest brodawka płciowa?

Kil­ka typów wirusa HPV może spowodować pojaw­ie­nie się wokół zewnętrznych narządów rod­nych oraz odby­tu kłykcin płciowych ( bro­dawek). Bro­daw­ki płciowe są związane z dwoma typa­mi wirusa HPV: HPV-6 oraz HPV-11. Bro­daw­ki mogą pojaw­ić się w ciągu kilku tygod­ni, miesię­cy lub nawet lat po odby­ciu kon­tak­tu sek­su­al­nego z osobą zakażoną wirusem HPV, jak również bro­daw­ki te mogą się nigdy nie pojaw­ić.

3. Jaki jest związek pomiędzy HPV a rakiem szyjki macicy?

Wirusa HPV uzna­je się za główną przy­czynę pow­stawa­nia raka szyj­ki maci­cy. Wiele badań wskazu­ję również na wirusa HPV jako czyn­nik ryzy­ka w pow­stawa­niu raka odby­tu, sro­mu, pochwy, penisa oraz niek­tórych częś­ci gardła.

4. Czy występują określone typy wirusa HPV, które ściśle związane są z nowotworem?

Ist­nieją typy wirusów HPV zal­iczane do grupy „ wysok­iego ryzy­ka nowot­worowego” jak i „niskiego ryzy­ka nowot­worowego”. Obie te grupy mogą powodować wzrost abnor­mal­nych komórek, ale tylko typy wysok­iego ryzy­ka mogą prowadz­ić do nowot­woru.
Do grupy wirusów wysok­iego ryzy­ka, przekazy­wanych płciowo należą typy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 69.
Objawy zakaże­nia typa­mi wirusów z grupy wysok­iego ryzy­ka również są bro­daw­ki ale zde­cy­dowanie mniej widoczne niż w przy­pad­ku bro­dawek powodowanych przez typ HPV-6 i 11.
Warto również zapamię­tać, że więk­szość wirusów HPV z grupy wysok­iego ryzy­ka po jakimś cza­sie zosta­je zlik­wid­owane przez gospo­darza i nie powodu­je nowot­woru.

5. Jakie są czynniki ryzyka dla infekcji HPV oraz raka szyjki macicy?

Posi­adanie wielu part­nerów sek­su­al­nych jest czyn­nikiem ryzy­ka infekcji HPV. Mimo, że więk­szość infekcji samoist­nie zosta­je zlik­wid­owane , to zakaże­nie wirusem HPV wysok­iego ryzy­ka zwięk­sza szanse na pojaw­ie­nie się cięż­kich anom­alii oraz raka szyj­ki maci­cy. Rozwój raka szyj­ki maci­cy u kobi­et zain­fekowanych wirusem wysok­iego ryzy­ka zależy od różnych czyn­ników współ­gra­ją­cych z wirusem, takich jak pale­nie tyto­niu oraz posi­adanie wielu dzieci.

6. Jakie są sposoby zwalczania infekcji wirusa HPV?

Nieste­ty nie ma lekarst­wa na infekc­je wirusa HPV, jedynie moż­na leczyć objawy zakaże­nia- bro­daw­ki. Meto­da­mi powszech­nie stosowany­mi są: kri­ochirur­gia, zabie­gi laserowego usunię­cia bro­dawek jak również trady­cyjne zabie­gi chirur­giczne.

Zobacz też: To badanie warto wykonać przed zabiegiem operacyjnym!

7. Kto może mieć raka szyjki macicy?

Odkąd wiado­mo, że rak szyj­ki maci­cy jest powodowany przez wirusa HPV, każ­da kobi­eta która odbyła sto­sunek płciowy może mieć raka. Określone typy HPV ‚pale­nie tyto­niu, bycie nosi­cielem HIV lub AIDS zde­cy­dowanie zwięk­sza­ją możli­wość wys­tąpi­enia raka szyj­ki maci­cy.

8. Kto może mieć HPV?

Każdy mężczyz­na i każ­da kobi­eta, którzy odbyli sto­sunek płciowy, mogą mieć HPV. Lekarze twierdzą, że trzy oso­by z czterech w ciągu swo­jego życia zostaną zain­fekowani HPV. Infekc­ja jest przekazy­wana przez kon­tak­ty skóra-skóra pod­czas sto­sunku płciowego.

9. Czy wiem, że mam HPV?

W więk­szoś­ci przy­pad­ków, HPV nie daje widocznych symp­tomów, ale niek­tóre typy mogą powodować zmi­any w komórkach szyj­ki maci­cy.
Widoczne ozna­ki infekcji HPV mogą pojaw­ić się po tygod­ni­ach, miesią­cach, lat­ach, dlat­ego możesz nie wiedzieć, że masz wirusa.

10. Czy infekcje HPV mogą być leczone?

Nie ma sposobów pozby­cia się samej infekcji HPV, jedynie moż­na leczyć zmi­any w szyjce maci­cy. Twój lekarz powinien przedysku­tować z Tobą metody leczenia, jeśli będziesz tego potrze­bować.

11. Czy jest test na HPV?

Tak, jest test dzię­ki które­mu moż­na ziden­ty­fikować kil­ka typów wirusa HPV. Ten test jest również pomoc­ny dla lekarzy, którzy chcą się zde­cy­dować na odpowied­nią ter­apię dla pac­jen­t­ki.

12. Jeśli test wykazał obecność HPV, co to oznacza dla mnie?

Takie kobi­ety powin­ny powtórzyć taki test znowu w ciągu 6–12 miesię­cy.
Niepraw­idłowy wyni­ki tes­tu wyko­nany po raz dru­gi nie świad­czy o tym, że taka kobi­eta ma duże szanse na rozwój raka szyj­ki maci­cy. Taki wynik wskazu­je na potrze­bę wyko­na­nia więcej podob­nych testów, jak również potrze­bę baczniejszej uwa­gi lekarza.

13. Jeśli test wykazał obecność HPV to czy możliwe jest określenie czasu zarażenia się nim?

Nie jest możli­we określe­nie kiedy dana oso­ba się nim zaraz­iła lub kto jej go przekazał. HPV może być wykry­ty wkrótce po odby­ciu sto­sunku płciowego lub kil­ka lat później. Wielu mężczyzn i kobi­et nie wie, że są zain­fekowani. Kon­domy nie zawsze chronią przed wirusem HPV. Ten wirus jest tak powszech­ny, że mając tylko jed­nego part­nera sek­su­al­nego przez całe życie, nie moż­na być pewnym, że nie zostało się nim zain­fekowanym.
Dlat­ego z tych powodów nie powinieneś/powinnaś obwini­ać swo­jego part­nera jeśli masz HPV.

14. Jeśli byłem/am zakażona HPV ale wirus ten sam się unicestwił, czy mogę zarazić się nim na nowo?

Więk­szość par reg­u­larnie odby­wa­ją­cych sto­sunku płciowe, dzieliło HPV aż do momen­tu kiedy ich sys­tem immuno­log­iczny nie wyrzu­cił go sam. Kiedy HPV zosta­je wyrzu­cony, nasz układ immuno­log­iczny zapamię­tu­je typ wirusa i chroni nas przed ponownym zaraże­niem. Manka­mentem jest to, że ist­nieje około 100 typów wirusa a bycie odpornym na jeden typ wirusa nie chroni nas przed infekcją inny­mi typa­mi HPV.

15. Jeśli mam HPV i zmiany w szyjce macicy, co mam zrobić?

Twój lekarz powinien przeprowadz­ić dodatkowe bada­nia, określa­jące zaawan­sowanie zmi­an. Poza tym jeśli pal­isz to przes­tań ponieważ pale­nie może spowodować przemi­anę już zmienionych komórek w raka.

16. Czy zawsze będę miał/a HPV?

Naprawdę nikt tego nie wie, ale jest to raczej mało praw­dopodob­ne. HPV, w więk­szoś­ci przy­pad­ków zosta­je unices­t­wiony w ciągu 1–2 lat.

Pamię­taj !!!

 • Praw­ie każ­da kobi­eta będzie miała HPV, lecz tylko u nielicznych rozwinie się rak szyj­ki maci­cy. Więk­szość infekcji HPV zosta­je unices­t­wione. Tylko HPV, które nie zosta­je unices­t­wione przez wiele lat może prowadz­ić do raka szyj­ki maci­cy.
 • Moż­na zapo­biec rakowi szyj­ki maci­cy. Wczesne wykrycie zmienionych komórek chroni przed rakiem
 • Infor­ma­c­ja o tym ze jest się zain­fekowanym HPV może być pomoc­na jeśli jesteś po 30.

17. Jak często mogą pojawiać się brodawki płciowe?

U niek­tórych ludzi jest to jed­no­ra­zowy epi­zod, pod­czas gdy u innych są to stany nawraca­jące się. Kiedy pojaw­ia­ją się bro­daw­ki świad­czy to o akty­wnoś­ci wirusa. Nato­mi­ast kiedy bro­daw­ki zanika­ją, wtedy wirus jest w stanie uśpi­enia w komórkach skóry. Jest to stan kiedy wirus może być zakaźny lub nie.

Bro­daw­ki płciowe mogą lub też nie powró­cić po pier­wszym epi­zodzie. Bard­zo ważny w tym przy­pad­ku jest zdrowy sys­tem odpornoś­ciowy, ponieważ dzię­ki niemu wirus może zostać zwal­czony. Bro­daw­ki mogą pojaw­iać się w ciągu kilku tygod­ni, miesię­cy a nawet lat po odby­ciu sto­sunku płciowego z osobą zarażoną , albo wogóle nie wys­tąpić ‚co spraw­ia prob­le­my z określe­niem od kogo i kiedy dana oso­ba się zaraz­iła.

18. Jak mogę zarazić się brodawkami płciowymi?

Przez sto­sunek płciowy ( anal­ny i rzadziej oral­ny ), z osobą , która jest zakażona HPV. Bro­daw­ki płciowe najłatwiej się przenoszą kiedy są widoczne, choć cza­sa­mi są one za małe aby je zobaczyć gołym okiem.
Typ wirusa HPV, który powodu­je pojaw­ie­nie się bro­dawek płciowych, zwyk­le nie jest powo­dem pow­stawa­nia bro­dawek w innych częś­ci­ach ciała ‚np. na rękach.
Bro­daw­ki na innych częś­ci­ach ciała są powodowane przez inne typy HPV. Ludzie nie zaraża­ją się bro­dawka­mi płciowy­mi przez dotykanie bro­dawek na rękach lub stopach.
Bard­zo rzad­ko zna­j­du­je się bro­daw­ki na ustach, dlat­ego wielu spec­jal­istów uważa, że trans­mis­ja wirusa przez sex oral­ny jest mało praw­dopodob­na.

19. Jak mogę dowiedzieć się, że wystąpiły u mnie brodawki?

Cza­sa­mi bro­daw­ki płciowe są trudne do zaob­ser­wowa­nia. Zwyk­le nie jest łat­wo odróżnić bro­daw­ki płciowe od nor­mal­nych bulw wys­tępu­ją­cych w okoli­cach płciowych. Jeśli uważasz, że masz bro­daw­ki płciowe lub byłeś/byłaś narażona na kon­takt z wirusem HPV, powinieneś/ powin­naś skon­sul­tować się z lekarzem.
Aby ziden­ty­fikować bro­daw­ki płciowe, Twój lekarz zas­to­su­je kwas octowy. Po tym zabiegu bro­daw­ki płciowe sta­ją się białe i bardziej widoczne. Nieste­ty nie jest to do koń­ca meto­da właś­ci­wa ponieważ cza­sa­mi zdarza się, że pod wpły­wem kwa­su octowego zwykłe bro­daw­ki również sta­ją się bardziej widoczne.

20. Jak mogę zminimalizować ryzyko wystąpienia brodawek płciowych?

 • Odby­wanie sto­sunku płciowego tylko z jed­nym part­nerem, który nie ma innych part­nerów sek­su­al­nych. Ludzie, którzy mają wielu part­nerów sek­su­al­nych należą do grupy wysok­iego ryzy­ka posi­ada­nia chorób przenos­zonych drogą płciową ( STD- z ang. Sex­u­al­ly Trans­mit­ted Dis­eases ).
 • Jeśli ktoś ma widoczne symp­to­my bro­dawek płciowych, to nie powinien odby­wać sto­sunków płciowych aż do cza­su kiedy bro­daw­ki zanikną. Może to zre­dukować ryzyko prze­niesienia wirusa na kogoś innego.
 • Prez­er­waty­wy użyte praw­idłowo od momen­tu inic­jacji do samego koń­ca sto­sunku płciowego mogą wprowadz­ić min­i­mal­ną pro­tekcję, lecz tylko dla okolic skóry, którą pokry­wa prez­er­waty­wa. Kon­domy nie pokry­wa­ją całej okol­i­cy penisa, dlat­ego nie chronią w 100 % przed możli­wym zaraże­niem.
 • Nie potwierd­zono również żeby kre­my, żele oraz inne płyny chroniły przed HPV i bro­dawka­mi płciowy­mi.
 • Jeśli ktoś wcześniej był narażony na kon­takt z typem wirusa HPV powodu­jącego pow­stanie bro­dawek płciowych, to jest mało praw­dopodob­ne, aby te bro­daw­ki wys­tąpiły ponown­ie, jeżeli wcześniej układ odpornoś­ciowy sam je zwal­czył i zapamię­tał.

21. Jakimi sposobami są zwalczane brodawki płciowe?

 • Pamię­ta­jmy, że nie ma żad­nego lekarst­wa na wirus HPV.
 • Wszelkie sposo­by zwal­cza­nia doty­czą tylko symp­tomów zakaże­nia. Pod­sta­wowym celem w ter­apii jest pozby­cie się uciążli­wych symp­tomów zakaże­nia- bro­dawek. Lecz nie ma jed­nego, określonego sposobu dla wszys­t­kich przy­pad­ków wys­tępowa­nia bro­dawek.
 • Lecze­nie bro­dawek reduku­je możli­wość trans­misji na drugiego part­nera, który wcześniej mógł nie mieć kon­tak­tu z wirusem HPV.
 • W wyborze właś­ci­wej ter­apii ważne jest kil­ka aspek­tów: rozmi­ar bro­dawek, miejsce wys­tąpi­enia, ich liczeb­ność, czy nastąpiły w nich zmi­any, efek­ty uboczne oraz cena ter­apii.
 • Część zabiegów pole­ga na stosowa­niu maś­ci, inne z kolei powin­ny być wykony­wane w gabi­ne­tach lekars­kich lub nawet szpi­ta­lach jeśli stan pac­jen­ta tego wyma­ga.

22. Jakie zabiegi mogę wykonać w gabinecie lekarskim?

 • Kri­oter­apia- pole­ga­ją­ca na wym­raża­niu bro­dawek za pomocą ciekłego azo­tu.
 • Zabie­gi Pod­ofil­iną- chemiczny kom­po­nent, który powinien być aplikowany przez lekarza. Jest to starsza meto­da i obec­nie nie jest sze­roko stosowana.
 • TCA ( kwas trójchlorooc­towy)- jest kole­jnym chemicznym kom­po­nen­tem, aplikowanym na powierzch­nię bro­dawek przez lekarza.
 • Wycię­cie bro­dawek- zaletą tego bada­nia jest możli­wość pozby­cia się pod­czas jed­nej wiz­y­ty wszys­t­kich bro­dawek
 • Wypalanie bro­dawek przy uży­ciu prą­du elek­trycznego
 • Ter­apia laserowa – ta meto­da jest uży­wana do usunię­cia dużych i odsta­ją­cych bro­dawek, szczegól­nie tych na które inne zabie­gi nie dzi­ała­ją. Zabieg te są dosyć kosz­towne a i nie każdy gabi­net jest wyposażony w laser.
 • Inter­fer­on- sub­stanc­ja, która jest wstrzyki­wana do bro­dawek. Jed­nak jest to rzad­ko stosowana meto­da ze wzglę­du na efek­ty uboczne i wysoką cenę.

23. Jakie zabiegi mogę wykonać w domu?

Te zabie­gi pole­ga­ją na stosowa­niu wszelkiego rodza­ju kremów, które wydawane są z przepisu lekarza.

 • Pod­ofilox w kremie lub żelu. Sto­su­je się je w celu usunię­cia bro­dawek zewnętrznych. Nie jest to dro­ga ter­apia, łat­wa w przeprowadze­niu i bez­piecz­na ‚jed­nak musi być stosowana przez 4 tygod­nie.
 • Imiquimod w kremie. Również stosowany w celu pozby­cia się bro­dawek zewnętrznych. Jest bez­pieczny, łatwy w uży­ciu i posi­a­da dodatkową zaletę – mobi­lizu­je układ odpornoś­ciowy do wal­ki z wirusem HPV

24. Jak się mają brodawki płciowe do ciąży?

 • Więk­szość kobi­et w ciąży, u których pojaw­iły się wcześniej bro­daw­ki płciowe, nie powin­ny mieć żad­nych kom­p­likacji pod­czas ciąży i po urodze­niu dziec­ka.
 • Więk­szość dzieci urod­zonych przez kobi­ety z his­torią bro­dawek płciowych rodzi się zdrowych
 • Z powodu zmi­an hor­mon­al­nych pod­czas ciąży, bro­daw­ki mogą ros­nąć w rozmi­arach i liczbach, krwaw­ić lub w ekstremal­nych przy­pad­kach mogą spowodować cięższy poród.
 • Bard­zo rzad­ko pod­czas nar­o­dzin, dziecko jest narażone na kon­takt z bro­dawkowym typem HPV, co może przy­czynić się do roz­wo­ju bro­dawek w gar­dle noworod­ka.
 • Pomi­mo ryzy­ka, kobi­ety z bro­dawka­mi płciowy­mi, bloku­ją­cy­mi kanał rozrod­czy, nie powin­ny mieć przeprowad­zonego cię­cia cesarskiego. Ponieważ ryzyko ciecia cesarskiego jest znacznie więk­sze niż ryzyko zaraże­nia się noworod­ka bro­dawka­mi.
 • Ważne jest aby kobi­ety w ciąży powiadomiły lekarza, że wys­tępu­ją u nich bro­daw­ki lub u ich part­nerów. Tym sposobem moż­na określić czy kobi­ety takie wyma­ga­ją leczenia bro­dawek czy nie w trak­cie ciąży.

25. Czy to normalne, że czuję się niespokojna z powodu brodawek płciowych?

Tak, to nor­malne. Niek­tórzy ludzie są bard­zo zaniepoko­jeni, czu­ją się zaw­sty­dzeni, zakłopotani, mniej atrak­cyjni i mniej zain­tere­sowani sek­sem. Czu­ją złość w sto­sunku do swoich part­nerów, pomi­mo że nie jest to możli­we aby dowiedzieć się od kogo i kiedy się zarazili.
Niek­tórzy ludzie obaw­ia­ją się bro­daw­ki płciowe mogą prowadz­ić do raka lub że nie będą w stanie znaleźć sobie znowu part­nera. To jest nor­malne, że ludzie mają lub nie takie odczu­cia. zaj­mu­ją trochę cza­su, lecz ważne jest wiedzieć że nadal jest możli­we mieć nor­malne życie, nawet z bro­dawka­mi.

26. Jak to się dzieje, że wirus HPV predysponuje do raka szyjki macicy?

Rak szyj­ki maci­cy rozwi­ja się głównie w obrę­bie stre­fy trans­for­ma­cji, a więc w obszarze, gdzie może odby­wać się pro­ces meta­plazji (przek­sz­tał­canie się dorosłych komórek tkan­ki w komór­ki innej tkan­ki) płaskon­abłonkowej. Pole­ga on na dojrze­wa­niu i różni­cow­a­niu się tzw. niezróżni­cow­anych komórek
rez­er­wowych w kierunku komórek nabłon­ka płask­iego lub gruc­zołowego. Wirus infeku­jąc te niedo­jrza­łe komór­ki może zaburzać ich pro­ces dojrze­wa­nia i różni­cow­a­nia. Zdol­ność onko­pro­tein wiru­sowych E6 i E7 do inter­akcji z białka­mi komórkowy-mi: p53 i Rb reg­u­lu­ją­cy­mi podzi­ał komórek, stanowi pod­stawę do uzna­nia, iż infekc­ja HPV jest w stanie ułatwić pow­stanie puli nad­miernie pro­lifer­u­ją­cych komórek nabłonkowych. Poz­nanie funkcji poszczegól­nych białek wirusa HPV pozwala pon­ad­to na dokład­niejsze zrozu­mie­nie całego pro­ce­su.

Data publikacji: 25/05/2015, Data aktualizacji: 13/07/2018