Badanie V Leiden, protrombiny, MTHFR, PAI-1

Jedyny pełny test gene­ty­czny na trom­bofil­ię — paki­et aż 6 mutacji

bezplatne-poradyTest gene­ty­czny w kierunku wrod­zonej trom­bofil­ii możesz wykon­ać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego (przesyłamy go też za granicę). Dzię­ki bada­niu aż 6 różnych mutacji otrzy­mu­jesz kom­plek­sową infor­ma­cję na tem­at nosi­cielst­wa mutacji w genach odpowiedzial­nych m.in za nawykowe poronienia, zato­ry żylne, niepłod­ność, udar mózgu, kom­p­likac­je w ciąży i połogu itp.

Dlaczego powinieneś wykonać to badanie

zamow-zakrzepicaZakrzepi­ca żyl­na i tęt­nicza częs­to jest spowodowana gene­ty­czny­mi predys­pozy­c­ja­mi — trom­bofil­ią. Więk­szość pac­jen­tów nie wie o tym, że mogą ją mieć dopó­ki nie pojaw­ią się niebez­pieczne dla życia objawy. Trom­bofil­ia daje o sobie znać częs­to dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Odpowiedzialne za nią mutac­je w genach są też przy­czyną nawykowych poronień oraz kom­p­likacji w ciąży. Tym­cza­sem wdroże­nie odpowied­niego leczenia jest w stanie uchronić Cię przed tymi wszys­tki­mi niebez­pieczeńst­wa­mi. Dlat­ego właśnie warto wykon­ać badanie. Ten test obe­j­mu­je badanie aż 6 różnych mutacji (zwyk­le jest to 1 lub 2 mutac­je), które odpowiada­ją nie tylko za pow­stawanie zakrzepów ale też zawał ser­ca, udar mózgu, nawykowe poronienia a nawet zwięk­szone ryzyko zespołu Dow­na u dziec­ka.

Te mutacje zbadasz:

 • Czyn­nik V Lei­den
  Przy­czy­nia się do wzros­tu ryzy­ka pow­sta­nia zakrzepicy tęt­niczej, żyl­nej, udaru mózgu, zawału ser­ca.
 • Czyn­nik V R2
  Zwięk­sza ryzyko zakrzepicy
 • Mutac­je genu pro­trom­biny
  Ma duży wpływ na  wzrost niebez­pieczeńst­wa wys­tąpi­enia chorób układu krąże­nia
 • PAI-1 / SERPINE 1
  Czyn­nik ryzy­ka zawału ser­ca
 • Mutac­je genu MTHFR A1298C i C677T
  Przy­czy­nia się do nawykowych poronień, może skutkować wys­tąpi­e­niem u dziec­ka wad cewy ner­wowej, zespołu Dow­na

Badanie wykonasz w 3 prostych krokach:

 1. Zamów zestaw do tes­tu gene­ty­cznego w naszym sklepie inter­ne­towym lub przez naszą dar­mową infolin­ię
 2. Pobierz wymaz ze środ­ka buzi za pomocą dołąc­zonej wymazów­ki.
 3. Włóż do kop­er­ty próbkę i wyślij ją do naszego lab­o­ra­to­ri­um.

 


Czekamy na Twój telefon

 Godziny kon­sul­tacji tele­fon­icznej: Od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) od 8:00 do 21:00

 Kierown­ik Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta:
 • Mag­dale­na Siedlińs­ka

Kon­sul­tan­ci ds. medy­cznych:

 • Alek­san­dra Kłud­kows­ka
 • Joan­na Musi­ał
 • Bar­bara Drozdrows­ka
msakjmbd

Dzięku­je­my za zau­fanie!

.