Jedyny pełny test genetyczny na trombofilię — pakiet aż 6 mutacji

Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­ant C677T i A1298C genu MTHFR, V R2, PAI-1/SERPINE1


Test gene­ty­czny
w kierunku trom­bofil­ii wrod­zonej możesz wykon­ać samodziel­nie w domu przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu testowego (przesyłamy go też za granicę). Dzię­ki bada­niu aż 6 różnych mutacji otrzy­mu­jesz kom­plek­sową infor­ma­cję na tem­at nosi­cielst­wa mutacji w genach, które zwięk­sza­ją ryzyko nawykowych poronień, kom­p­likacji w ciąży i połogu, zakrzepicy zatorów żyl­nych, udaru mózgu.

..
.

Dlaczego powinieneś wykonać to badanie

 

Jeśli chcesz zmniejszyć ryzyko wys­tąpi­enia zakrzepicy, udaru mózgu lub powikłań położniczych warto wykon­ać badanie na trom­bofil­ię wrod­zoną. Wynik tego bada­nia jest wskazówką dla lekarza prowadzącego. Dzię­ki temu wie, czy należy włączyć odpowied­nie lecze­nie prze­ci­wkrzep­wlie.

Warto wiedzieć, że zakrzepi­ca żyl­na i tęt­nicza częs­to jest spowodowana gene­ty­czny­mi predys­pozy­c­jami — trom­bofil­ią. Więk­szość pac­jen­tów nie wie o tym, że mogą ją mieć dopó­ki nie pojaw­ią się niebez­pieczne dla życia objawy. Trom­bofil­ia daje o sobie znać częs­to dopiero wtedy, gdy jest już za późno. Odpowiedzialne za nią mutac­je w genach mogą być też  przy­czyną nawykowych poronień oraz kom­p­likacji w ciąży. Wdroże­nie odpowied­niego leczenia jest w stanie uchronić Cię przed tymi wszys­tki­mi niebez­pieczeńst­wa­mi. Dlat­ego właśnie warto wykon­ać badanie. Ten test obe­j­mu­je badanie aż 6 różnych mutacji/wariantów (zwyk­le jest to 1 lub 2 mutac­je), które zwięk­sza­ją ryzyko pow­stawa­nia zakrzepów oraz zawału ser­ca, udaru mózgu, nawykowych poronień.

.

Co badamy?

co_badamy_02
V-R2---czynnik

 

Wynik badania możesz omówić ze specjalistą

.

Lekarz na pod­staw­ie wyniku bada­nia oraz uzu­pełnionej przez Ciebie Kar­ty Zdrowia i Choro­by będzie mógł powiedzieć jakie znacze­nie dla Two­jego zdrowia mają wykryte mutac­je oraz czy i jakie wskazane jest dla Ciebie dal­sze lecze­nie.

.

.

Jak wyglą­da kon­sul­tac­ja? Kliknij i sprawdź.

 

.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
 
Data publikacji: 28/04/2015, Data aktualizacji: 03/01/2019