Test NIFTY PRO — nowy, jeszcze bardziej dokładny i szeroki nieinwazyjny test prenatalny

test NIFTY

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka wykonując bezpieczny i nieinwazyjny test NIFTY (jedyny test z ubezpieczeniem wyniku)

Test NIFTY pozwala odzyskać spokój bez koniecznoś­ci wykony­wa­nia inwazyjnych badań diag­nos­ty­cznych. Dzię­ki niemu przyszła mama może szy­bko i prak­ty­cznie ze 100% pewnoś­cią wyk­luczyć, że jej dziecko ma nie tylko jed­ną z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau ale też kilka­dziesiąt rzad­kich wad gene­ty­cznych. Jest to obec­nie jeden z naj­dokład­niejszych testów pre­na­tal­nych a przy tym posi­a­da najsz­er­szy zakres i ubez­piecze­nie, którego żaden inny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny nie posi­a­da. Test NIFTY pro jest obec­nie również najbardziej korzyst­nym finan­sowo testem jeśli bierze­my pod uwagę zakres bada­nia (w cenie zakre­su pod­sta­wowego podob­nych testów dostęp­nych w Polsce obe­j­mu­jącego zwyk­le tylko pod­sta­wowe tri­somie w przy­pad­ku NIFTY pro mamy zaawan­sowany test pre­na­tal­ny o tak sze­rokim zakre­sie).
.

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY w liczbach
 2. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY?
 3. Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY?
 4. Na czym pole­ga test NIFTY?
 5. Kto powinien wykon­ać badanie?
 6. Gdzie możesz wykon­ać test NIFTY?
 7. Wykon­aj kom­plek­sowy paki­et badań NIFTY + MTHFR

NIFTY testTest NIFTY w liczbach:

 • Pon­ad 3 000 000  wyko­nanych badań na całym świecie
 • 84 badane mikrod­elec­je / mikrodu­p­likac­je - choć mikrod­elec­je uznawane są za rzad­kie wady gene­ty­czne praw­dopodobieńst­wo ich wys­tąpi­enia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rok­iem życia jest nawet więk­sze niż ma to miejsce przy Zes­pole Dow­na
 • 6 badanych tri­somii: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
 • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 10 tydzień ciąży — już wtedy możesz wykon­ać test NIFTY
 • >99% — tyle wynosi wykry­wal­ność chorób w teś­cie NIFTY
 • <0,1% wyników fałszy­wie dodat­nich

Test NIFTY to jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne, w przy­pad­ku którego pac­jen­t­ka jest obję­ta ubez­piecze­niem na wypadek wyda­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Co to oznacza? Jeśli wynik będzie negaty­wny w przy­pad­ku tri­somii 18, 21 oraz 13, a dziecko urodzi się z jed­ną z tych trzech chorób otrzy­masz odszkodowanie w wysokoś­ci do 210 000 zł. Z kolei w przy­pad­ku wyniku wskazu­jącego na konieczność przeprowadzenia amniop­unkcji zwrot jej kosztów do kwoty 2600 zł.

Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

bezpieczeństwo niftyBez­pieczeńst­wo – do tes­tu pobiera się krew obwodową mat­ki, dlat­ego też badanie nie wiąże się z żad­nym ryzykiem powikłań —  wyglą­da jak zwykła mor­folo­gia.
dokładność niftyDuża dokład­ność – skuteczność tes­tu wynosi 99% — wal­i­dac­ja klin­icz­na wyko­na­nia na 3464 przy­pad­kach.
wczesna wykrywalność niftyWczes­na wykry­wal­ność – test moż­na wykon­ać już w 10 tygod­niu ciąży.
dostępność niftyDostęp­ność – badanie wykony­wane jest na tere­nie całej Pol­s­ki — jest to taka pier­wsza ofer­ta na rynku.
szybki wynik niftySzy­b­ki wynik — maksy­mal­nie do 10 dni roboczych.
szeroki zakres niftyNajsz­er­szy zakres — jeszcze bardziej dokład­ny i sze­ro­ki niein­wazyjny test pre­na­tal­ny.
wiarygodność i pewność niftyWiary­god­ny i pewny (pon­ad 3 000 000 testów wyko­nanych na całym świecie)

 

Jakie choroby wykrywa test NIFTY?

 • Tri­somie: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
 • niepraw­idłowoś­ci związane  z liczbą chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji — w tym zespół Wol­fa-Hirschhor­na, zespół diGeorge’a, zespół Williamsa-Beure­na, zespół Pradera-Williego/An­gel­mana czy zespół Potoc­ki-Lup­skiego

Na czym polega test NIFTY?

na czym polega test nifty

Do tes­tu pobier­ana jest krew z żyły obwodowej mat­ki (10 ml), w której krąży wolne DNA dziec­ka. Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu innowa­cyjnej metody Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji oraz zaawan­sowanych anal­iz bioin­for­maty­cznych w tej krwi izolowane jest DNA dziec­ka, zna­j­du­jącego się jeszcze w łonie mat­ki. Inny­mi słowy cho­ci­aż tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana w teś­cie NIFTY jest bard­zo nowoczes­na i wyma­ga zaawan­sowanej aparatu­ry a także dużego doświad­czenia (tylko to gwaran­tu­je pewny wynik), to z punk­tu widzenia przyszłej mamy test NIFTY wyglą­da jak zwykła mor­folo­gia.

 

Kto powinien wykonać badanie?

 • Wszys­tkie przyszłe mamy, które chci­ały­by mieć spokój i pewność, że dziecko jest zdrowe
 • Kobi­ety, które ukończyły 35 rok życia, a które  obaw­ia­ją się wykon­ać inwazyjne testy pre­na­talne
 • Kobi­ety, których wyni­ki badań bio­chemicznych i ultra­sono­graficznych w pier­wszym i drugim trymestrze ciąży sugeru­ją duże ryzyko wys­tąpi­enia wyżej opisanych wad wrod­zonych
 • Kobi­ety, które mają prze­ci­wwskaza­nia do przeprowadzenia inwazyjnych testów pre­na­tal­nych (łożysko przo­du­jące, wysok­ie ryzyko poronienia, zakaże­nie HBV, HIV, itd.
 • Kobi­ety, które  zde­cy­dowały się na zabieg zapłod­nienia In Vit­ro

Gdzie możesz wykonać test NIFTY?

Test NIFTY możesz wykon­ać w całej Polsce — mamy 200 przy­chod­ni, w których może­my umówić Cię na takie badanie. Wystar­czy, że do nas zadz­won­isz a pod­powiemy Ci, gdzie będzie to możli­we najbliżej Two­jego miejs­ca zamieszka­nia.

Cena bada­nia: 2397 zł
Czas oczeki­wa­nia na wynik: maksy­mal­nie 10 dni roboczych


Wykonaj kompleksowy pakiet badań NIFTY + MTHFR

Już ter­az wraz z badaniem NIFTY możesz wykon­ać test, który wskaże jaki kwas foliowy jest dla Ciebie i Two­jego dziec­ka najlep­szy.

Dlaczego jest to takie ważne?

Ponieważ wari­ant genu MTHFR powodu­je niedobo­ry kwa­su foliowego, a co za tym idzie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wad roz­wo­jowych.  Oso­by ze zmi­aną w tym genie (nawet 50% Polek) mimo przyj­mowa­nia zwykłego kwa­su foliowego nie przyswa­ja­ją go właś­ci­wie. Oznacza to, ze nawet mimo zaży­wa­nia codzi­en­nie dodatkowej daw­ki, mogą mieć jego znaczne niedobo­ry.

Co w przypadku kiedy wynik będzie wskazywał, że masz obecny dany wariant genu MTHFR?

01_

Przede wszys­tkim po pier­wsze znacznie szy­b­ciej możesz pod okiem lekarza rozpocząć właś­ci­wą suple­men­tację  kwasem foliowym.

Dzię­ki temu zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia wad u dziec­ka.

.

02_

Po drugie zyskasz infor­ma­cję także o swoim stanie zdrowia, ponieważ także i Twój orga­nizm potrze­bu­je kwa­su foliowego. Jego niedobo­ry mogą powodować u Ciebie m.in. ane­mię, depresję, sen­ność.

.

03_

Po trze­cie dowiesz się, czy Twój orga­nizm ma skłon­ność do tworzenia zakrzepów, które mogą powodować poronie­nie czy też prowadz­ić do zatorowoś­ci płuc­nej.

Autor: mgr Katarzy­na Makuszews­ka

Data aktu­al­iza­cji: 04.01.2019 r.
Data pub­likacji: 02.06.2015 r.

Bada­nia pre­na­talne
4.6 (92.5%) 8

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Źródło:
1. Clin­i­cal appli­ca­tion of mas­sive­ly par­al­lel sequenc­ing­based pre­na­tal non­in­va­sive fetal tri­somy test for tri­somies 21 and 18 in 11 105 preg­nan­cies with mixed risk fac­tors. (Pre­na­tal Diag­no­sis, 2012 Nov 9) 2. Non­in­va­sive pre­na­tal diag­no­sis of com­mon fetal chro­mo­so­mal ane­u­ploi­dies by mater­nal plas­ma DNA sequenc­ing (Jour­nal of Mater­nal Fetal and Neona­tal Med­i­cine, 2012) 3. Pre­na­tal Detec­tion of Ane­u­ploidy and Imbal­anced Chro­mo­so­mal Arrange­ments by Mas­sive­ly Par­al­lel Sequenc­ing (PLoS ONE, 2012) 4. Clin­i­cal util­i­ty of Non-Inva­sive Fetal Tri­somy (NIFTY) test –Ear­ly expe­ri­ence (The Jour­nal of Mater­nal-Fetal and Neona­tal Med­i­cine, 2012) 5. Non­in­va­sive pre­na­tal genet­ic test­ing for fetal ane­u­ploidy detects mater­nal tri­somy X. (Pre­na­tal Diag­no­sis, 2012). Inne: http://test-nifty.com.pl/test-nifty/

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 09/03/2019