Test NIFTY PRO — nowy, jeszcze bardziej dokładny i szeroki nieinwazyjny test prenatalny

test NIFTY

Zadbaj o zdrowie swojego dziecka wykonując bezpieczny i nieinwazyjny test NIFTY (jedyny test z ubezpieczeniem wyniku)

Test NIFTY pozwala odzyskać spokój bez koniecznoś­ci wykony­wa­nia inwazyjnych badań diag­nos­ty­cznych. Dzię­ki niemu przyszła mama może szy­bko i prak­ty­cznie ze 100% pewnoś­cią wyk­luczyć, że jej dziecko ma nie tylko jed­ną z najczęst­szych chorób gene­ty­cznych takich jak zespół Dow­na, Edward­sa czy Patau ale też kilka­dziesiąt rzad­kich wad gene­ty­cznych. Jest to obec­nie jeden z naj­dokład­niejszych testów pre­na­tal­nych a przy tym posi­a­da najsz­er­szy zakres i ubez­piecze­nie, którego żaden inny niein­wazyjny test pre­na­tal­ny nie posi­a­da. Test NIFTY pro jest obec­nie również najbardziej korzyst­nym finan­sowo testem jeśli bierze­my pod uwagę zakres bada­nia (w cenie zakre­su pod­sta­wowego podob­nych testów dostęp­nych w Polsce obe­j­mu­jącego zwyk­le tylko pod­sta­wowe tri­somie w przy­pad­ku NIFTY pro mamy zaawan­sowany test pre­na­tal­ny o tak sze­rokim zakre­sie).
.

Spis treś­ci:

 1. Test NIFTY w liczbach
 2. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY?
 3. Jakie choro­by wykry­wa test NIFTY?
 4. Na czym pole­ga test NIFTY?
 5. Kto powinien wykon­ać badanie?
 6. Gdzie możesz wykon­ać test NIFTY?
 7. Umów ter­min bada­nia NIFTY pro w auto­ry­zowanej placów­ce
 8. Wykon­aj kom­plek­sowy paki­et badań NIFTY + MTHFR

zadzwoń do nasTest NIFTY w liczbach:

 • Pon­ad 4 000 000  wyko­nanych badań na całym świecie
 • 84 badane mikrod­elec­je / mikrodu­p­likac­je - choć mikrod­elec­je uznawane są za rzad­kie wady gene­ty­czne praw­dopodobieńst­wo ich wys­tąpi­enia u dziec­ka w przy­pad­ku matek przed 40 rok­iem życia jest nawet więk­sze niż ma to miejsce przy Zes­pole Dow­na
 • 6 badanych tri­somii: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
 • 4 choro­by związane z niepraw­idłowoś­ci­a­mi chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 10 tydzień ciąży — już wtedy możesz wykon­ać test NIFTY
 • >99% — tyle wynosi wykry­wal­ność chorób w teś­cie NIFTY
 • <0,1% wyników fałszy­wie dodat­nich

Test NIFTY to jedyne niein­wazyjne badanie pre­na­talne, w przy­pad­ku którego pac­jen­t­ka jest obję­ta ubez­piecze­niem na wypadek wyda­nia wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Co to oznacza? Jeśli wynik będzie negaty­wny w przy­pad­ku tri­somii 18, 21 oraz 13, a dziecko urodzi się z jed­ną z tych trzech chorób otrzy­masz odszkodowanie w wysokoś­ci do 210 000 zł. Z kolei w przy­pad­ku wyniku wskazu­jącego na konieczność przeprowadzenia amniop­unkcji zwrot jej kosztów do kwoty 2600 zł.

Dlaczego warto wykonać test NIFTY?

bezpieczeństwo niftyBez­pieczeńst­wo – do tes­tu pobiera się krew obwodową mat­ki, dlat­ego też badanie nie wiąże się z żad­nym ryzykiem powikłań —  wyglą­da jak zwykła mor­folo­gia.
dokładność niftyDuża dokład­ność – skuteczność tes­tu wynosi 99% — wal­i­dac­ja klin­icz­na wyko­na­nia na 3464 przy­pad­kach.
wczesna wykrywalność niftyWczes­na wykry­wal­ność – test moż­na wykon­ać już w 10 tygod­niu ciąży.
dostępność niftyDostęp­ność – badanie wykony­wane jest na tere­nie całej Pol­s­ki — jest to taka pier­wsza ofer­ta na rynku.
szybki wynik niftySzy­b­ki wynik — maksy­mal­nie do 10 dni roboczych.
szeroki zakres niftyNajsz­er­szy zakres — jeszcze bardziej dokład­ny i sze­ro­ki niein­wazyjny test pre­na­tal­ny.
wiarygodność i pewność niftyWiary­god­ny i pewny (pon­ad 4 000 000 testów wyko­nanych na całym świecie)

 

Jakie choroby wykrywa test NIFTY?

 • Tri­somie: 21 — zespół Dow­na., 18 — zespół Edward­sa., 13 — zespół Patau oraz 9., 16. i 22. chro­mo­so­mu
 • niepraw­idłowoś­ci związane  z liczbą chro­mo­somów płci — zespół Turn­era, zespół Kline­fel­tera, zespół XXX, zespół XYY,
 • 84 mikrod­elecji i mikrodu­p­likacji — w tym zespół Wol­fa-Hirschhor­na, zespół diGeorge’a, zespół Williamsa-Beure­na, zespół Pradera-Williego/An­gel­mana czy zespół Potoc­ki-Lup­skiego

Na czym polega test NIFTY?

na czym polega test nifty

Do tes­tu pobier­ana jest krew z żyły obwodowej mat­ki (10 ml), w której krąży wolne DNA dziec­ka. Dzię­ki wyko­rzys­ta­niu innowa­cyjnej metody Sek­wencjonowa­nia Nowej Gen­er­acji oraz zaawan­sowanych anal­iz bioin­for­maty­cznych w tej krwi izolowane jest DNA dziec­ka, zna­j­du­jącego się jeszcze w łonie mat­ki. Inny­mi słowy cho­ci­aż tech­nolo­gia wyko­rzysty­wana w teś­cie NIFTY jest bard­zo nowoczes­na i wyma­ga zaawan­sowanej aparatu­ry a także dużego doświad­czenia (tylko to gwaran­tu­je pewny wynik), to z punk­tu widzenia przyszłej mamy test NIFTY wyglą­da jak zwykła mor­folo­gia.

 

Kto powinien wykonać badanie?

 • Wszys­tkie przyszłe mamy, które chci­ały­by mieć spokój i pewność, że dziecko jest zdrowe
 • Kobi­ety, które ukończyły 35 rok życia, a które  obaw­ia­ją się wykon­ać inwazyjne testy pre­na­talne
 • Kobi­ety, których wyni­ki badań bio­chemicznych i ultra­sono­graficznych w pier­wszym i drugim trymestrze ciąży sugeru­ją duże ryzyko wys­tąpi­enia wyżej opisanych wad wrod­zonych
 • Kobi­ety, które mają prze­ci­wwskaza­nia do przeprowadzenia inwazyjnych testów pre­na­tal­nych (łożysko przo­du­jące, wysok­ie ryzyko poronienia, zakaże­nie HBV, HIV, itd.
 • Kobi­ety, które  zde­cy­dowały się na zabieg zapłod­nienia In Vit­ro

Gdzie możesz wykonać test NIFTY?

Test NIFTY możesz wykon­ać w całej Polsce — mamy 200 przy­chod­ni, w których może­my umówić Cię na takie badanie. Wystar­czy, że do nas zadz­won­isz a pod­powiemy Ci, gdzie będzie to możli­we najbliżej Two­jego miejs­ca zamieszka­nia.

Cena bada­nia: 2397 zł
Czas oczeki­wa­nia na wynik: maksy­mal­nie 10 dni roboczych

Umów termin badania NIFTY pro w autoryzowanej placówce

Wypeł­ni­a­jąc poniższy for­mu­la­rz mogą Państ­wo szy­bko i wygod­nie zarez­er­wować ter­min bada­nia NIFTY pro w jed­nej z auto­ry­zowanych przy­chod­ni w całej Polsce. Skon­tak­tu­je­my się z Państ­wem tele­fon­icznie w ciągu jed­nego dnia roboczego w celu potwierdzenia rez­erwacji.

 Czas oczeki­wa­nia na ter­min bada­nia wynosi 2 dni robocze. Prosimy o rez­erwację ter­minów z przy­na­jm­niej dwud­niowym wyprzedze­niem. 

1. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

2. Wybierz przy­chod­nię rozwiń

Tele­fon:Adres:
Tel: (23) 682 67 03Ciechanów, Ul Spółdziel­cza 2
Tel: (29) 642 30 08Ostrów Mazowiec­ka, ul. Słowack­iego 6
Tel: (24) 361 74 30Płock, ul. Dwor­cowa 2
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. 1905 roku 20
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Cyber­ne­ty­ki 7
Tel: (25) 740 50 09Siedlce, ul. Flo­ri­ańs­ka 57
Tel: (25) 786 66 64Gar­wolin, ul. Jana Pawła II 17
Tel: (48) 685 64 55Gró­jec, ul. Koperni­ka 8a
Tel: (29) 642 30 59Ostrołę­ka, ul. Pileck­iego 14
Tel: 22 100 50 59Legionowo ul. Sow­ińskiego 4
Tel: (48) 386 14 16Kozienice, ul. Lubel­s­ka 40
Tel: (24) 361 74 30Płońsk, ul. Grun­waldz­ka 11A
Tel: (22) 100 32 65Warsza­wa, ul. Krzy­we Koło 8/10
Tel: (48) 386 13 08Radom, ul. Królowej Jad­wi­gi 13
Tele­fon:Adres:
Tel: (32) 445 02 61Katow­ice, ul. Bocheńskiego 38A
Tel: (32) 445 07 11Chorzów, Ul. Batorego 19
Tel: (33) 488 02 01Cieszyn, u. Frysz­tac­ka 20
Tel: (34) 343 01 48Częs­to­chowa, ul. Ander­sa 12
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Szafirowa 18
Tel: (32) 445 06 57Ryb­nik, ul. Parkowa 4a
Tel: (33) 488 03 16Ustroń, ul. Sta­wowa 2A
Tel: (32) 445 05 26Zaw­ier­cie, ul. Pow­stańców Śląs­kich 8
Tel: (33) 488 00 84Biel­sko Biała, ul. Pszen­na 11
Tel: (32) 445 09 77Jas­trzę­bie Zdrój, ul. Dwor­cowa 1D
Tel: (32) 760 57 87Racibórz, Ul. Kole­jowa 19A
Tel: (34) 343 00 49Lublin­iec, Ul. Mick­iewicza 14
Tel: (32) 442 01 71Wodzisław Śląs­ki, ul. Gałczyńskiego 2
Tel: (32) 445 35 66Mikołów, Os. 30-lecia 8
Tel: (32) 722 07 37Czechow­ice-Dziedz­ice, ul. Sienkiewicza 8
Tel: (32) 445 37 31Pszczy­na, ul. Dobrawy 7
Tel: (32) 445 06 57Żory, ul.Wojska Pol­skiego 3C
Tel: (32) 445 02 61Będzin, ul. Małobądz­ka 141
Tel: (32) 445 02 61Jaworzno, ul. Pił­sud­skiego 72
Tel: (32) 616 40 63ul. Grun­waldz­ka 235 43–600 Jaworzno
Tel: (32) 445 06 31Gli­wice, ul. Grodowa 1a
Tel: (32) 445 02 61Zabrze, Plac Wol­noś­ci 311
Tele­fon:Adres:
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Słowack­iego 28
Tel: (62) 501 35 07Kalisz, ul. Majkows­ka 13a
Tel: (61) 278 56 55Nowy Tomyśl, ul. Zbąszyńs­ka 9
Tel: (67) 345 01 77Piła, ul. Matwieje­wa 6
Tel: (63) 220 21 65Koło, ul. Bolesława Prusa 5
Tel: (63) 220 21 88Konin, ul. Fry­dery­ka Chopina 23A
Tel: (62) 501 35 11Kęp­no, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Wrocławska 28
Tel: (62) 594 05 95Jarocin, ul. Hallera 9
Tel: (62) 501 35 10Kro­to­szyn, ul. Woj­ciechowskiego 3
Tel: (63) 220 21 65Turek, ul. Dąbrowskiego 7
Tel: (61) 278 50 80Wrześ­nia, ul. Piastów 16
Tel: (61) 278 50 80Koś­cian, ul. Nacławska 15
Tel: (62) 6250135Leszno, ul. Racław­ic­ka 1a
Tel: (63) 220 21 65 Koło, ul. PCK 8
Tel: (62) 501 35 10Ostrów Wielkopol­s­ki, ul. Brzo­zowa 7
Tel: (61) 27 941 03Poz­nań, ul. Braniews­ka 20
Tele­fon:Adres:
Tel: (85) 674 99 06Białys­tok, ul. Dziesięciny 12
Tel: (87) 735 10 40Suwał­ki, ul. Mły­narskiego 9
Tel: (87) 735 10 06Augustów, ul. Chrep­tow­icza 1
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, Osiedle Połud­nie 9
Tel: (85) 871 03 05Biel­sk Pod­las­ki, ul. 3 Maja 15
Tel: (85) 674 99 06Moń­ki, Al. Wojs­ka Pol­skiego 42
Tel: (86) 225 23 53Gra­je­wo, ul. Kole­jowa 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (83) 410 20 36Biała Pod­las­ka, ul. Królowej Jad­wi­gi 2
Tel: (82) 592 20 41Chełm, ul.Lipowa 27
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Przy­jaźni 13
Tel: (84) 534 34 00Zamość, ul. Jas­na 14
Tel: (84) 534 34 08Hru­bieszów, Ul. Leśmi­ana 28
Tel: (81) 451 11 44Kraśnik, Ul. Zyg­mun­ta Krasińskiego 16/6
Tel. (83) 410 20 45Par­czew, ul. 11 listopa­da 48
Tel. (81) 451 11 75Puławy, ul. Cen­tral­na 15
Tel: (25) 740 56 04Łuków, ul. Sienkiewicza 7A
Tel: (84) 534 35 35Tomaszów Lubel­s­ki, ul. Petera 3
Tel: (81) 451 10 20Lubartów, ul.Mickiewicza 3–5
Tel: (84) 534 35 35Bił­go­raj, ul. Tadeusza Koś­ciusz­ki 18
Tel: (81) 451 10 20Lublin, ul. Okopowa 3
Tel: (84) 534 34 00Zamość, al. Jana Pawła II nr. 19
Tele­fon:Adres:
Tel: (56) 690 40 98Brod­ni­ca, ul.Kopernika 8
Tel: (52) 569 11 16Byd­goszcz, ul. Karłow­icza 3–5
Tel: (56) 690 40 97Grudz­iądz, ul. Klasz­tor­na 9/11
Tel: (52) 569 10 93Inowrocław, ul. Dwor­cowa 71
Tel: (56) 690 40 95Toruń, ul. Ste­fana Sre­brnego 1
Tel: (54) 412 41 03Włocławek, ul. Zduńs­ka 2
Tel: (54) 421 00 07Ciechocinek, ul. Marii Konop­nick­iej 37
Tel: (56) 690 41 88Gol­ub-Dobrzyń, ul. Szosa Ryp­ińs­ka 4a
Tel: (52) 569 10 88Świecie, ul. Byd­gos­ka 1
Tel: (54) 412 41 03Lip­no, ul. Koś­ciusz­ki 21
Tel: (54) 412 41 03Wiel­gie, Wiel­gie ul. Starowiejs­ka 10
Tele­fon:Adres:
Tel: (18) 521 14 92Bukow­ina Tatrza­ńs­ka, ul. Dłu­ga 145
Tel: (18) 521 12 60Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 2
Tel: (18) 521 11 84Nowy Targ, ul. Wojs­ka Pol­skiego 14
Tel: (33) 488 02 75Sucha Beskidz­ka, ul. Mick­iewicza 56
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Niepodległoś­ci 3a
Tel: (18) 521 10 81Kryn­i­ca Zdrój, ul. Rey­mon­ta 21
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Francesco Nul­lo 36/U2
Tel: (12) 444 68 60Kraków, ul. Mehof­fera 6
Tel: (12) 312 41 53Krzes­zow­ice, ul. Sto­lars­ka 1
Tel. (18) 521 10 74Zakopane, ul. Orkana 6d
Tel: (14) 696 00 79Tarnów, ul. Gold­ham­mera 10
Tel: (12) 444 68 60Wielicz­ka, ul. Win­cen­tego Pola 4a
Tel: (33) 488 02 75Wad­ow­ice, osiedle Koperni­ka 10B
Tele­fon:Adres:
Tel: (52) 569 10 67Cho­jnice, Ul. Mick­iewicza 3
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Adm.J.Unruga 84
Tel: (58) 739 66 96Gdańsk, ul. Subisława 24
Tel: (59) 722 84 43Słup­sk, ul. Juliusza Kos­sa­ka 22
Tel: (58) 746 34 72Wejherowo, ul. I Bry­gady Pancernej 36
Tel: (59) 722 84 26Czarne, Plac Wol­noś­ci 10
Tel: (55) 621 23 05Kwidzyn, ul. 11 Listopa­da 20/1
Tel: (55) 612 93 10Mal­bork, ul.Dworcowa 14
Tel: (58) 739 67 99Starog­a­rd Gdańs­ki, ul. Skarszews­ka 10A
Tel: (59) 727 33 15Człuchów, Os. Wazów 8
Tel: (58) 739 66 96Kar­tuzy, ul. Samb­o­ra 21A
Tel: (59) 722 84 43Bytów, ul. Lębors­ka 11
Tel: (58) 739 66 96Puck, ul. I Armii Wojs­ka Pol­skiego 27
Tel: (59) 727 33 15Ust­ka, ul. Mick­iewicza 12
Tel: (59) 722 84 43Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 22
Tel: (58) 739 69 24Gdy­nia, ul. Warsza­wska 34/36
Tele­fon:Adres:
Tel: (55) 621 21 99Elbląg, ul. Nowowiejs­ka 7
Tel: (89) 627 16 68Olsz­tyn, ul. Wioślars­ka 4
Tel: (89) 627 12 88Szczyt­no, ul. Chro­brego 10
Tel: (89) 627 13 20Ostró­da, ul. Jana Sobieskiego 3C
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 1A
Tel: (23) 682 23 32Mława, ul. Anny Dobrskiej 1
Tel: (87) 735 13 18Pisz, ul. Sienkiewicza 4
Tel: (89) 627 16 68Bar­toszyce, u. Andrze­ja Wajdy 10
Tel: (55) 621 21 99Braniewo, ul. Żerom­skiego 14a
Tel: (89) 627 13 43Bisku­piec, ul. Armii Kra­jowej 8
Tele­fon:Adres:
Tel: (15) 816 50 20Gorzyce, ul. Pił­sud­skiego 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Architektów 11
Tel. (15) 816 50 66Stalowa Wola, ul. Okulick­iego 36
Tel. (14) 696 06 51Sanok, ul. Prze­mys­ka 24
Tel: (13) 444 01 02Kros­no, ul. 1000 lecia 13
Tel: (16) 736 11 17Jarosław, ul. Poni­a­towskiego 53
Tel: (16) 736 11 17Lubaczów, ul. Koś­ciusz­ki 141/7
Tel: (17) 784 00 51 Rzeszów, Pl. Wol­noś­ci 17
Tel: (17) 784 00 51Rzeszów, ul.Litewska 4/4
Tele­fon:Adres:
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Kom­bat­an­tów
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Wyszyńskiego 99
Tel: (65) 356 82 52Wschowa, ul. Zyg­mun­ta Starego 4
Tel: (95) 783 51 55Gorzów Wielkopol­s­ki, ul. Łuży­c­ka 7
Tel: (68) 414 52 72Żary, ul. Strzel­ców 10
Tel: (95) 711 70 06Strzelce Kra­jeńskie, Al. Wol­noś­ci 9 K
Tel: (68) 414 50 54Zielona Góra, ul. Kaz­imierza Wielkiego 6A
Tele­fon:Adres:
Tel: (75) 610 60 29Jele­nia Góra, ul. Ogińskiego 1B
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Piekars­ka 7
Tel: (74) 660 62 60Wałbrzych, ul. Armii Kra­jowej 22–23
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, Ul. Kunick­iego 37A
Tel: (71) 723 00 56Kobierzyce, Ul. Witosa 5
Tel: (74) 660 61 88Kłodzko, Ul. Wojs­ka Pol­skiego 18
Tel: (71) 723 01 46Bystrzy­ca, Ul. Chro­brego 14
Tel: (71) 723 00 56Ślęza, ul. Przys­tankowa 2
Tel. (71) 723 00 56Wrocław, ul. Trwała 7
Tel: (74) 660 62 55Świd­ni­ca, ul. Kliczkows­ka 37
Tel: (71) 723 73 40Oleśni­ca, ul. gen. J. Hallera 25
Tel: (76) 745 43 03Zło­to­ry­ja, ul. Rynek 5/2
Tel: (76) 745 40 29Jawor, ul. Pił­sud­skiego 10
Tel: (75) 610 60 29Kami­en­na Góra, ul. Władysława Broniewskiego 26A
Tel: (71) 723 00 56Wrocław, ul. Skar­bow­ców 121–123
Tel: (76) 745 40 29Leg­ni­ca, ul. Biegunowa 2
Tele­fon:Adres:
Tel: (41) 519 652 379Kielce, al. Tysią­cle­cia Państ­wa Pol­skiego 17a
Tel: (41) 241 22 19Ostrowiec Świę­tokrzys­ki, Os. Ogrody 29
Tel: (41) 241 22 01Stara­chow­ice, ul. Jana Pawła II 1
Tel: (41) 241 22 02Końskie, ul. Połud­niowa 1
Tel: (41) 260 80 03Jędrze­jów, ul. Mało­gos­ka 25
Tel: (41) 248 39 99Pińczów, ul. Batal­ionów Chłop­s­kich 33
Tel: (41) 241 21 45Włoszc­zowa, Ul. Mleczars­ka 11
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Śląs­ka 13
Tel: (41) 519 652 379Kielce, ul. Pod­klasz­tor­na 120/2
Tele­fon:Adres:
Tel: (77) 547 48 08Kędzierzyn Koźle, ul. Czer­wińskiego 3
Tel: (77) 547 44 60Kluczbork, ul. Grun­waldz­ka 20
Tel: (77) 547 44 59Nysa, ul. Ogrodowa 1
Tel. (77) 541 83 66Prud­nik, ul. Ogrodowa 2a
Tel: (77) 547 42 20Namysłów, ul. Mick­iewicza 8
Tel: (77) 547 43 14Brzeg, ul. Trzech Kotwic 6
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Koś­ciusz­ki 2
Tel: (77) 547 43 14Opole, ul. Katow­ic­ka 55
Tele­fon:Adres:
Tel: (24) 386 21 11Kut­no, ul. Sienkiewicza 16
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Kni­aziewicza 20a
Tel: (44) 744 13 10Piotrków Try­bunal­s­ki, ul. Pol­na 13/13A
Tel: (44) 744 12 75Radom­sko, ul. Mick­iewicza 29
Tel: (46) 816 61 99Skierniewice, ul. Sobieskiego 29
Tel: (44) 744 12 99Tomaszów Mazowiec­ki, ul. Bar­lick­iego 15
Tel: (44) 744 13 55Bełchatów, ul. Edwardów 2A
Tel: (43) 655 74 09Wieluń, ul J.Żubr 30
Tel: (43) 656 43 73Sier­adz, ul. Krakowskie Przed­mieś­cie 10
Tel: (42) 279 74 94Zgierz, ul. Dąbrowskiego 19
Tel: (42) 279 72 24Pabi­an­ice, ul. Warsza­wska 6
Tel: (42) 279 72 24Łódź, ul. Bazarowa 9
Tele­fon:Adres:
Tel: (91) 852 22 36Szczecin, ul. Pow­stańców Wielkopol­s­kich 66/68
Tel: (94) 716 60 83Szczecinek, ul. Kil­ińskiego 7
Tel: (67) 345 01 36Wałcz, ul. Pias­tows­ka 3
Tel. (94) 716 60 82Koło­brzeg, ul. Szpi­tal­na 2c/5
tel. (94) 716 63 51Dęb­no, ul. Koś­ciusz­ki 48
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Traugut­ta 31/3
Tel. (91) 852 22 67Świnou­jś­cie, ul. Pił­sud­skiego 23–25
Tel: (91) 831 09 04Gry­fice, ul Ks.Stanisława Ruta 9
Tel: (95) 711 70 38Myślibórz, ul. Koś­ciel­na 15
Tel: (91) 831 09 77Kamień Pomors­ki, ul. Koperni­ka 28
Tel: (91) 852 22 36Goleniów, ul. Par­tyzan­tów 11
Tel: (59) 727 33 15Sławno, ul. Cheł­mońskiego 9
Tel: (91) 852 28 06Star­gard, ul. Kil­ińskiego 3
Tel. (94) 716 60 72Kosza­lin, ul. Słowack­iego 4
3. Podaj dane rozwiń

„Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzie­le­nia odpowiedzi na pytanie, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.”


Wykonaj kompleksowy pakiet badań NIFTY + MTHFR

Już ter­az wraz z badaniem NIFTY możesz wykon­ać test, który wskaże jaki kwas foliowy jest dla Ciebie i Two­jego dziec­ka najlep­szy.

Dlaczego jest to takie ważne?

Ponieważ wari­ant genu MTHFR powodu­je niedobo­ry kwa­su foliowego, a co za tym idzie zwięk­sza ryzyko wys­tąpi­enia u dziec­ka wad roz­wo­jowych.  Oso­by ze zmi­aną w tym genie (nawet 50% Polek) mimo przyj­mowa­nia zwykłego kwa­su foliowego nie przyswa­ja­ją go właś­ci­wie. Oznacza to, ze nawet mimo zaży­wa­nia codzi­en­nie dodatkowej daw­ki, mogą mieć jego znaczne niedobo­ry.

Co w przypadku kiedy wynik będzie wskazywał, że masz obecny dany wariant genu MTHFR?

01_

Przede wszys­tkim po pier­wsze znacznie szy­b­ciej możesz pod okiem lekarza rozpocząć właś­ci­wą suple­men­tację  kwasem foliowym.

Dzię­ki temu zmniejszysz ryzyko wys­tąpi­enia wad u dziec­ka.

.

02_

Po drugie zyskasz infor­ma­cję także o swoim stanie zdrowia, ponieważ także i Twój orga­nizm potrze­bu­je kwa­su foliowego. Jego niedobo­ry mogą powodować u Ciebie m.in. ane­mię, depresję, sen­ność.

.

03_

Po trze­cie dowiesz się, czy Twój orga­nizm ma skłon­ność do tworzenia zakrzepów, które mogą powodować poronie­nie czy też prowadz­ić do zatorowoś­ci płuc­nej.

Autor: mgr Katarzy­na Makuszews­ka

Data aktu­al­iza­cji: 04.01.2019 r.
Data pub­likacji: 02.06.2015 r.


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik

Bada­nia pre­na­talne
4.2 (84%) 20

*w zależnoś­ci od kur­su walu­towego


Źródło:
1. Clin­i­cal appli­ca­tion of mas­sive­ly par­al­lel sequenc­ing­based pre­na­tal non­in­va­sive fetal tri­somy test for tri­somies 21 and 18 in 11 105 preg­nan­cies with mixed risk fac­tors. (Pre­na­tal Diag­no­sis, 2012 Nov 9) 2. Non­in­va­sive pre­na­tal diag­no­sis of com­mon fetal chro­mo­so­mal ane­u­ploi­dies by mater­nal plas­ma DNA sequenc­ing (Jour­nal of Mater­nal Fetal and Neona­tal Med­i­cine, 2012) 3. Pre­na­tal Detec­tion of Ane­u­ploidy and Imbal­anced Chro­mo­so­mal Arrange­ments by Mas­sive­ly Par­al­lel Sequenc­ing (PLoS ONE, 2012) 4. Clin­i­cal util­i­ty of Non-Inva­sive Fetal Tri­somy (NIFTY) test –Ear­ly expe­ri­ence (The Jour­nal of Mater­nal-Fetal and Neona­tal Med­i­cine, 2012) 5. Non­in­va­sive pre­na­tal genet­ic test­ing for fetal ane­u­ploidy detects mater­nal tri­somy X. (Pre­na­tal Diag­no­sis, 2012). Inne: http://test-nifty.com.pl/test-nifty/

Data publikacji: 02/06/2015, Data aktualizacji: 23/05/2019