Badanie DNA cena — kilka przydatnych informacji

Czy rodzaj badania DNA ma wpływ na cenę, Jaka jest cena badania DNA, Czy w badaniach DNA są ukryte koszty, Czy za wynik badania DNA są dodatkowe opłaty

Bada­nia DNA opier­a­ją się na anal­izie mate­ri­ału gene­ty­cznego. Wykonu­je się je najczęś­ciej w postaci testów na ojcost­wo lub określe­nia ryzy­ka wys­tępowa­nia mutacji genów. To od rodza­ju zle­canego bada­nia zależy jego cena i sposób pobiera­nia próbek.

Czy rodzaj bada­nia DNA ma wpływ na cenę?
Jaka jest cena bada­nia DNA?
Czy w bada­ni­ach DNA są ukryte kosz­ty?
Czy za wynik bada­nia DNA są dodatkowe opłaty?

Czy rodzaj badania DNA ma wpływ na cenę?

Oczy­wiś­cie, że rodzaj bada­nia DNA ma wpływ na jego ostate­czną cenę. W przy­pad­ku testów na ojcost­wo całkiem inny cen­nik obe­j­mu­je badanie wykony­wane na włas­ną rękę po urodze­niu dziec­ka niż jeszcze pod­czas trwa­nia ciąży. Bada­nia DNA cena mogą obe­j­mować także anal­izę kar­i­o­ty­pu rodz­iców czy służyć do bada­nia mate­ri­ału dostar­c­zonego po poronie­niu. To właśnie od typu bada­nia DNA zależy jego ostate­cz­na cena.

Jaka jest cena badania DNA?

Stan­dar­d­owo ceny badań na ojcost­wo zaczy­na­ją się już od 300–400 zło­tych, jed­nak anal­izy wykony­wane pod­czas trwa­nia ciąży mogą kosz­tować nawet kil­ka tysię­cy zło­tych. Nieco wyższe są ceny badań zle­canych drogą sądową, cho­ci­aż tak naprawdę nie odb­ie­ga­ją one niczym od tych, które zle­camy na włas­ną rękę. Bada­nia kar­i­o­ty­pu to koszt około 500 zło­tych, nato­mi­ast anal­iza prób­ki i bada­nia po poronie­niu kosz­tu­ją około 1000 zło­tych.

Czy w badaniach DNA są ukryte koszty?

Badanie DNA cena nie zawsze jest jed­noz­nacznie podawana przez lab­o­ra­to­ri­um. Warto uważać na tzw. ukryte kosz­ty — mogą doty­czyć one przesył­ki kuri­er­skiej czy dodatkowego wyniku badań. Cena może się różnić także w zależnoś­ci od iloś­ci badanych mark­erów. Częs­to cen­ni­ki podawane na stron­ie inter­ne­towej lab­o­ra­to­ri­um nie mówią jed­noz­nacznie o cenie koń­cowej — o to zawsze warto dopy­tać.

Czy za wynik badania DNA są dodatkowe opłaty?

Badanie DNA obe­j­mu­je nie tylko anal­izę mate­ri­ału, ale także wynik w formie opisowej i częs­to graficznej. Nie trze­ba dodatkowo płacić za jego otrzy­manie. Oczy­wiś­cie może się zdarzyć, że dodatkowo zapłacimy za dru­gi egzem­plarz wyniku, a także za eksper­tyzę, jeśli badanie zostało zle­cone przez sąd. Przy bada­ni­ach wykony­wanych na włas­ną rękę, nie ma jed­nak koniecznoś­ci pokry­wa­nia dodatkowych opłat, by otrzy­mać wynik.

Data publikacji: 13/05/2019