.
Badanie kariotypu w Warszawie

Badanie kar­i­o­ty­pu może­cie Państ­wo wykon­ać w placów­ce Warsza­w­ie
przy ul. Cyber­ne­ty­ki 7.
.
Na miejs­cu wyk­wal­i­fikowany per­son­el pobierze od Państ­wa krew z żyły odłok­ciowej (czyli tak, jak do zwykłej mor­fologii).

..

Jak się umówić na badanie?

Badanie wykonu­je­my w poniedzi­ał­ki, wtor­ki i czwart­ki. Na badanie należy umówić się tele­fon­icznie pod numerem 576–800-444
.

Jak się przygotować do badania?

nie trzeba być na czczo
dzień wcześniej wskazana jest dieta lekkostrawna
nie należy spożywać alkoholu
.

Cena i czas oczekiwania na wynik badania?

Cena bada­nia dla jed­nej oso­by, to 387 zł. Wynik otrzy­mu­ją Państ­wo na maila lub trady­cyjną pocztą w prze­ciągu 3–4 tygod­ni.

 

PROMOCJA!
Zadz­woń  pod numer 576–800-444 i zapy­taj kon­sul­tan­ta o paki­et badań dla dwóch osób w pro­mo­cyjnej cenie!.


W jakich sytuacjach wykonuje się badanie kariotypu?

 

Niepłod­nośćPoronienia
Wys­tępowanie wad gene­ty­cznych (aber­racji chro­mo­so­mowych) w rodzinie
Niepełnosprawność intelek­tu­al­na ze współist­nie­niem cech dys­mor­fii i/lub wad roz­wo­jowych
Brak cech dojrze­wa­nia płciowego

 


Jak do nas trafić?

Adres
Badanie trom­bofil­ia wrod­zona — Warsza­wa
ul. Cyber­ne­ty­ki
02–017 Warsza­wa
.
Infor­ma­c­ja tele­fon­icz­na i umaw­ian­ie wiz­yt
(22) 100 32 65; kom: 665 761 161
Ogólnopol­s­ki bezpłat­ny numer (dla połączeń stacjonarnych i komórkowych) 800 007 771
.
Godziny otwar­cia:
Poniedzi­ałek — piątek: 9:00–17:00. Prosimy o wcześniejsze umówie­nie wiz­y­ty.
Tele­fon­iczne umaw­ian­ie wiz­yt od poniedzi­ałku do niedzieli
od godziny 8.00 do 21.00.

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 20/06/2018, Data aktualizacji: 13/11/2018