Celiakia — rozpoznaj ją zanim będzie za późno

Celiakia objawy jakie są, Czy można wyleczyć objawy celiakii, Czy to objawy celiakii, Czy każdy ma takie same objawy celiakiiCeli­akia jest chorobą, której objawy mogą doty­czyć niemalże każdego układu w naszym orga­nizmie, co jest częs­to powo­dem utrud­ni­a­ją­cym diag­nozę tej choro­by. Na celi­ak­ię mogą wskazy­wać syg­nały zarówno z układu pokar­mowego, krwionośnego, ner­wowego, czy nawet mięśniowego lub kost­nego.

Celi­akia objawy — jakie są?
Czy moż­na wyleczyć objawy celi­akii?
Czy to objawy celi­akii?
Czy każdy ma takie same objawy celi­akii?

Celiakia objawy — jakie są?

Objawy ze strony układu pokar­mowego są najbardziej charak­terysty­czne, jed­nak wys­tępu­ją u zaled­wie kilku pro­cent chorych. Są to przede wszys­tkim:

Zaburzenia ze strony układu krwionośnego to najczęś­ciej:

  • Ane­mia
  • Zaburzenia pro­ce­su krzep­nię­cia krwi
  • Nien­at­u­ral­na bladość

Objawy ze strony układu ner­wowego są bard­zo podob­ne do wielu innych chorób, dlat­ego też częs­to są one myl­nie diag­no­zowane, a należą do nich:

  • Migreny lub bóle głowy wys­tępu­jące mniej lub bardziej reg­u­larnie
  • Drże­nie kończyn, w niek­tórych przy­pad­kach nawet padacz­ka
  • Częste mrowie­nie w stopach
  • Zaburzenia w funkcjonowa­niu zmysłu słuchu oraz równowa­gi

Kole­jne objawy doty­czą układu ruchu, który przy celi­akii wyda­je się szczegól­nie delikat­ny, co objaw­ia się między inny­mi zanikiem mięśni, częsty­mi zła­ma­ni­a­mi koś­ci, bólem w stawach, czy też częsty­mi skur­cza­mi.

Lista objawów celi­akii jest bard­zo dłu­ga, gdyż są one przy­czyną niedoboru pier­wiastków oraz wit­a­min. Wyni­ka to z zaburzenia pro­ce­su wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych do krwioo­biegu, gdyż choro­ba prowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia kosmków jeli­towych odpowiedzial­nych za ten pro­ces.

Objawów celi­akii może­my również doszukać się na skórze pod postacią obrzęków, pode­jrzanych pęcherzy, czy prze­bar­wień.

Celi­akia może również powodować zaburzenia cyk­lu miesiączkowego u kobi­et oraz prob­le­my z zajś­ciem w ciążę. Nato­mi­ast u mężczyzn może powodować prob­le­my z erekcją lub obniże­nie jakoś­ci nasienia.

Czy można wyleczyć objawy celiakii?

Po zdi­ag­no­zowa­niu celi­akii, pier­wszym krok­iem jest wye­lim­i­nowanie glutenu z diety, który jest przy­czyną prob­lemów. Jest to najważniejszy ele­ment leczenia.

Cza­sem stosowane są również leki, które mają na celu złagodze­nie objawów, jed­nak nie zawsze. Więk­szość prob­lemów zni­ka sama po zas­tosowa­niu odpowied­niej diety i regen­er­acji uszkod­zonych kosmków jeli­towych, co może trwać od kilku tygod­ni do nawet kilku lat w zależnoś­ci od wieku.

Dietę bezg­lutenową należy stosować przez całe życie.

Czy to objawy celiakii?

Jak wyni­ka z powyższych infor­ma­cji objawów celi­akii jest bard­zo wiele i mogą doty­czyć niemalże każdego układu wys­tępu­jącego w orga­nizmie. Nie oznacza to jed­nak, iż każdy ból głowy, czy każde prob­le­my traw­i­enne, będą oznaczać nietol­er­ancję glutenu.

Podob­ne objawy do celi­akii (w szczegól­noś­ci ze strony układu pokar­mowego) może dać nietol­er­anc­ja na inne pro­duk­ty spoży­w­cze np. nabi­ał. Dlat­ego istot­na jest obserwac­ja włas­nego orga­niz­mu i jego reakc­ja na dane pro­duk­ty spoży­w­cze.

W związku z tym, iż celi­akia ma podłoże gene­ty­czne, a pode­jrze­wamy ją u siebie lub człon­ka rodziny, należy udać się na badanie DNA, które poz­woli ją wyk­luczyć.

Więk­sze praw­dopodobieńst­wo wys­tąpi­enia celi­akii będzie u osób, których przod­kowie również chorowali. Należy pamię­tać, iż choro­ba jest dziedz­icz­na i może­my przekazać ją nasze­mu potomst­wu.

Czy każdy ma takie same objawy celiakii?

Celi­akia u każdej oso­by może prze­b­ie­gać w inny sposób, inaczej się objaw­iać, mniej lub bardziej łagod­nie.

Wszys­tko zależy między inny­mi od wieku. Najczęś­ciej u dorosłych rozwi­ja się skrycie, nie dając bard­zo dłu­go żad­nych objawów. U dzieci nato­mi­ast, jest łatwiejsza w rozpoz­na­niu, gdyż częs­to jest powo­dem np. niskiego wzros­tu i wagi.

U niek­tórych osób celi­akia może prze­b­ie­gać całkowicie bezob­ja­wowo. W takim przy­pad­ku choro­ba prowadzi do wyniszczenia orga­niz­mu ‘’ po cichu ‘’, dlat­ego po diag­nozie należy wye­lim­i­nować gluten z diety, nawet jeżeli nie wys­tępu­ją żadne niepoko­jące objawy.

Celi­akia wcale nie musi być wyrok­iem, mimo iż jest chorobą nieuleczal­ną. Zas­tosowanie odpowied­niej diety oraz jej przestrze­ganie, poz­woli na całkow­itą elim­i­nację jej objawów i w żaden sposób nie musi uprzykrzać nam życia.

Aktu­al­nie pro­du­cen­ci żywnoś­ci dają wiele możli­woś­ci, poprzez wypuszczanie na rynek pro­duk­tów bezg­lutenowych, po które spoko­jnie mogą się­gać oso­by chore na celi­akie, aby ich dieta była ciekawa i uroz­maicona. Na początku warto sięgnąć po radę diete­ty­ka, który nauczy nas, jak odpowied­nio zbi­lan­sować dietę oraz wskaże pro­duk­ty, po które warto się­gać, a których unikać.

Data publikacji: 02/04/2019