celiakia badanie faktyCo może pomóc Ci zajść w ciążę?

Masz problemy z płodnością? Wykonaj badanie genetyczne i sprawdź, czy może być to spowodowane celiakią!

Okazu­je się, że w niek­tórych przy­pad­kach za niepłod­ność może być odpowiedzial­ny gluten, a dokład­niej choro­ba, przy której jest on trak­towany jako toksy­na. Mowa tu o celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu). Bada­nia dowodzą, iż płod­ność kobi­et z nielec­zoną celi­ak­ią jest o 40% mniejsza w porów­na­niu z kobi­eta­mi zdrowy­mi. Aż 10-krot­nie wzras­ta u nich również ryzyko poronień. Jest jed­nak dobra wiado­mość – jeśli przy­czyną Twoich prob­lemów z poczę­ciem dziec­ka jest celi­akia, możesz zajść w ciążę tylko dzię­ki właś­ci­wej diecie.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Czym jest celiakia i czemu ma tak ogromny wpływ na poczęcie dziecka?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (HLA DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy, jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

 

Celi­akia powodu­je niepraw­idłową reakcję orga­niz­mu na gluten (biał­ka zawarte w zbożach ). W związku z tym, że gluten trak­towany jest jak toksy­na, orga­nizm zwal­cza go wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które uszkadza­ją kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Suple­men­ty diet które mają przy­go­tować orga­nizm na poczę­cie dziec­ka, w tym przy­pad­ku również nie są wchła­ni­ane. Niedobo­ry wynika­jące z tej choro­by prowadzą między inny­mi do ane­mii, osteo­porozy, zapale­nia stawów, zapale­nia jelit, a nawet niepłod­noś­ci czy raka.

Anemia a ciąża

Przy ane­mii w orga­nizmie braku­je m.in. żelaza, kwa­su foliowego, wit­a­miny B6, B12 i K. Według badań niedobór żelaza może wpłynąć na brak owu­lacji, a nawet jeśli owu­lac­ja dojdzie do skutku, jakość dojrze­wa­jącej komór­ki będzie niska. Celi­akia pon­ad­to wpły­wa na krót­szy okres płod­ny- pier­wsza miesiącz­ka wys­tępu­je nawet 2 lata później, a menopauza 4 lata wcześniej niż u zdrowych kobi­et. W ciąży ane­mia może powodować opóźniony wzrost pło­du, położe­nie mied­ni­cowe, przed­w­czes­ny poród, a nawet poronie­nie. Celi­akia ma wpływ nie tylko na złe wchła­ni­an­ie, ale również na sys­tem immuno­log­iczny (odpornoś­ciowy), więc kobi­eta znacznie bardziej narażona jest na różnego rodza­ju infekc­je. Przy ane­mii szansa na poczę­cie dziec­ka i zdrową ciążę spa­da o 60% w porów­na­niu do kobi­et z odpowied­nim poziomem żelaza we krwi.

Kobieta ze zdiagnozowaną celiakią ma szanse na poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka!

Najskuteczniejszą i zarazem jedyną metodą leczenia zdi­ag­no­zowanej celi­akii będzie wprowadze­nie diety bezg­lutenowej. Po elim­i­nacji toksyny jaką w tym przy­pad­ku jest gluten, kosm­ki jeli­towe zaczy­na­ją się odbu­dowywać i wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych wraca do normy. Ze wzglę­du na niższą wartość odży­w­czą pro­duk­tów bezg­lutenowych, taka dieta wyma­ga oczy­wiś­cie właś­ci­wej suple­men­tacji i kon­sul­tacji diete­ty­cznej.

Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy Two­je prob­le­my z niepłod­noś­cią spowodowane są celi­ak­ią – zrób prosty test gene­ty­czny. To najbardziej pewne badanie pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu i aby je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która zwięk­szy Two­je szanse na poczę­cie i zni­welu­je ryzyko poronienia.

 

 

Dowiedz się więcej:


Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 13/04/2017, Data aktualizacji: 24/07/2018