celiakia badanie faktyCo może pomóc Ci zajść w ciążę?

Masz problemy z płodnością? Wykonaj badanie genetyczne i sprawdź, czy może być to spowodowane celiakią!

Okazu­je się, że w niek­tórych przy­pad­kach za niepłod­ność może być odpowiedzial­ny gluten, a dokład­niej choro­ba, przy której jest on trak­towany jako toksy­na. Mowa tu o celi­akii (trwałej nietol­er­ancji glutenu). Bada­nia dowodzą, iż płod­ność kobi­et z nielec­zoną celi­ak­ią jest o 40% mniejsza w porów­na­niu z kobi­eta­mi zdrowy­mi. Aż 10-krot­nie wzras­ta u nich również ryzyko poronień. Jest jed­nak dobra wiado­mość – jeśli przy­czyną Twoich prob­lemów z poczę­ciem dziec­ka jest celi­akia, możesz zajść w ciążę tylko dzię­ki właś­ci­wej diecie.

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Czym jest celiakia i czemu ma tak ogromny wpływ na poczęcie dziecka?

Celi­akia jest trwałą (to znaczy trwa­jącą przez całe życie) nietol­er­ancją glutenu, która zapisana jest w naszych genach. To znaczy, że tylko te oso­by, które mają pewne geny (HLA DQ2 i DQ8) mogą na nią zachorować. Inny­mi słowy, jeśli nie masz predys­pozy­cji gene­ty­cznych praw­dopodob­nie nigdy nie zacho­ru­jesz na celi­ak­ię. Dlat­ego najlep­szym badaniem na celi­ak­ię jest test gene­ty­czny.

 

Celi­akia powodu­je niepraw­idłową reakcję orga­niz­mu na gluten (biał­ka zawarte w zbożach ). W związku z tym, że gluten trak­towany jest jak toksy­na, orga­nizm zwal­cza go wyt­warza­jąc prze­ci­w­ci­ała, które uszkadza­ją kosm­ki jeli­towe odpowiedzialne za wchła­ni­a­nia sub­stancji odży­w­czych z poży­wienia. Suple­men­ty diet które mają przy­go­tować orga­nizm na poczę­cie dziec­ka, w tym przy­pad­ku również nie są wchła­ni­ane. Niedobo­ry wynika­jące z tej choro­by prowadzą między inny­mi do ane­mii, osteo­porozy, zapale­nia stawów, zapale­nia jelit, a nawet niepłod­noś­ci czy raka.

Anemia a ciąża

Przy ane­mii w orga­nizmie braku­je m.in. żelaza, kwa­su foliowego, wit­a­miny B6, B12 i K. Według badań niedobór żelaza może wpłynąć na brak owu­lacji, a nawet jeśli owu­lac­ja dojdzie do skutku, jakość dojrze­wa­jącej komór­ki będzie niska. Celi­akia pon­ad­to wpły­wa na krót­szy okres płod­ny- pier­wsza miesiącz­ka wys­tępu­je nawet 2 lata później, a menopauza 4 lata wcześniej niż u zdrowych kobi­et. W ciąży ane­mia może powodować opóźniony wzrost pło­du, położe­nie mied­ni­cowe, przed­w­czes­ny poród, a nawet poronie­nie. Celi­akia ma wpływ nie tylko na złe wchła­ni­an­ie, ale również na sys­tem immuno­log­iczny (odpornoś­ciowy), więc kobi­eta znacznie bardziej narażona jest na różnego rodza­ju infekc­je. Przy ane­mii szansa na poczę­cie dziec­ka i zdrową ciążę spa­da o 60% w porów­na­niu do kobi­et z odpowied­nim poziomem żelaza we krwi.

Kobieta ze zdiagnozowaną celiakią ma szanse na poczęcie i urodzenie zdrowego dziecka!

Najskuteczniejszą i zarazem jedyną metodą leczenia zdi­ag­no­zowanej celi­akii będzie wprowadze­nie diety bezg­lutenowej. Po elim­i­nacji toksyny jaką w tym przy­pad­ku jest gluten, kosm­ki jeli­towe zaczy­na­ją się odbu­dowywać i wchła­ni­an­ie sub­stancji odży­w­czych wraca do normy. Ze wzglę­du na niższą wartość odży­w­czą pro­duk­tów bezg­lutenowych, taka dieta wyma­ga oczy­wiś­cie właś­ci­wej suple­men­tacji i kon­sul­tacji diete­ty­cznej.

Jeśli chcesz sprawdz­ić, czy Two­je prob­le­my z niepłod­noś­cią spowodowane są celi­ak­ią – zrób prosty test gene­ty­czny. To najbardziej pewne badanie pod kątem trwałej nietol­er­ancji glutenu i aby je wykon­ać możesz być na diecie bezg­lutenowej. Dodatkowo do każdego wyniku bada­nia otrzy­masz zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne. Wynik możesz też omówić z naszym diete­tykiem, dzię­ki czemu od razu zapro­ponu­je Ci on właś­ci­wą dietę, która zwięk­szy Two­je szanse na poczę­cie i zni­welu­je ryzyko poronienia.

 

jezela-stanek

Nielec­zona celi­akia, czyli brak ścisłej diety bezg­lutenowej może prowadz­ić do niebez­piecznych powikłań zdrowot­nych w tym do roz­wo­ju nowot­worów złośli­wych. Najczęś­ciej spo­tykany wg niek­tórych badań jest rak jeli­ta cienkiego. Zmi­any nowot­worowe nie ogranicza­ją się tylko do prze­wodu pokar­mowego, mogą doty­czyć też układu krwiotwór­czego (chło­ni­ak nieziar­nicze). Inne częste powikła­nia nielec­zonej celi­akii to: osteo­poroza, niepłod­ność, wrzodziejące zapale­nie jeli­ta cienkiego, wczes­na menopauza. Nielec­zona celi­akia jest szczegól­nie niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży, przy­czy­nia się ona do przed­w­czes­nych porodów oraz nawraca­ją­cych poronień. Diag­noza celi­akii jest bard­zo istot­na.

Prof. nadzw. dr hab n. med. Alek­san­dra Jezela-Stanek

 

Celiakia badanie
Pakiety badań

 

Badanie Celiakii

  • Badanie genów HDQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


 

Badanie Celiakii wraz z konsultacją dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja diete­ty­cz­na

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era


Badanie Celiakii wraz z konsultacją lekarską i dietetyczną

  • Badanie genów DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03)
  • Zalece­nia lekarskie do wyniku
  • Zalece­nia diete­ty­czne do wyniku
  • Przykład­owe menu bezg­lutenowe
  • Kon­sul­tac­ja z lekarzem i diete­tykiem

 

Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­eraBezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.