Zespół GilbertaCzym jest Zespół Gilberta?

Zauważyłeś u siebie zażółce­nie oczu lub skóry, którego inten­sy­wność okre­sowo zwięk­sza się lub zmniejsza? Doskwiera Ci gorsze samopoczu­cie, osła­bi­e­nie, bóle brzucha lub wymio­ty o charak­terze przemi­ja­ją­cym? A może stwierd­zono u Ciebie okre­sowo pod­wyżs­zony poziom biliru­biny?

Czy wiesz, że za taki stan rzeczy odpowiedzialny może być ZESPÓŁ GILBERTA?

Zespół Gilber­ta to łagod­na choro­ba meta­bol­icz­na o podłożu gene­ty­cznym, związana z zaburzeni­a­mi przemi­an biliru­biny w wątro­bie. Mutac­je, które powodu­ją chorobę, wys­tępu­ją u ok. 7% pop­u­lacji, przy czym znacznie częś­ciej u mężczyzn, niż u kobi­et. Objawy, które pojaw­ia­ją się w prze­biegu choro­by, mogą sug­erować wys­tępowanie niebez­piecznego, wiru­sowego zapale­nia wątro­by, tym­cza­sem Zespół Gilber­ta jest schorze­niem, z którym moż­na nor­mal­nie żyć! Nato­mi­ast należy zachować odpowied­ni tryb życia i uważać na dawkowanie leków. Oso­ba z zespołem Gilber­ta może być nad­wrażli­wa na kil­ka grup leków jak np. parac­eta­mol, ibuprfofen, irynotekan, czy aneste­ty­ki stosowane pod­czas zabiegów oper­a­cyjnych. 

Dlaczego warto się badać?

Diag­nos­ty­ka zespołu Gilber­ta jest o tyle waż­na, że jego objawy nie są charak­terysty­czne, w związku z tym ist­nieje pode­jrze­nie wys­tąpi­enia innych, poważnych chorób. Pac­jen­ci są częs­to leczeni na inne schorzenia, tym­cza­sem proste badanie gene­ty­czne może zaoszczędz­ić wielu niepotrzeb­nych ner­wów, czas, a także przy­czynić się do poprawy kom­for­tu życia dzię­ki unika­niu pewnych czyn­ników nasi­la­ją­cych objawy chorobowe.

U osób z zespołem Gilber­ta wiele różnych leków — zwłaszcza tych przyj­mowanych przez dłuższy czas — może doprowadz­ić do uszkodzenia wątro­by, co również może objaw­iać się żół­taczką. Zale­cane są zatem w tym przy­pad­ku środ­ki ostrożnoś­ci. Warto więc się prze­badać, a o wyniku poin­for­mować swo­jego lekarza!

Dowiedz się więcej o zes­pole Gilber­ta u noworod­ków: zespół Gilber­ta a żół­tacz­ka noworod­kowa

Obawiasz się, że występujące u Ciebie objawy mogą świadczyć o chorobie?

Pamię­taj! że Zespół Gilber­ta prze­b­ie­ga bard­zo częs­to bezob­ja­wowo, a schorze­nie wykry­wane jest przy okazji wykony­wa­nia innych, rutynowych badań krwi.

Praw­idłowe zdi­ag­no­zowanie schorzenia pozwala lekar­zowi na dal­sze odpowied­nie prowadze­nie Pac­jen­ta, co umożli­wia wye­lim­i­nowanie lub znaczne osła­bi­e­nie pojaw­ia­ją­cych się objawów, jak również na zapewnie­nie praw­idłowego funkcjonowa­nia wątro­by!


Chętnie doradzimy

Jeśli nie wiedzą Państ­wo, jaki typ tes­tu będzie odpowied­ni, chcą uzyskać więcej infor­ma­cji na tem­at samego bada­nia lub mają inne pyta­nia, zaprasza­my do kon­tak­tu z nami.

Tele­fon­icznie
Pod bezpłat­nym numerem: 800 007 771 (dla tel. stacjonarnych i kom.) lub 32 445 34 36 . Nasze lin­ie tele­fon­iczne są czynne od poniedzi­ałku do niedzieli (także w świę­ta) w godz­i­nach od 8:00 do 21:00
E-mailowo
Pod adresem e-mail:  biuro@testdna.pl (od poniedzi­ałku do piątku 8.00 do 17.00).

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!