Diagnostyka celiakii

Problemy gastryczne są bezpośrednim wskazaniem do badania na celiakiediagnostyka celiakii

Dokucza­ją ci uciążli­we bóle brzucha, wzdę­cia lub masz prob­le­my z niereg­u­larną miesiączką, a doty­chcza­sowe lecze­nie nie przynosi oczeki­wanych skutków? Wszys­tkiemu może być win­na nielec­zona celi­akia. Wykonu­jąc proste badanie na celi­ak­ię możesz szy­bko zdi­ag­no­zować prawdzi­we przy­czyny swoich dolegli­woś­ci i pod­jąć lecze­nie. Diag­nos­ty­ka celi­akii nie musi być dro­ga i czasochłon­na.

 

Najbardziej dokładne badanie na celiakię

Wybier­a­jąc badanie na celi­ak­ię warto sprawdz­ić jego zakres. Aby mieć 100% pewność badanie powin­no obe­j­mować hap­lo­typy DQ2.2 (DQA1*05, DQB1*02), HLA DQ2.5 (DQA1*02, DQB1*02), HLA DQ8 (DQA1*03, DQB1*03). Oprócz najsz­er­szego zakre­su bada­nia na celi­ak­ię otrzy­masz od nas również zalece­nia lekarza oraz diete­ty­ka klin­icznego. Przeczy­taj więcej na tem­at pewnoś­ci wyników bada­nia na celi­ak­ię .…

Diagnostykę celiakii warto rozpocząć od testu DNA na celiakie

Diag­nos­ty­ka celi­akii powin­na zaczy­nać się od tes­tu DNA na celi­akie.  Bada­nia gene­ty­czne dają więk­szą pewność wyniku niż stan­dar­d­owe bada­nia krwi i jako jedyne bada­nia mogą całkowicie wyk­luczyć celi­ak­ię. Dodatkowo test DNA to jedyne badanie, które możesz wykon­ać gdy Ty lub Two­je dziecko już jesteś­cie na diecie bezg­lutenowej. To wyjątkowo ważne, ponieważ nie musisz narażać ponown­ie siebie i dziec­ka na nieprzy­jemne objawy celi­akii, takie jak: ból brzucha, wzdę­cia, wymio­ty…

diagnostyka celiakii

Jeśli wynik badań DNA będzie dodat­ni ESPGHAN zale­ca dal­szą diag­nos­tykę celi­akii przez wyko­nanie badań krwi w kierunku prze­ci­w­ci­ał tGA i EmA. Jeśli bada­nia sero­log­iczne wykażą obec­ność prze­ci­w­ci­ał i dodatkowo zaob­ser­wowałeś objawy celi­akii to lekarz może bez wyko­na­nia biop­sji jeli­ta. To bard­zo istotne- szczegól­nie dla najmłod­szych pac­jen­tów.

 

Diagnostyka celiakii najpewniejsza poprzez test DNA

Najskuteczniejszą ścieżką diag­nos­ty­ki celi­akii jest badanie DNA, które jako jedyne badanie z tak dużą skutecznoś­cią i pewnoś­cią może w pełni wyk­luczyć celi­ak­ię lub umożli­wić jej potwierdze­nie —  będzie wskazaniem do dal­szej diag­nos­ty­ki. Jed­nocześnie pozwala uniknąć biop­sji jeli­ta cienkiego. W prze­ci­wieńst­wie do innych badań, wynik fałszy­wie dodat­ni lub ujem­ny jest niemożli­wy. Badanie DNA jest najlep­szym i jedynym rozwiązaniem  dla osób już prze­by­wa­ją­cych na diecie bezg­lutenowej i jeżeli nie chcą prz­ery­wać diety diag­nos­ty­ka celi­akii musi zacząć się od bada­nia gene­ty­cznego.

Test gene­ty­czny w 2012 uzyskał rekomen­dację Europe­jskiego Towarzyst­wa Gas­troen­terologii, Hepa­tologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN), które opra­cowu­je m.in stan­dardy diag­no­zowa­nia celi­akii obow­iązu­jące w całej Europie. Diag­no­zowanie celi­akii powin­no prze­b­ie­gać zgod­nie z rekomen­dac­ja­mi. 

diagnostyka celiakii

 

Badanie DNA na celi­akie: 

 •  Pozwala na szy­bkie zdi­ag­no­zowanie celi­akii
 • Może zastąpić biop­sję jeli­ta
 • Jest proste, wygodne i moż­na je zro­bić samemu w domu lub w jed­nej z 200 placówek w całej Polsce
 • Daje pewny wynik – wynik nie może wyjść fałszy­wy tak jak ma to miejsce w przy­pad­ku badań sero­log­icznych
 • Możli­wość wyko­na­nia bada­nia ekspre­sowego wynik już od 3 do 5 dni roboczych – zapy­taj nas o to

 

Celiakia to choroba rozwijająca się po cichu i zmieniająca objawy

Celi­akia to trwała nietol­er­anc­ja glutenu czyli biał­ka zbóż (pszeni­ca, żyto, owies), który w Twoim orga­nizmie powodu­je wyt­warzanie prze­ci­w­ci­ał niszczą­cych jeli­to cienkie. Pole­ga to na tym, że prze­ci­w­ci­ała ataku­ją błonę jeli­ta cienkiego i niszczą kosm­ki jeli­towe. To one są odpowiedzialne za praw­idłowe przyswa­janie skład­ników odży­w­czych. Dlat­ego uszkodze­nie ich bezpośred­nio wpły­wa na gorsze przyswa­janie mikroele­men­tów w orga­nizmie i skutku­je niedob­o­ra­mi, przez które pojaw­ia­ją się coraz bardziej uciążli­we dolegli­woś­ci. Diag­no­zowanie celi­akii przez biop­sje jeli­ta określa stopień zaniku kosmków jeli­towych.

Objawy celiakii

Celi­akia czyli inaczej choro­ba trzew­na daje różne objawy w zależnoś­ci od wieku pac­jen­ta — są to objawy gas­tryczne i poza gas­tryczne. Te ostat­nie najczęś­ciej mylimy z inny­mi schorzeni­a­mi, przez co niewłaś­ci­we lecze­nie nie przynosi oczeki­wanych skutków. Diag­no­zowanie celi­akii jest prost­sze jeżeli mamy do czynienia z częsty­mi objawa­mi.  Najczęst­sze objawy celi­akii to:

 • ból brzucha i wzdę­cia
 • zat­wardze­nie
 • roz­wol­nie­nie
 • ane­mia
 • wypadanie włosów
 
 • niereg­u­larne miesiącz­ki
 • niedowa­ga
 • zaburzenia wzros­tu
 • zaburzenia płod­noś­ci
 • zmi­any skórne

Na wszys­tkie wasze pyta­nia odpowiadamy tele­fon­icznie lub przez nasz czat. Zapy­taj nas o wszys­tko  

Badanie celiakia przychodnia


Warto wiedzieć:

.
Dowiedz się więcej o innych bada­ni­ach: badanie przy­czyny poronienia, badanie wad gene­ty­cznych po poronie­niu, badanie płci pło­du po poronie­niu

 

Na wszys­tkie two­je pyta­nia doty­czące nietol­er­ancji glutenu, lak­tozy i innych gene­ty­cznych nietol­er­ancji pokar­mowych, odpowiemy na cza­cie, mailowo lub tele­fon­icznie. Skon­tak­tuj się z nami i dowiedz się więcej.

 


Bezpłat­na roz­mowa i czat — w trosce o rzetel­ną infor­ma­c­je o bada­ni­ach

Pon-pt: 7:00 — 22:00
Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

 

   Rozwiązu­je­my wąt­pli­woś­ci!

img
img

.

 

Data publikacji: 05/09/2016, Data aktualizacji: 21/01/2019