Ekspert wyjaśnia

Częs­to Pac­jen­ci pyta­ją nas, co się dzieje z ich próbka­mi po przyjś­ciu do lab­o­ra­to­ri­um, co zna­j­du­je się na wyniku bada­nia, dlaczego przy potwierdze­niu ojcost­wa nie ma wartoś­ci 100%. Na te i inne pyta­nia odpowiada­ją eksper­ci: Bar­bara Proku­rat, ekspert z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i bio­log­icznego pokrewieńst­wa, pełnią­cy funkcję biegłego sądowego oraz adwokat Ewa Ros­tkows­ka. 

 

Spis artykułów:

Anal­iza statysty­cz­na — dlaczego jest tak ważnym ele­mentem każdego tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego badanie ojcost­wa z próbek ślad­owych wyma­ga dużej pre­cyzji i doświad­czenia?
Co dzieje się z Państ­wa próbka­mi w lab­o­ra­to­ri­um?
Jakie infor­ma­c­je zaw­iera Państ­wa wynik tes­tu na ojcost­wo?
Dlaczego potwierdze­nie ojcost­wa następu­je zawsze z praw­dopodobieńst­wem 99,9999% a nie 100%?
Czy wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie?


Prokurat

mgr Barbara Prokurat

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Od 2012 r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji. Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych, nad­zoru­jąc uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych.


Ewa Rostkowska

Prowadzi Kance­larię Adwokacką w Chor­zowie przy ul. Wol­ności 124. Wpisana na listę adwokatów Okrę­gowej Rady Adwokack­iej w Katow­icach. Adwokat prowadzi sprawy karne, rodzinne, cywilne oraz gospo­dar­cze.

.

.

.


Analiza statystyczna — dlaczego jest tak ważnym elementem każdego testu na ojcostwo

Dzię­ki anal­izie statysty­cznej wynik tes­tu na ojcost­wo jest pewny i jed­noz­naczny. Anal­iza statysty­cz­na zwięk­sza również wartość dowodu z bada­nia, a użyte do jej przeprowadzenia opro­gramowanie kom­put­erowe pozwala zre­dukować ryzyko błę­du ludzkiego prak­ty­cznie do zera. Czy­taj całość » 

Dlaczego badanie ojcostwa z próbek śladowych wymaga dużej precyzji i doświadczenia

Mate­ri­ał gene­ty­czny zna­j­du­ją­cy się w próbkach ślad­owych jest częs­to niższej jakoś­ci. Jest go mniej, nierzad­ko bywa też zanieczyszc­zony obcym mate­ri­ałem gene­ty­cznym. Już samo rozdzie­le­nie dwóch różnych DNA z jed­nej prób­ki wyma­ga ogrom­nej wprawy ze strony pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um, którzy wykonu­ją badanie oraz zna­jo­moś­ci dodatkowych tech­nik anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej. Lab­o­ran­ci muszą wiedzieć, jakich odczyn­ników użyć w konkret­nym przy­pad­ku oraz którą z dostęp­nych tech­nik anal­izy i izo­lacji DNA wyko­rzys­tać, aby uzyskać pewny wynik Czy­taj całość »

Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium

Kiedy Państ­wa prób­ki zosta­ją dostar­c­zone do lab­o­ra­to­ri­um, są ewidencjonowane. Co to oznacza? Państ­wa zlece­nie otrzy­mu­je unika­towy numer, a każdej próbce nadawany jest indy­wid­u­al­ny numer (tzw. sam­ple ID). Przy admin­istrowa­niu zlece­ni­a­mi korzys­tamy ze spec­jal­nego, zwali­d­owanego, opro­gramowa­nia, które zabez­piecza przed nadaniem tego samego numeru prób­ki czy zlece­nia, a tym samym wyk­lucza możli­wość zami­any próbek między zlece­ni­a­mi. Przestrze­ganie określonych pro­ce­dur to dla nas codzi­en­ny obow­iązek. Czy­taj całość »

Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo

Wyni­ki naszych badań zaw­ier­a­ją 11 istot­nych ele­men­tów, które świad­czą o rzetel­nym wyko­na­niu bada­nia i wyda­niu Państ­wu pewnego rezul­tatu. Do tych ele­men­tów zal­icza się m.in.: numer spra­woz­da­nia, holo­gram, opis stanu prób­ki, sam­ple ID, mark­er, pro­fil gene­ty­czny, infor­ma­cję o jed­nos­tce wykonu­jącej test, opis metody, wynik praw­dopodobieńst­wa w oce­nie zgod­noś­ci oraz pod­pisy osób wykonu­ją­cych i auto­ryzu­ją­cych test. Czy­taj całość »

Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99,9999% a nie 100%

Klien­ci nierzad­ko zada­ją nam pytanie, dlaczego wynik nie potwierdza ojcost­wa na 100%. Wielu z Państ­wa uważa, że taki wynik jest mniej pewny. Nie jest to prawdą. Bada­nia ojcost­wa i inne zakre­su krymi­nal­isty­ki, w których określa się tzw. siłę dowodu, opier­a­ją się na anal­izie praw­dopodobieńst­wa. Przy usta­la­niu ojcost­wa określamy, jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że badany mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem danego dziec­ka w porów­na­niu z sytu­acją, kiedy zupełnie inny mężczyz­na mógł­by być bio­log­icznym ojcem tego dziec­ka. Czy­taj całość »

Czy wynik prywatnego testu na ojcostwo może być wykorzystany w sądzie

Wynik pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo może być wyko­rzys­tany w sądzie – najczęś­ciej jako dowód wstęp­ny. Jest tak samo pewny jak rezul­tat bada­nia wykony­wanego do celów sądowych. Pełną moc dowodową ma jed­nak ten dru­gi. Wyni­ka to m.in. z potwierdzenia tożsamoś­ci badanych i pobra­nia próbek DNA w obec­noś­ci świad­ków. Mate­ri­ał do bada­nia pry­wat­nego moż­na pobrać w domu i nie ma potwierdzenia, że pochodzi on od właś­ci­wych osób. Jeśli badani są tylko dziecko i ojciec (co w tes­tach pry­wat­nych zdarza się dość częs­to), to nie zosta­je ustalone macierzyńst­wo w celu wyk­luczenia np. pod­mi­any dzieci w szpi­talu. Wszys­tko to spraw­ia, że pac­jen­ci zas­tanaw­ia­ją się, które badanie wybrać. Czy­taj całość  »


Data publikacji: 29/06/2016, Data aktualizacji: 02/05/2018