Ekspert wyjaśnia

Częs­to Pac­jen­ci pyta­ją nas co się dzieje z ich próbka­mi po przyjś­ciu do lab­o­ra­to­ri­um, co jest na wyniku bada­nia czy też dlaczego przy potwierdze­niu ojcost­wa nie ma wartoś­ci 100%. Na wszys­tkie Państ­wa pyta­nia odpowia­da ekspert z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i bio­log­icznego pokrewieńst­wa, pełnią­cy funkcję biegłego sądowego.

 

Prokurat

Barbara Prokurat

Z zawodu biotech­nolog. Stu­dia ukończyła w 2003 r. na Uni­w­er­syte­cie Wrocławskim ze spec­jal­iza­cją Gene­ty­ka Moleku­lar­na. Od 2012r. pełni również rolę biegłego sądowego z zakre­su usta­la­nia ojcost­wa i pokrewieńst­wa bio­log­icznego w okręgu Sądu Okrę­gowego w Katow­icach. Reg­u­larnie opra­cowu­je eksper­tyzy na zlece­nie pol­s­kich sądów i proku­ratu­ry oraz policji.

.

Obec­nie zaj­mu­je stanowisko dyrek­to­ra ds. oper­a­cyjnych, gdzie nad­zoru­je uczest­nict­wo w wielu między­nar­o­dowych pro­gra­mach kon­troli jakoś­ci badań wykony­wanych przez testD­NA Lab­o­ra­to­ri­um Sp. z o.o. Jest także pełnomoc­nikiem zarzą­du obe­j­mu­ją­cym swoim zakre­sem przy­go­towanie i nadzór nad wdroże­niem Sys­te­mu Zarządza­nia Jakoś­cią wg normy PN-EN ISO/IEC 17025, reg­u­lu­jącej pracę lab­o­ra­toriów badaw­czych..

.

Co dzieje się z Państwa próbkami w laboratorium testDNA

W momen­cie kiedy Państ­wa prób­ki zosta­ją dostar­c­zone do lab­o­ra­to­ri­um są ewidencjonowane. Co to oznacza? Państ­wa zlece­nie otrzy­mu­je unika­towy numer, a każdej próbce nadawany jest indy­wid­u­al­ny numer (tzw. sam­ple ID). Przy admin­istrowa­niu zlece­ni­a­mi korzys­tamy ze spec­jal­nego, zwali­d­owanego opro­gramowa­nia, które zabez­piecza przed nadaniem tego samego numeru prób­ki czy zlece­nia a tym samym wyk­lucza możli­wość zami­any próbek między zlece­ni­a­mi. Przestrze­ganie określonych pro­ce­dur to dla nas codzi­en­ny obow­iązek. Jed­nym z nich jest kon­tro­la pra­cy przez drugiego pra­cown­i­ka, który asys­tu­je pod­czas kluc­zowych etapów bada­nia, a także odpowia­da za praw­idłową real­iza­cję zlece­nia. Czy­taj całość»>

Jakie informacje zawiera Państwa wynik testu na ojcostwo

Wyni­ki naszych badań zaw­ier­a­ją 11 istot­nych ele­men­tów, które świad­czą o rzetel­nym wyko­na­niu bada­nia i wyda­niu Państ­wu pewnego wyniku bada­nia. Do tych ele­men­tów zal­icza się m.in.: numer spra­woz­da­nia, holo­gram, opis stanu prób­ki, sam­ple ID, mark­er, pro­fil gene­ty­czny, Infor­ma­c­ja o jed­nos­tce wykonu­jącej test, opis metody, wynik praw­dopodobieńst­wa w oce­nie zgod­noś­ci oraz pod­pisy osób wykonu­ją­cych i auto­ryzu­ją­cych test. Czy­taj całość»>

Dlaczego potwierdzenie ojcostwa następuje zawsze z prawdopodobieństwem 99.9999% a nie 100%?

Klien­ci nierzad­ko zada­ją nam pytanie, dlaczego wynik nie potwierdza ojcost­wa na 100%. Wielu z Państ­wa uważa, że taki wynik jest mniej pewny. Nie jest to prawdą. Bada­nia ojcost­wa, i inne zakre­su krymi­nal­isty­ki, w których określa się tzw. siłę dowodu opier­a­ją się na anal­izie praw­dopodobieńst­wa. Przy usta­la­niu ojcost­wa określamy jak bard­zo praw­dopodob­ne jest, że mężczyz­na, którego badamy jest bio­log­icznym ojcem danego dziec­ka, w porów­na­niu z sytu­acją kiedy, zupełnie inny mężczyz­na mógł­by być bio­log­icznym ojcem tego dziec­ka. Czyli inny­mi słowy badamy 2 hipotezy: czy ojcost­wo jest potwierd­zone czy wyk­luc­zone. Czy­taj całość»>