Jak ustalić płeć dziecka po poronieniu?

Jak ustalić płeć martwego płodu, Ile kosztuje identyfikacja płci martwego płodu, Gdzie wykonać identyfikację płci martwego płodu, Do czego jest potrzebna identyfikacja płci martwego płodu

Poprzez badanie USG rodz­ice mogą poz­nać płeć dziec­ka w 20 tygod­niu ciąży. Jeśli jed­nak ciąża będzie trwała krócej i dojdzie do poronienia, ustal­e­nie płci może okazać się o wiele bardziej skom­p­likowane. Czy możli­wa jest iden­ty­fikac­ja płci po poronie­niu? Oczy­wiś­cie, że tak.

Jak ustal­ić płeć martwego pło­du?
Ile kosz­tu­je iden­ty­fikac­ja płci martwego pło­du?
Gdzie wykon­ać iden­ty­fikację płci martwego pło­du?
Do czego jest potrzeb­na iden­ty­fikac­ja płci martwego pło­du?

Jak ustalić płeć martwego płodu?

Jeśli poronie­nie nastąpiło w bard­zo wczes­nym okre­sie ciąży, iden­ty­fikac­ja płci przez lekarza będzie niemożli­wa. Rozwój narządów rozrod­czych jest widoczny dopiero w 14 tygod­niu ciąży. Wcześniej lekarz nie będzie miał możli­woś­ci określić płci poro­nionego pło­du.

Bada­nia gene­ty­czne pozwala­ją nam określić płeć ze stupro­cen­tową pewnoś­cią. Frag­ment kos­mów­ki lub tkan­ki płodowej, pozwala nam określić geny odpowiedzialne za płeć. Dzię­ki badan­iom gene­ty­cznym może­my również poz­nać przy­czyny poronienia.

Ile kosztuje identyfikacja płci martwego płodu?

Mamy możli­wość iden­ty­fikacji płci martwego pło­du już za niecałe 400 zło­tych. W tą cenę musimy również wliczyć kuri­era, który dostar­czy prób­ki z domu lub szpi­ta­la do odpowied­niego lab­o­ra­to­ri­um. Na wyni­ki bada­nia gene­ty­cznego musimy czekać do kilku­nas­tu dni.

Gdzie wykonać identyfikację płci martwego płodu?

Płeć dziec­ka jest wykony­wana poprzez iden­ty­fikac­je gene­ty­czną z kos­mów­ki. Mate­ri­ał musi być zabez­piec­zony w soli fizjo­log­icznej, jak i blocz­ka parafi­nowego. Chcąc wykon­ać iden­ty­fikac­je płci martwego pło­du musimy znaleźć lab­o­ra­to­ri­um badaw­cze, które posi­a­da akredy­tację ISO 17025. Badanie jest wykony­wane na zlece­nie szpi­tali, klinik lub osób pry­wat­nych.

Do czego jest potrzebna identyfikacja płci martwego płodu?

Bez wąt­pi­enia rodz­ice mają pra­wo do rejes­tracji poro­nionego dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Iden­ty­fikac­ja płci martwego pło­du jest potrzeb­na, aby zare­je­strować dziecko w urzędzie. Ubie­ga­jąc się o akt urodzenia musimy koniecznie znać płeć pło­du. Otrzy­mamy również spec­jal­ną adno­tac­je, która określa, że dziecko urodz­iło się martwe. Doku­ment pozwala nam na korzys­tanie z pozostałych uprawnień takich jak: pra­wo do przeprowadzenia pochówku.

Data publikacji: 14/05/2019