Kto może wystąpić o sądowe ustalenie ojcostwa

 

Closeup of gavel placed on block with judge reading documents at desk

Sądowe ustal­e­nie ojcost­wa jest konieczne, gdy zachodzi pode­jrze­nie, że dziecko urod­zone w związku małżeńskim ma innego ojca niż mąż mat­ki lub gdy nastąpiło uznanie ojcost­wa przez innego mężczyznę niż bio­log­iczny ojciec. W obu przy­pad­kach niezbędne jest złoże­nie pozwu w sądzie o ustal­e­nie ojcost­wa.

Pozew taki może złożyć mężczyz­na pode­jrze­wa­ją­cy, że może być bio­log­icznym ojcem dziec­ka, mat­ka dziec­ka, samo dziecko oraz proku­ra­tor. Przyjrzyjmy się zatem każde­mu z tych przy­pad­ków.

.

.

.

Ustalenie ojcostwa przez biologicznego ojca

 

W świ­etle pol­skiego prawa ojcost­wo opiera się na dom­nie­ma­niu (przy­puszcze­niu). Zakła­da się, że ojcem dziec­ka jest mężczyz­na, który jest mężem mat­ki lub jeżeli dziecko urodz­iło się przed upły­wem 300 dni od jego usta­nia, unieważnienia lub orzeczenia sep­a­racji między małżonka­mi. Nieste­ty doty­czy to również mężczyzn trwale pozbaw­ionych możli­woś­ci repro­duk­cyjnych, np. w wyniku urazu, wypad­ku lub choro­by.

 

Mężczyz­na pode­jrze­wa­ją­cy, że może być bio­log­icznym ojcem dziec­ka może wys­tąpić do Sądu Rejonowego (Wydzi­ał Rodziny) o ustal­e­nie ojcost­wa. W takiej sytu­acji powinien on umo­ty­wować swo­je pode­jrze­nie nie tylko włas­ny­mi zez­na­ni­a­mi, ale również zez­na­ni­a­mi światków mogą­cych potwierdz­ić więź między nim a matką dziecka.Jeśli tego typu zez­na­nia nie wystar­czą wów­czas sąd może wys­tąpić z wnioskiem o wyko­nanie badań DNA, które jed­noz­nacznie potwierdzą gene­ty­czne pokrewieńst­wo.

 

Bywa­ją jed­nak przy­pad­ki, w których nie minęło jeszcze usta­wowe 300 dni od sep­a­racji, a mat­ka dziec­ka ponown­ie wyszła za mąż. W tej sytu­acji ojcem dziec­ka z punk­tu widzenia prawa jest dru­gi mąż kobi­ety. Pier­wszy małżonek może jed­nak zak­wes­t­ionować to przy­puszcze­nie wys­tępu­jąc o sądowne ustal­e­nie ojcost­wa. Dom­nie­manie to nie doty­czy przy­pad­ku, gdy dziecko urodz­iło się w następst­wie pro­ce­dury medy­cznie wspo­ma­ganej prokreacji, na którą wyraz­ił zgodę pier­wszy mąż mat­ki, wów­czas w świ­etle prawa to on jest uznawany za ojca dziec­ka.
.

Ustalenie ojcostwa przez matkę dziecka

Kobi­eta będą­ca matką dziec­ka, którego ojciec uchy­la się od uzna­nia je za własne lub ma świado­mość, że ojcem bio­log­icznym dziec­ka jest inny mężczyz­na niż jej mąż również może wys­tąpić do sądu z prośbą o ustal­e­nie ojcost­wa. Warto pamię­tać, iż po śmier­ci dziec­ka lub po osiąg­nię­ciu przez nie pełno­let­noś­ci wys­tąpi­e­nie z wnioskiem o ustal­e­nie ojcost­wa, zarówno przez matkę jak i przez ojca jest niemożli­we. Ustanie ojcost­wa jest niezwyk­le ważne z punk­tu widzenia obow­iązków i powin­noś­ci jakie ma bio­log­iczny ojciec wobec dziec­ka, dlat­ego każ­da mat­ka powin­na zad­bać o wpis w akcie urodzenia swo­jego potom­ka.

.

Ustalenie ojcostwa przez dziecko

Dziecko może po uzyska­niu pełno­let­noś­ci samodziel­nie wys­tąpić do sądu o ustal­e­nie ojcost­wa. Jeśli jed­nak w akcie urodzenia jest wpisane nazwisko innego ojca, musi ono w pier­wszej kole­jnoś­ci wys­tąpić z wnioskiem o zaprzecze­nie ojcost­wa w sto­sunku do tego mężczyzny.
>

Ustalenie ojcostwa przez prokuratora

Pra­wo do złoże­nia pozwu o ustal­e­nie ojcost­wa ma również proku­ra­tor prowadzą­cy sprawę w sądzie rodzin­nym i zna­ją­cy sytu­ację rodz­iców i dziec­ka. Pozy­wa on wów­czas dziecko, dom­nie­manego ojca i matkę. Proku­ra­tor ma obow­iązek wys­tąpić z pozwem zawsze, gdy wyma­ga tego ochrona pra­worząd­noś­ci.

 

Mate­ri­ał opra­cow­any na pod­staw­ie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na: listopad 2015 r.

Dowiedz się więcej:

Data publikacji: 06/10/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016