Zaprzeczenie ojcostwa przed sądem

statue of justice, gavel and stack of books isolated on white background close-up. horizontal photo.


 
Zaprzecze­nie ojcost­wa może nastąpić  nie tylko przez ojca, który uważa, że nie jest bio­log­icznie spokrewniony ze swoim dzieck­iem ale też matkę czy samo dziecko. Wiele osób nie zda­je sobie sprawy, że z for­mal­nego punk­tu widzenia jeśli dziecko urodz­iło się do 300 dni od momen­tu roz­wodu, to za ojca uważany jest nadal były mąż mat­ki. Dlat­ego jeśli ojcem jest inny mężczyz­na zan­im uzna on dziecko, trze­ba najpierw zaprzeczyć ojcost­wo byłego męża.

.

.
 

Kto może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa

 

  • mężczyz­na, który for­mal­nie uznany jest za ojca – może wytoczyć powództ­wo prze­ci­wko dziecku i matce, a jeżeli mat­ka nie żyje – prze­ci­wko dziecku do uzyska­nia przez niego pełno­let­nioś­ci,
  • mat­ka – w ciągu 6. miesię­cy od urodzenia dziec­ka może wytoczyć powództ­wo prze­ci­wko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – prze­ci­wko dziecku,
  • dziecko – w ciągu 3 lat od ukończenia 18 roku życia. Dziecko może wytoczyć powództ­wo prze­ci­wko mężowi swo­jej mat­ki i matce, a jeżeli mat­ka nie żyje – prze­ci­wko jej mężowi. Jeżeli mąż mat­ki nie żyje, powództ­wo powin­no być wytoc­zone prze­ci­wko kura­torowi ustanowione­mu przez sąd opiekuńczy,
  • proku­ratu­ra – bezter­mi­nowo.

Jak można zaprzeczyć ojcostwo przed sądem?

 
Zaprzecze­nie ojcost­wa wyma­ga złoże­nia odpowied­niego wniosku w Wydziale Rodzin­nym Sądu Rejonowego, właś­ci­wym ze wzglę­du na miejsce zamieszka­nia strony pozwanej. We wniosku tym należy wykazać, że   mąż mat­ki lub mężczyz­na uznany za ojca dziec­ka nie jest z nim bio­log­icznie spokrewniony. Najłatwiejszym sposobem jest w tym wypad­ku wyko­nanie badań DNA. Moż­na tu również wyko­rzys­tać zez­na­nia świad­ków, doku­men­ty, oświad­czenia i zdję­cia, które mogły­by potwierdz­ić więź fizy­czną łączącą matkę z dzieck­iem.
 

W jaki sposób przygotować dokumenty do sądu?

 

Praw­idłowo przy­go­towany wniosek powinien zaw­ier­ać:

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziec­ka
  • odpis skró­cony aktu małżeńst­wa jeśli sprawa doty­czy zaprzeczenia ojcost­wa dziec­ka poczętego w trak­cie trwa­nia małżeńst­wa
  • inne doku­men­ty mogące stanow­ić dowód w spraw­ie
  • opła­ta sądowa

Wniosek skła­da się w 4 egzem­plarzach: dla pozwanego ojca, dla mało­let­niego dziec­ka, oraz dla proku­ra­to­ra, które­mu sąd ma obow­iązek doręczyć odpis pozwu i zaw­iadami­ać go o ter­mi­nach rozprawy. Pamię­taj, aby w miarę możli­woś­ci przy­go­tować dla każdej ze stron taki sam zestaw doku­men­tów. Jeśli nie moż­na dostar­czyć im ory­gi­nałów doku­men­tów, zawsze należy rozważyć przy­go­towanie odpisu lub kserokopii potwierd­zonej przez kance­lar­ię lub biuro podaw­cze sądu.

Dowiedz się więcej:

Mate­ri­ał opra­cow­any na pod­staw­ie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na: listopad 2015

Data publikacji: 07/10/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016